Search result for

*เชิงลบ*

(57 entries)
(0.4932 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เชิงลบ, -เชิงลบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิงลบ[ADJ] negative, Syn. แง่ลบ, Ant. เชิงบวก, Example: พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเชิงลบกับเงื่อนไขการลาหยุดนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
negative eugenicsสุพันธุศาสตร์เชิงลบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're focusing on the negative.คุณคิดแต่ในแง่ในเชิงลบ Breakage (2009)
No, because I think positive emotion trumps negative emotion every time.ไม่มีเพราะผมคิดว่าอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกสำคัญกว่าอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบทุกครั้ง Inception (2010)
And I will no longer participate in your destructive, negative behavior.และฉันจะไม่เข้ามายุ่งกับพฤติกรรมเชิงลบ และบ่อนทำลายของพวกเธออีกต่อไป Romantic Expressionism (2010)
I can't prove a negative.- ฉันพิสูจน์ในเชิงลบไม่ได้ ไม่สามารถทำได้ Episode #1.1 (2010)
It can't be done. Innocence is a negative. It's the absence of guilt.ความบริสุทธิ์เป็นเชิงลบ มันขาดความรู้สึกผิด Episode #1.1 (2010)
Negative energy is antigravitational.แต่สิ่งที่เรียกว่า พลังงานเชิงลบ พลังงานเชิงลบเป็น แรงโน้มถ่วงป้องกัน Is Time Travel Possible? (2010)
One problem -- a lot of people don't believe negative energy exists.ปัญหาหนึ่ง ผู้คนจำนวนมากไม่เชื่อว่า พลังงานเชิงลบที่มีอยู่ Is Time Travel Possible? (2010)
But in fact, in modern physics, we know examples of negative energy that are created in the laboratory every day -- small l amounts of negative energy, often just transient, but nevertheless, negative energy.แต่ในความเป็นจริง ในฟิสิกส์สมัยใหม่ เรารู้ว่าตัวอย่างของ พลังงานเชิงลบ ที่สร้างขึ้นในห้อง ปฏิบัติการทุกวัน Is Time Travel Possible? (2010)
And so I was not willing to dismiss this possibility out of hand.แต่อย่างไรก็ตาม, พลังงานเชิงลบ ดังนั้นผมก็ยังไม่เต็มใจ Is Time Travel Possible? (2010)
There are no adverse effects.ไม่มีผลในเชิงลบ Rise of the Planet of the Apes (2011)
Increasingly negative.เพิ่มขึ้นในเชิงลบ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
It's not helpful.คำพูดเชิงลบ มันไม่ช่วยอะไร Soul of Fire (2011)
I'm feeling a very, very negative dark energy here.ฉันรู้สึกถึงพลังงานเชิงลบมากที่นี่ Grave Encounters (2011)
Let's just say if you react badly when you find out...ขอบอกว่า ถ้าเธอมีปฏิกริยาเชิงลบ ตอนที่รู้ความจริง.. Formality (2011)
The public might disagree.ประชาชนอาจมีปฏิกิริยาเชิงลบ City Hunter (2011)
Hey!อย่าใช้คำว่า "เกย์" ในเชิงลบสิ Introduction to Finality (2012)
Negative. Wouldn't have authority anyway.เชิงลบ จะได้มีอำนาจอยู่แล้ว Lone Survivor (2013)
You want some company?คุณต้องการให้ บริษัท หรือไม่? เชิงลบ Lone Survivor (2013)
Negative.เชิงลบ Lone Survivor (2013)
Negative!เชิงลบLone Survivor (2013)
Negative.เชิงลบ Lone Survivor (2013)
Negative Apache support.สนับสนุน แอแพชี เชิงลบ Lone Survivor (2013)
O6, 11. Infrared negative. Movement negative.O6-11 เชิงลบอินฟราเรด เชิง ลบการเคลื่อนไหว Lone Survivor (2013)
Negative only in terms of character.เชิงลบเพียง แต่ในแง่ของตัวละคร Rush (2013)
I'm instating a ban on all complaining, frowning, and negative attitude.ฉันกำลังออกคำสั่งห้ามในทุกข้อร้องทุกข์ หน้าตาบึ้ง และทัศนคติเชิงลบ Collusion (2013)
Negative blog posts, news articles,การเขียนบล็อกในเชิงลบ บทความข่าว Nothing to Hide (2013)
Cherevin's made a total commitment to U.S. dollars when there's been a hurricane in the Gulf and a string of negative economic reports.เชเรวินได้ทำสัญญาซื้อเงินดอลล่าร์อเมริกา เมื่อเกิดพายุเฮอริเคนในอ่าว และทุกช่วงที่มีรายงานเชิงลบต่อเศรษฐกิจ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Negative.เชิงลบ Captain America: The Winter Soldier (2014)
Negative at the source.เชิงลบที่แหล่งที่มา Captain America: The Winter Soldier (2014)
Always negativeเชิงลบเสมอ The Expendables 3 (2014)
- Oh my god. 'Negging'. That's hilarious.- ให้ตายเถอะ 'คำพูดเชิงลบ' น่าขำชะมัด Kingsman: The Secret Service (2014)
"Negging"."คำพูดเชิงลบ" พูดอะไรในเชิงลบกับสาวสวย Kingsman: The Secret Service (2014)
Easy. I got a $20-million-a-month negative carry.ฉันได้ $ 20 ล้านเดือน ดำเนินการเชิงลบ The Big Short (2015)
He's offline!เขาคือแบบออฟไลน์ เชิงลบ The Martian (2015)
She's grasping for anything.เธอจับอะไร เราได้มีการติดต่อในเชิงลบ The Martian (2015)
Negative, Flight. it's not drift.เที่ยวบินเชิงลบ The Martian (2015)
How much of it is negative space?วิธีการมาก ของมันเป็นพื้นที่เชิงลบArrival (2016)
"they're glitches on the negative,พวกเขากำลังบกพร่องในเชิงลบ Denial (2016)
That's a negative, Capcom.นั่นเชิงลบ แคปโคม Hidden Figures (2016)
A person who is paid for sex doesn't necessarily have any negative repercussions from that act.คนที่ได้รับเงินจากการร่วมเพศ ไม่จำเป็นต้องได้รับผลสะท้อนเชิงลบ จากการกระทำนั้น (ดร. After Porn Ends 2 (2017)
Got it!ที่คิ มันเป็นเชิงลบเสมอ Contact (1997)
- I'm already on it. What is it?ได้รับในแถบเชิงลบ - ฉันอยู่บนมัน Contact (1997)
You're breaking up.เชิงลบ คุณกำลังทำลายขึ้น Contact (1997)
And the test for artificial accelerant came back negative. Uh, positive.และเร่งรัดผลการตรวจพิสูจน์หลักฐาน เชิงลบ อ้อ น่าเชื่อถือ Mr. Monk Gets Fired (2004)
The deal was you could change the way you felt by altering your negative thinking.เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีคิด โดยแก้ไขทัศนคติในเชิงลบ Numb (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในเชิงลบ[adj.] (nai choēng lop) EN: negative   FR: négatif

