ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*优良*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 优良, -优良-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优良[yōu liáng, ㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ, / ] fine; good, #5,183 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lucinda's fine and the girls are home playing tennis.[CN] 露辛达的优良和女孩 正在家里打网球。 The Swimmer (1968)
Tell me, why do Zorin's horses... beat others with far superior bloodlines?[CN] 为何佐伦的马... 能击败其他优良血统的马匹? A View to a Kill (1985)
Well! Now he's up against three good German divisions and he's stuck.[CN] 他现在面对三个师的优良德军,轮到他受阻了 Patton (1970)
Excellent.[CN] 优良的. The Great Dictator (1940)
Well, your father got the good conduct medal and four oak leaf Clusters. Really?[CN] 你爸爸得了品德优良奖章和四枚橡叶装饰 真的? Pitfall (1948)
Who have been keeping the fine tradition.[CN] 和一直维护本校 优良传统的校友们 Ocean Waves (1993)
This job calls for toughness, both mental and physical toughness and in the tradition of the best of the Air Force an ability to follow orders to the letter.[CN] 心灵和肉体要经得起磨练 要发扬空军优良的传统 更要绝对服从命令 Space Cowboys (2000)
She was from the finest family.[CN] 她来自最优良的家族 The Drowning Pool (1975)
Posh with a capital P-O-S-H, posh[CN] 优良的优,雅致的雅 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Go away![CN] 去和你那些 优良正直的朋友呆在一起吧 The Stationmaster's Wife (1977)
- In the best tradition of the cavalry. - I take that very kindly, sir.[CN] 在有优良传统的骑兵队 上尉,我很容易就会那样做 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
Mr. Hoggett, the judges would like me to convey to you their disappointment that a man such as yourself with a long and honorable association with the work of National Sheepdog Association should see fit to flout the historic conventions which have long ruled our sport.[CN] 何先生 您身为本会资深会员 裁判对你感到万分失望 因为 你不尊重本运动优良传统 Babe (1995)
I think you'll find my credit is good enough.[CN] 我想你们会发现我的信用很优良 Pitfall (1948)
According to Mr. Cates, you and I aren't even descended from good American monkeys.[CN] 根据科特斯老师的说法 我甚至还不是从 优良的美国猴子进化而来 Inherit the Wind (1960)
"...the Mayor's Citation for professional excellence."[CN] 特等专业优良奖状 The Sixth Sense (1999)
We carry the bloodline of the Ancient Bahou. We stand for something. And today I watched in shame as all that was betrayed.[CN] 我们的优良品种 今天被侮辱了 Babe (1995)
It's good mud.[CN] 是优良 The Fisher King (1991)
I've had the chance to talk with you, to get to know you better, and appreciate your good qualities.[CN] 我有机会与你交流 更好的了解你 观察到你人品优良 A Girl in Australia (1971)
Work's fine. Where are you?[CN] 工作的优良 你在哪里? She's the One (1996)
When I was last this way, there was a fine village here.[CN] 当我是去年这个方式, 在这里是一个优良的村。 Princess Mononoke (1997)
We carry two advanced fighter aircraft.[CN] 本船备有优良的战斗艇 Porco Rosso (1992)
With Himmler at their head, they would create a racially superior Europe.[CN] 有希姆莱作为他们的领袖,他们 将创造一个种族更优良的欧洲 Genocide: 1941-1945 (1974)
An excellent army. They do things properly.[CN] 优良部队有军队就会有商业 The Leopard (1963)
- They have good horses in Spain?[CN] -西班牙有没有优良的马? Gladiator (2000)
~ But according to sources everything's fine ~[CN] 但据消息人士透露一切优良 Head Above Water (1996)
Chip is just out of Harvard Business School, top of his class.[CN] 曲普以全班最优良成绩 刚从哈佛商业学校毕业 Barbarians at the Planet (1994)
I am talking about the education that students once got at Kennedy High... versus the education that you people are willing to give these kids today.[CN] 而是替肯尼迪高中 曾为孩子们提供的优良教育... 与你们今天功利的举措抗辩 Mr. Holland's Opus (1995)
- They make good mothers.[CN] - 他们的母亲很优良 The Horse Whisperer (1998)
Takes years of genetics, a Yale education, and the right tailor.[CN] 这要靠家族优良基因 大学念耶鲁,还有找对裁缝师 Wall Street (1987)
Please select four superior males- three gorillas, one chimpanzee- and send them to the breeding annex immediately.[CN] 请挑选四只优良的雄性 三只大猩猩 一只黑猩猩 把它们马上送到繁育房来 Conquest of the Planet of the Apes (1972)
- Some of the best.[CN] -有最优良的马 Gladiator (2000)
Number one in his class, extensive knowledge of training techniques, and impressive military lineage.[CN] 全班第一名 熟知战术兵法 优良军事家庭出身 Mulan (1998)
A man identified as Nikki Arane, who allegedly shot the prize thoroughbred...[CN] 据说是叫尼基亚伦诺的男子 射杀这匹优良纯种马 The Killing (1956)
All right! What am I bid for this fine specimen?[CN] 好,这位优良男士 该出价多少? Groundhog Day (1993)
My first impression is that you have none of the qualities we seek from a flatmate.[CN] 我对你的第一印象很糟 在你身上找不到 一个好室友的优良品质 Shallow Grave (1994)
One-A.[CN] 优良 优良 优良 It's a Wonderful Life (1946)
Besides a good citizen should not have... such an attitude.[CN] 而且这样也不是一个优良市民 Heung gong chat sup sam (1974)
You're missing a great deal. They're such fine creatures.[CN] 那你错过太多了,它们是那么优良的物种 Sorry, Wrong Number (1948)
6000 SUX, an American tradition. Good evening.[CN] 6000 SUX 品质一贯优良 美国制造 RoboCop (1987)
The best traditions of the Civil Service.[CN] 公务员系统最优良的传统 The best traditions of the Civil Service. The Bishops Gambit (1986)
I beg your pardon, but my grandfather was close to Rudyard Kipling... another excellent marksman.[CN] 对不起,先生 我爷爷可是拿过勋章的 这可是我们另一项优良的家族传统 Inferno (1999)
It's like raising thoroughbreds.[CN] 这就像不断提高的优良品种. Mighty Aphrodite (1995)
These days, many decent people are lonely.[CN] 很多品行优良的人都很寂寞 Autumn Tale (1998)
It's the master race. The Herrenvolk![CN] 他们优良品种 Lifeboat (1944)
- It's a fine American tradition.[CN] -这是美国人的优良传统 Insignificance (1985)
Fine tradition. I worked with the pageant for years.[CN] 优良传统 我参与选美工作好多年了 Episode #2.19 (1991)
Come on ! Make it funky ![CN] 而且充满优良精子 Nutty Professor II: The Klumps (2000)
And we bring our culture.[CN] 还把优良的传统带去 The Master (1992)
He came to us a stranger... but his good deeds have not gone unnoticed.[CN] 他以陌生人身份来到本市... 但他的优良事迹并未被埋没 I'm Looking Through You (1993)
He was a beacon ofinspiration, not only as a spiritual leader deliver his opening statement tomorrow...[CN] 他是精神领袖也是优良市民 明天进行开场申辩 Primal Fear (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top