ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผลตอบแทน*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผลตอบแทน, -ผลตอบแทน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลตอบแทน(n) reward, See also: compensation, bonus, Syn. รางวัล, Example: ผู้ขายเชื่อว่าสินค้าใหม่สามารถทำผลตอบแทนได้ 10-15% ต่อปี, Thai Definition: สิ่งที่ได้จากการลงทุน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่น. การดำเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับรัฐ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในด้านต่าง ๆ.
โครงการพระดาบสน. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้มีสถานที่สอนความรู้วิชาชีพต่าง ๆ เช่น วิชาช่างไฟฟ้า วิชาช่างเครื่องยนต์ วิชาช่างวิทยุโทรทัศน์ ให้แก่บุคคลทั่วไป โดยไม่จำกัด เพศ วัย และวุฒิการศึกษา โดยครูที่มีความรู้และยินดีอาสาสมัครสอนให้เป็นวิทยาทาน เปรียบเสมือนพระดาบสในสมัยโบราณที่มีกุศลศรัทธาที่จะถ่ายทอดศิลปศาสตร์ให้แก่ลูกศิษย์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ เริ่มดำเนินการโครงการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบส และจัดตั้งเป็นมูลนิธิพระดาบสเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการพระดาบส และกิจการของโรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบส.
หว่านพืชหวังผลก. ให้ผลประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อหวังผลตอบแทน.
เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมก. เอาลูกของคนอื่นมาเลี้ยงเป็นลูก เป็นภาระรับผิดชอบที่หวังผลตอบแทนแน่นอนไม่ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aleatory contractสัญญาที่มีผลตอบแทนไม่แน่นอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maturity yieldผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield๑. ยอม๒. ผลได้, ผลตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield upon investmentผลตอบแทนจากการลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield, maturityผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield, nominalผลตอบแทนที่ระบุไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal yieldผลตอบแทนที่ระบุไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cost-benefit analysisการวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลตอบแทน [เศรษฐศาสตร์]
Investment returnผลตอบแทนการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Return on investmentผลตอบแทนจากการลงทุน, Example: ผู้ลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับผลตอบแทนใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กำไรจากการขายหน่วยลงทุนและเงินปันผลของกองทุนรวม เงินปันผลหมายถึงส่วนแบ่งกำไรของกองทุนนั้น ๆ (ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล) ถ้าเป็นบุคคลธรรมดารับเงินปันผลจะถูกหักภาษี 10 % หรือนำมารวมคำนวณภาษีปลายปีในอัตราก้าวหน้า [ตลาดทุน]
Dividend yieldอัตราปันผลตอบแทน, Example: ค่าสถิติตัวนี้บอกให้ทราบว่า หากลงทุนซื้อหุ้น ณ ระดับราคาตลาดปัจจุบัน จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าใด การคำนวณหาค่ามีสูตรคำนวณดังนี้ <br> อัตราปันผลตอบแทน =$ \frac{ มูลค่าปันผลต่อหุ้น x 100 }{ ราคาตลาดของหุ้น }$ [ตลาดทุน]
Rate of returnอัตราผลตอบแทน [TU Subject Heading]
Internal Rate of Return (IRR)อัตราผลตอบแทนภายใน, Example: อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้มูลค่าปัจจุบัน ของกระแสเงินที่ได้รับทั้งหมด จากการลงทุนเท่ากับ จำนวนเงินลงทุนของโครงการ วิธีการหาอัตราผลตอบแทนภายใน ทำได้โดยการหาอัตราดอกเบี้ยอัตราหนึ่งที่ทำให้มูลค่า ปัจจุบันสุทธิของเงินที่ใช้ในการลงทุน (ต้นทุนการผลิต) และเงินได้จากการลงทุนตลอดอายุดครงการหักลบกันแล้วมีค่าเท่ากับศูนย์ หากโครงการลงทุนได้มีค่าของอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการแล้ว ถือว่าโครงการลงทุนนั้นเป็นที่ยอมรับได้ [สิ่งแวดล้อม]
Rate of returnอัตราผลตอบแทน [การบัญชี]
Return on common equityอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ [การบัญชี]
