ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โก่ง*

   
123 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โก่ง, -โก่ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โก่ง[V] raise the price, Syn. ขึ้นราคา, Example: พ่อค้ากักตุนสินค้าเพื่อโก่งราคา, Thai definition: บอกราคาเกินสมควร
โก่ง[V] draw, See also: bend, arch, Example: นายพรานโก่งหน้าไม้, Thai definition: ทำให้โค้ง
โก่ง[ADJ] arched, See also: curved, bent, inflated, Syn. โค้ง, งอ, โกง, Ant. ตรง, Example: นางละครพวกนี้คิ้วโก่งราวกับคันศร
โก่งราคา[V] raise the price, See also: raise the price, Syn. ขึ้นราคา, Example: แม่ค้าโก่งราคาสินค้าเป็น 2 เท่า เมื่อขายให้คนต่างชาติ, Thai definition: บอกราคาเกินสมควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โก่งก. ทำให้งอเป็นรูปโค้ง, ทำให้โค้ง, เช่น โก่งศร โก่งคอ, ก่ง ก็ว่า
โก่งบอกราคาเกินสมควร เช่น โก่งราคา.
โก่งว. โค้ง เช่น คิ้วโก่ง, ก่ง ก็ว่า.
โก้งเก้งว. มีลักษณะหรือท่าทางสูงโย่งเย่ง.
โก้งโค้งก. โก่งก้นให้โด่ง, โน้มตัวลงยกก้นให้สูงขึ้น, ก้งโค้ง ก็ว่า.
โก้งโค้งน. ที่เทลูกบาศก์สกา รูปคล้ายครก.
ตาโก้งน. ชื่อผ้าชนิดหนึ่งที่ทอเป็นตาโต ๆ ใช้เป็นโสร่ง, ตาโถง ก็เรียก.
พระรามโก่งศรน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือขวาจีบคว่ำ แขนตึง ระดับไหล่ มือซ้ายจีบหงายข้างเอวด้านขวา เอียงศีรษะข้างขวา.
อีโก้งน. ชื่อนกขนาดกลางชนิด Porphyrio porphyrio (Linn.) ในวงศ์ Rallidae ลำตัวสีม่วงเหลือบนํ้าเงิน ขนหางด้านล่างสีขาว ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีกะบังหน้าผากสีแดงชัดเจน ทำรังแบบง่าย ๆ บนพืชลอยนํ้า หากินพืชและสัตว์เล็ก ๆ ตามบริเวณนั้น.
กง ๓ไม้สำหรับดีดฝ้าย มีรูปเหมือนคันธนู เรียกว่า ไม้กง หรือ ไม้กงดีดฝ้าย (เทียบอะหม ไม้กงดีดฝ้าย และ คันกระสุน ว่า กง; พายัพ ว่า โก๋ง ได้แก่ คันกระสุน), เสลี่ยงที่มีพนักโค้งเหมือนกงเรือ เรียกว่า เสลี่ยงกง.
ก่งก. ทำให้งอเป็นรูปโค้ง, ทำให้โค้ง, เช่น ก่งศร ก่งคอ, โก่ง ก็ว่า. ว. โค้ง เช่น คิ้วก่ง, โก่ง ก็ว่า.
กงโก้ว. โก่ง ๆ โค้ง ๆ เช่น ยืนกงโก้, หลังโกงไม่น่าดู เช่น ผอมกงโก้
ก้งโค้งก. โก่งก้นให้โด่ง, โน้มตัวลงยกก้นให้สูงขึ้น, โก้งโค้ง ก็ว่า.
กระสุนน. เครื่องยิงมีคัน ใช้สายโก่งยิงด้วยลูกดินปั้นกลม ซึ่งเรียกว่า ลูกกระสุน
ขากอม(-กอม) ว. ขาโก่ง.
ชิ่ง ๑ว. คด, โก่ง, เก, ฉิ่ง, เช่น ขาชิ่ง.
ด้วง ๓น. ชื่อเครื่องดักสัตว์ชนิดหนึ่ง ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ยาวประมาณ ๕-๖ เซนติเมตร มีคันยาวประมาณ ๑ เมตร มีสายห่วงติดกับกระบอกส่วนล่าง โยงไปผูกติดกับปลายคัน มีไม้คํ้าอันหนึ่งเพื่อให้คันโก่ง กับไม้ลิ้นพาดปากกระบอกอีกอันหนึ่งทำหน้าที่เสมือนไก สำหรับดักแย้เป็นต้น.