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anymore[ADV] ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ (ใช้ในเชิงลบ), See also: อีกต่อไป, Syn. now, nowadays
negative[ADJ] ที่เป็นด้านลบ, See also: เชิงลบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
negative(adj) เชิงลบ,เป็นการปฏิเสธ,เป็นการคัดค้าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
complacency (n ) การหลงพึงพอใจ (แบบทุเรศ) Note: Longdo และ dictionary อื่นมองข้ามรูปแบบการใช้ในหลายคำ อย่างคำนี้ มีรูปแบบเชิงลบ และเป็นลบมาก. ทั้งคำ complacency และ complacent ไม่ตรงกับภาษาไทยที่เราใช้ทั่วไป จึงยากที่จะตั้งคำได้ตรง.
get your head around something ( ) สามารถเข้าใจเรื่องนั้นได้ to be able to understand something (โดยปกติจะใช้ใ นเชิงลบ)
up to snuff[อัพ ทู สนัพ] บางคนหรือบางสิ่งที่อยู่ในเกณฑ์หรือคุณภาพที่ยอมรับได้ (โดยมากใช้ความหมายเชิงลบ)
แรด (n vt ) N = บุคคลที่แสดงกริยาท่าทางในเชิงลบ ในเรื่องหรือ/และการกระทำต่อเพศตรงข้าม คำนี้มีความหมายตรงข้ามเรียบร้อย เช่น สมศรีแรดมาก S = สามารถใช้เป็นคำแสลง เพื่อแสดงออกในกริยา เช่น วันนี้เค้าไปแรดมา เห็นว่าได้เสื้อมา 2 ตัว (แรด ในที่นี้มีความหมายว่า ไปซื้อของ)
See also: S. กระซู่, A. เรียบร้อย,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top