ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*มีพัฒนาการ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มีพัฒนาการ, -มีพัฒนาการ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วงจรชีวิตน. การเวียนว่ายตายเกิด, ลักษณาการของชีวิตที่มีพัฒนาการเป็นขั้น ๆ ไปตามลำดับและในที่สุดก็จะเวียนมาบรรจบ ณ จุดเริ่มต้นใหม่ แล้วเวียนซ้ำต่อไปอีก เช่น ผีเสื้อออกไข่ แล้วไข่กลายเป็นตัวหนอน หนอนกลายเป็นดักแด้ ดักแด้กลายเป็นผีเสื้อ แล้วผีเสื้อก็ออกไข่ ฯลฯ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategyยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี ? เจ้าพระยา ? แม่โขง ACMECS หรือชื่อเดิม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า และไทย (ECS : Economic Cooperation Strategy among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand) คือ กรอบความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ACMECS เป็นแนวคิดที่ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกขึ้นหารือกับผู้นำกัมพูชา ลาว และพม่า ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรค SARS เมื่อ 29 เมษายน 2546 ที่กรุงเทพฯ และได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจนถึงการประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 1 ที่เมืองพุกาม สหภาพพม่า เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2546 โดยผู้นำทั้ง 4 ประเทศร่วมกันออกปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการ ลงทุน ความร่วมมือทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บนหลักการที่เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและยกระดับความ เป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเปิดกว้างให้นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้มีส่วนร่วมเป็น หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) ในโครงการต่างๆ ของ ACMECS ด้วย * เวียดนามร่วมเป็นสมาชิก ACMECS เมื่อ 10 พฤษภาคม 2547 สถานะล่าสุด ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2547 ที่จังหวัดกระบี่ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสมัยพิเศษและการประชุม รัฐมนตรี ACMECS อย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งการประชุมร่วมกับ Development Partners (ผู้แทนจากออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย) ซึ่งการประชุมประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง สมาชิก ACMECS ทั้ง 5 ประเทศได้ร่วมกันแสดงความเป็น เอกภาพ โดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ ACMECS อย่าง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อผู้แทนของ Development Partners รวมทั้งมีการหารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการระหว่างกันอย่างเป็น รูปธรรม นอกจากนี้ ยังสามารถมีข้อสรุปที่สำคัญๆ เกี่ยวกับกลไกการประสานงานระหว่างกันซึ่งจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมความร่วม มือของ ACMECS มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป * ไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2548 ที่กรุงเทพฯ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When she was a girl, I created a series of psychic barriers to isolate her powers from her conscious mind.เพื่อแยกพลังของเธอออกจากสมองส่วนจิตสำนึก - และมันมีผลทำให้เธอมีพัฒนาการแบบสองบุคลิกภาพ X-Men: The Last Stand (2006)
If it is her, her development is extraordinary.ถ้าเป็นเธอ ช่างมีพัฒนาการพิเศษสุดไปเลย Resident Evil: Extinction (2007)
...rattle-like mutation that would have developed over thousands of years of evolution, but we don't know for sure....การแปรสภาพของกระดิ่ง ซึ่งมีพัฒนาการมาเป็นเวลานับหลายพันปี แต่เรายังไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ Teeth (2007)