ตลาดหน้าคุกน. ตลาดที่ถือโอกาสขายโก่งราคาแพงกว่าปรกติและผู้ซื้อจำเป็นต้องซื้อ, มักใช้เป็นคำเปรียบเทียบว่า ของแพงเหมือนกับของตลาดหน้าคุก.
ตาโถงน. ตาโก้ง.
ยกกลีบก. ยกกลีบผ้าโจงกระเบนข้างหลังให้โก่งขึ้น, รีดกางเกงตามแนวพับด้านหน้าและด้านหลังขาให้เป็นสันขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhinokyphosisสันจมูกโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
out knee; bowleg; genu varum; gonyectyposisขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bucklingการโก่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
bowleg; genu varum; gonyectyposis; knee, outขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonyectyposis; bowleg; genu varum; knee, outขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gibbusส่วนโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gibbous; kyphotic๑. -หลังโกง๒. -โค้ง, -โก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genu varum; bowleg; gonyectyposis; knee, outขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes cavusเท้าปุกโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
knee, out; bowleg; genu varum; gonyectyposisขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kyphotic; gibbous๑. -หลังโกง๒. -โค้ง, -โก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
head distortionฝาสูบโก่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
upwarpingการเกิดแผ่นดินโก่งตัวขึ้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
warp๑. ตะกอนปากน้ำ๒. แผ่นดินโก่งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
warping๑. การทับถมของตะกอนปากน้ำ๒. การเกิดแผ่นดินโก่งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
warpland๑. ที่ต่ำโก่งตัว๒. แหล่งสะสมตะกอนปากน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bucking (Mechanics)การโก่ง (กลศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Angulationกระดูกที่หักมีมุม, การโก่งเป็นมุม, การหักมุม, การโก่งงอ [การแพทย์]
Blount's Diseaseกระดูกหน้าแข้งโก่ง,โรคที่เกิดกับศูนย์การเจริญเติบโตของกระดูกหน้าแข [การแพทย์]
Bowlegsขาโก่ง [การแพทย์]
Bowlegs, Physiologicalกระดูกหน้าแข้งโก่งตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Braces, Bowlegกายอุปกรณ์เสริมขาโก่ง [การแพทย์]
Deformities, Angularความพิการผิดรูปแบบโก่งเป็นมุม [การแพทย์]
Fingers, Bentนิ้วโก่ง [การแพทย์]
Genu Varumขาโก่ง [การแพทย์]
Genu Varusขาโก่ง [การแพทย์]
Knock-Kneeเข่าชิด, ขาโก่งออก [การแพทย์]
Kyphoscoliosisหลังโก่งคด, หลังโกง, หลังคดและโกง, สันหลังโกงและคด, หลังโก่งคด, การคดงอ, หลังคดงอ, หลังโก่งออกและกระดูกสันหลังเอียงไปข้างหนึ่ง [การแพทย์]
Kyphosisหลังโกง, หลังโก่ง, กระดูกสันหลังโก่งออกทางข้างหลัง, หลังงอ, สันหลังโก่งงอ, กระดูกสันหลังโก่ง, หลังโค้ง [การแพทย์]
Kyphosis, Congenitalหลังโก่งแต่กำเนิด [การแพทย์]
Kyphosis, Juvenileกระดูกสันหลังโก่งในเด็กวัยรุ่น [การแพทย์]
Kyphosis, Lumbarหลังโก่งระดับเอว [การแพทย์]
Leg, Bowกระดูกหน้าแข้งที่โก่ง, ขาโก่ง [การแพทย์]
Leg, Bowedขาโก่ง [การแพทย์]
Leg, Bowing ofขาโกง, ขาโกงเข้า, ขาโก่ง, ขาโก่งเข้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come and get me, Sister Maryella.มาเลย มาจับเค้าให้ได้! เค้าจะโก่งตูดให้จับดี ๆ! Mannequin (1987)
So now, as the bow goes down, the stern rises up, slow at first... then faster and faster, until finally, she's got her whole ass sticking in the air.ขณะที่ส่วนหัวจมลง ท้ายก็โด่งขึ้นๆ ตอนแรกช้า แล้วเร็วขึ้นๆ ในที่สุดก็โก่งก้นชี้ฟ้าซะยังงั้น Titanic (1997)
Get some leverage to it, use your arms... arc your neck.ขากออกมาหงายหลังไปโก่งคอไว้ Titanic (1997)
- Me have one arm and a bum leg.- ผมแขนเดียว และขาโก่ง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Ariane, you gave me the shivers.อริอานเน่ ผมงี้ลุ้นตัวโก่งเลย The Page Turner (2006)
He's boosting his price?เขาจะโก่งราคาหรือไง There Will Be Blood (2007)
A big, burly, bowlegged brat.ท่าทางตัวใหญ่ กำยำ ขาโก่ง The Legend (2008)
And you're nose is bent and... and it drips down at the bottom.ของหน้ามนุษย์ แล้วคุณก็ มีจมูกโก่ง Made of Honor (2008)
See, she doesn't think my nose is too... bent or my lips are too thin.เห็นมั้ย เขาไม่ได้คิดว่าจมูกฉันโก่งไป หรือริมฝีปากบนบางไปเลย Made of Honor (2008)
Looks this good, appreciates you, and he has a dirty mind.ดูดีนี่, เขาโก่งค่าตัวขึ้นกับคุณ และเขาไม่บริสุทธิ์ใจ Nights in Rodanthe (2008)
He arched his back, hissed like a rattlesnake and sprang out his claws like a switchblade.มันโก่งหลัง ทำเสียงขู่เหมือนงู แล้วฟาดกรงเล็บ ยังกะมีดดาบ Greatness Achieved (2008)
Blair waldorf had a rude awakening when The rooster crowed at dawn this morning.แบลล์ วอลดรอฟ ก็ถูกปลุกให้มาเผชิญความจริงอย่างโหดร้าย เมื่อตอนพ่อไก่โต้งโก่งคอเช้ามืดนี้ Carrnal Knowledge (2009)
I don't know anything about any cockadoody pigeons.ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย เกี่ยวกับพิราบโก่งคอขัน White to Play (2009)
- Cockadoody pigeons!นกพิราบโก่งคอขัน! White to Play (2009)
Speaking as one of the meek, as soon as I inherit the earth, you're dead.ของผ้าและผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่ขายโก่งราคา ขอพูดแบบสุภาพๆนะ Environmental Science (2009)
Who would rather be dry-humping She-Hulk.บางคนอาจชอบยักษ์หลังโก่ง แบบฮัลค์อย่างหล่อนก็ได้ Never Been Kissed (2010)
I've run from bullies, dogs, angry chickens... and one particularly persistent P.E. teacher determined to bend me over and give me a scoliosis test.ชั้นเคยวิ่งจากพวกชอบแกล้ง หมา หรือไก่ดุ และที่สุดของที่สุดคือครูพละ เค้าอยากให้ชั้นโก่งโค้งแล้วดูว่ากระดูกสันหลังชั้นมันตรงรึเปล่า The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
You're bowlegged.คุณก็ขาโก่ง Aerodynamics of Gender (2010)
I'm pretty sure that taxi driver ripped me off.ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าคนขับแท็กซี่ โก่งราคาค่าโดยสาร One Way (2010)
That was way overpriced, dude.นั่นมันโก่งราคาเกินไป เพื่อน Mommy Dearest (2011)
Seems a little steep.ไม่โก่งราคาไปหน่อยเหรอ Kryptonite (2011)
Don't ever write a check with your mouth you can't cash with your ass.ถ้าหากว่าเธอยังไม่เห็นกระรอก จงอย่าโก่งหน้าไม้เด็ดขาด Sucker Punch (2011)
Although, I think towards the end, he may have been buckling.จริงๆนะ ผมคิดว่า ตอนท้ายเขาอาจจะโก่งราคาอีกหน่อย Matter of Time (2012)
- Then I would bend you over.-จากนั้น ผมจะสั่งให้คุณโก่งโค้งลง Fifty Shades of Grey (2015)
Bend over.โก่งโค้งลง Fifty Shades of Grey (2015)