Of developing the same symptoms.เธอมีพัฒนาการในลักษณะเดียวกันนี้ The Haunting of Molly Hartley (2008)
Six days, Mrs; collins, and no progress;หกวันแล้ว คุณนายคอลลิน ยังไม่มีพัฒนาการเลยครับ Changeling (2008)
Thanks to them, the carbon drained from the atmosphere and other life forms could develop.ขอบคุณพวกมัน ที่ทำให้คาร์บอนหายไปจากบรรยากาศ ทำให้รูปแบบชีวิตอื่นๆ ได้มีพัฒนาการ Home (2009)
Didn't make the kind of progress that we'd hoped for.แต่ไม่ได้มีพัฒนาการตามที่เราคาดหวังไว้ Roadkill (2009)
They said that she's progressing really good.เขาบอกว่า เธอมีพัฒนาการที่ดีขึ้น Precious (2009)
Always do the best you can by your family.แต่วันนี้ได้มีพัฒนาการในเรื่องนี้ ที่เกี่ยวข้องกับพ่อของเธอ Edge of Darkness (2010)
If the aliens are so advanced, why would they need probes?ถ้าเอเลี่ยน มีพัฒนาการที่ทันสมัย ทำไมพวกมันต้องตรวจคุณด้วย The X in the File (2010)
Well, if the aliens are advanced enough to fly faster than light, then they can probably make spinal fluid.ถ้าเอเลี่ยนมีพัฒนาการมากพอ ที่จะบินได้เร็วกว่าแสง งั้นพวกมันก็น่าจะผลิตน้ำไขสันหลังไ้ด้เอง The X in the File (2010)
I would like to do something a little bit more upbeat and glamorous with a good dance beat.หนูอยากทำอะไรที่มันดูมีพัฒนาการมากขึ้น และทำให้การเต้นดูมีสเน่ห์ The Substitute (2010)
Mr. Shuster, I want to do more of an upbeat, glamorous song with a really good dance beat.ครูชูสเตอร์คะ หนูอยากให้ดูมีพัฒนาการมากกว่านี้ เพลงสุดเพราะกับการเต้นสุดเจ๋ง The Substitute (2010)
You really have made no progress, haven't you, Shuu-niichan?พี่น่ะ ไม่มีพัฒนาการเลยจริงๆน้า ใช่มั้ย พี่ชู? Hanamizuki (2010)
That's... progressive.อื้ม มีพัฒนาการนะเนี่ย Belles de Jour (2010)
You know George.จอร์จ, ครูเคยเชื่อว่าเธอมีพัฒนาการที่ดีกว่าคนอื่น The Art of Getting By (2011)
I'm sure you're aware that these babies-- well, rather, one of these babies-- has been developing at a rapid rate.ผมแน่ใจว่า คุณเป็นห่วงเด็ก ๆ ดูเหมือนว่า เด็กคนหนึ่ง มีพัฒนาการที่เร็วมาก Birth (2011)
OK, so, interesting social development.โอเค ฉันมีพัฒนาการทางสังคมแล้วล่ะ Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
(Walternate) Our world is being taken over by an advanced species of humans we call "observers."(วอลเตอร์เนท) โลกของเรากำลังถูกคุกคาม จากสิ่งมีชีวิตที่มีพัฒนาการที่ล้ำหน้า กว่าเผ่าพันธ์มนุษย์ เราเรียกเขาว่า "ผู้สังเกตการณ์" Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)
Doesn't it look an improvement?ดูมีพัฒนาการขึ้นบ้างไหม Upstream Color (2013)
Even the mongoloids are thriving since being taken out of their restraints and put to meaningful work in the kitchens.แม้แต่คนปัญญาอ่อนก็มีพัฒนาการ ตั้งแต่เลิกถูกจองจำ และให้เขาทำงานที่มีความหมายในห้องครัว Stonehearst Asylum (2014)
When the Earth starts to settle, God throws a stone at it.พวกเรามีพัฒนาการ ซึ่งไม่มีที่ให้กับ Avengers: Age of Ultron (2015)
Her intelligence grew steadily.สติปัญญาของเธอมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง Morgan (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blossom out(phrv) พัฒนา, See also: เจริญเติบโต, มีพัฒนาการ, เจริญก้าวหน้า
mature(vi) เจริญเติบโต, See also: มีพัฒนาการ, Syn. grow up
retarded(adj) ซึ่งมีพัฒนาการทางสติปัญญาช้า, See also: โง่, ทึ่ม, ปัญญาอ่อน, Syn. backward, dull

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top