You're just asking more because it's her...คุณโก่งราคาเพราะเห็นว่าเป็นเธอ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
The strong man with the arched eyebrow.ชายเข้มแข็งผู้มีคิ้วโก่ง Jackie (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิ้งโก่ง[n. exp.] (jingkōng) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีดโก่ง[n. exp.] (jingrīt kōng) EN: Short-tailed Cricket   
โก่ง[v.] (kōng) EN: bend ; draw ; arch ; flex   FR: courber ; arquer
โก่ง[v.] (kōng) EN: inflate ; raise the price   FR: gonfler ; arrondir
โก่ง[adj.] (kōng) EN: arched ; bent   
โก่งค่าตัว[adj.] (kōng khātūa) FR: prétentieux ; présomptueux
โก่งราคา[v. exp.] (kōng rākhā) EN: ask too high a price   FR: gonfler le prix ; surfaire ; surestimer
นกอีโก้ง[n. exp.] (nok ī-kōng) EN: Purple Swamphen   FR: Talève sultane [f] ; Porphyrion bleu [m] ; Poule sultane [f] ; Talève poule-sultane [f] ; Poule sultane bleue [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arched[ADJ] โค้ง, See also: โง้ง, โก่ง, Syn. curved
bandy[ADJ] (ขา) โค้งออกด้านนอก, See also: (ขา) โก่ง, Syn. bowlegs
buck[VT] เหวี่ยงผู้ขี่ให้ตกโดยการกระโดดขึ้นสี่ขาและโก่งหลังจนโค้ง (ใช้กับม้า)
bow down[PHRV] ทำให้โน้มลงมา, See also: ทำให้โค้งหรือโก่งลงมา, Syn. load down
hump over[PHRV] โก่งตัวอยู่บน, See also: ก้มอยู่บน, ทำให้โค้งอยู่บน, ค้อมตัวอยู่บน
hog[VT] โก่งหลัง
hump[VT] ทำหลังโกง, See also: โก่งหลัง
hunch[VT] โค้ง, See also: โก่ง, คุดคู้
hunchback[N] คนหลังค่อม, See also: คนหลังโก่ง
lean down[PHRV] โค้งลงมา, See also: ก้มลงมา, โก่งตัวลงมา, Syn. bend down
round-shouldered[ADJ] ซึ่งมีหลังส่วนบนโก่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arch 1(อาร์ค) n. ส่วนโค้ง,ประตูโค้ง,โค้งชัย,ประตู,เส้นโค้ง -vt.,vi. ทำให้โค้ง,โก่ง,ใช้ของหรือสิ่งที่โค้งคลุม (ogive, vault,arc,curve)
bandy-leggedadj. ซึ่งมีขาโก่ง
bowleg(โบ'เลก) n. ภาวะขาโก่ง,ขาที่โก่งงอ., See also: bowlegged adj. ขาโก่ง bowleggedness n. ภาวะขาโก่ง
buckern. ม้าที่กระโดดหลังโก่ง,คนงานยุ้งฉาง,คนงานตักถ่านหินหรือยกของ
crookback(ครุค'แบค) n. หลังโก่ง,หลังคร่อม.
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
hog(ฮอก) n. หมู,หมูตอน,คนที่ตะกละเห็นแก่ตัวหรือสกปรก vt.,vi.โก่งหลัง,เอาอย่างละโมบ., See also: hogger n.
hogbackn. หลังโก่ง,การโก่งหลัง
hunch(ฮันชฺ) vt. ทำให้โค้ง,ทำให้โก่ง,ทำให้ค่อม vi. ผลัก,ดัน,ยืน,นั่งหรือเดินหลังโค้ง. -n. โหนก,ตะโหนก,เนื้อหนอก,เนื้อตะโพก,การรู้สึกล่วงหน้า,การผลัก
round-shoulderedadj. ไหล่โก่ง (ทำให้หลังส่วนบนโก่ง)
warp(วอร์พ) vi. vt. งอ,โค้ง,บิด,ทำให้งอ,โก่ง,ทำให้โค้ง,ทำให้บิด,ทำให้เบี้ยว,บิดเบือน,ทำให้วิปริต,n. ส่วนงอ,ส่วนโค้ง,ส่วนบิด,ส่วนเบี้ยว,ความคิดอคติ,จิตวิปริต, Syn. turn,contort

English-Thai: Nontri Dictionary
arch(vi) โค้ง,โก่ง
BANDY-bandy-legged(adj) ขาโก่ง
bowlegged(adj) ขาโก่ง
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต
curl(vi,vt) งอ,โก่ง,โค้ง,เป็นวง,เป็นลอน,ม้วนผม
hunch(vt) ทำให้โค้งออก,ทำให้โก่ง,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้ค่อม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
曲げる[まげる, mageru] Thai: ทำให้โก่ง English: to crook

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top