internal rate of returninternal rate of return, อัตราผลตอบแทน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not only is Willie Williams' organization nonprofit he personally pays over six figures in income tax every year.มูลนิธิวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ไม่ได้แค่ ไม่รับผลตอบแทนเท่านั้น แต่ตัวเขาเอง จ่ายภาษีจำนวน 6 หลักทุก ๆ ปี Oh, God! (1977)
I had my own office, unlimited stationary supplies, and a professional, dedicated assistant.ฉันมีออฟฟิศเป็นของตัวเอง/มีผลตอบแทนประจำอย่างไม่จำกัด และยังมีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยเลขา Never Been Kissed (1999)
They have expectations.เขาหวังผลตอบแทน A Walk to Remember (2002)
How much is gained?ผลตอบแทนคืออะไร 21 Grams (2003)
How much is gained?ผลตอบแทนคืออะไร 21 Grams (2003)
The principal one of which is earning large growing sustained legal returns for the people who own the business.หลักการข้อแรกสุดคือการทำรายได้มาก ๆ เติบโต, มีผลตอบแทนถูกกฎหมายที่ยั่งยืน ให้แก่กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ The Corporation (2003)
What's the return? Holy....ผลตอบแทนล่ะ โอ้... Primer (2004)
this one little tiny favor...นายจะได้ผลตอบแทนเล็กๆน้อย... Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Jesus says decide.พวกเขาได้รับผลตอบแทน. จีซัส พูดว่า เลือก . Kingdom of Heaven (2005)
No drug company does something for nothing.ไม่มีบริษัทยาที่ไหนหรอก ที่จะทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทน The Constant Gardener (2005)
Payoffs, cover-ups.- ผลตอบแทน การปิดปาก The Constant Gardener (2005)
And in return, he was made to suffer.และผลตอบแทน เขาได้รับการทรมาน An American Haunting (2005)
I didn't save you to get a reward.ข้าไม่ได้ช่วยเจ้าเพื่อหวังผลตอบแทน Episode #1.9 (2006)
In exchange, we get a shot at learning from one of the best diagnosticians in the world.ผลตอบแทนที่เราจะได้คือการได้เรียนรู้จาก นักวิฉัยโรคที่เก่งที่สุดในโลก The Right Stuff (2007)
Treasure hunting paid off, in case you haven't read the papers.การพบสมบัติก็ให้ผลตอบแทน คุณไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เหรอ ? National Treasure: Book of Secrets (2007)
A little challenging. So rewarding though.ท้าทายความสามารถ มีผลตอบแทนดี The Nanny Diaries (2007)
I'm saying if all I get in exchange for this crappy situation is a nice parking spot for my $8 manicure, then I'm taking it!ฉันหมายถึง ถ้าผลตอบแทนของเวลาที่แย่ๆนี้ คือการได้ที่รถดีๆในการมาทำเล็บ 8 เหรียญ In Buddy's Eyes (2008)
This return is too little for the risk.ผลตอบแทนมันไม่พอกับความเสี่ยงที่สูง Crazy Handful of Nothin' (2008)
And yeah, some people might have been more deserving than others but you know what?ก็ใช่, มันคือสิ่งที่ฉัน สมควรจะได้รับผลตอบแทน แต่คุณก็รู้ดี? Saw V (2008)
What do you want from us?ผลตอบแทนของการผ่าตัด Just Business (2008)
The three-Year rate of return on extenzalife products... Well, mr.ผลตอบแทนใน 3 ปีของผลิตภัณฑ์ เอกซ์เทนซ่าไลฟ์ The Dreamscape (2008)
And the only thing he wants in return... is the hand of beautifulและสิ่งเดียวที่เขาต้องการผลตอบแทน ได้เชยชมคนสวย Seeds (2008)
The plane won't be fixed until the suits meet our demands.เราจะไม่ซ่อมเครื่องบินจนกว่า เราจะได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
No natural resources, no substantial economic ties.ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน 24: Redemption (2008)
And in return, You want what?ผลตอบแทนล่ะ คุณต้องการอะไร ? Quantum of Solace (2008)
The profit margin would be split fifty-fifty.ผลตอบแทนควรจะแบ่งเป็น 50-50 VS. (2009)
Yes, and one that apparently comes with strings.ใช่ น้ำใจประเภทที่หวังผลตอบแทน Connect! Connect! (2009)
If by "strings," you meanถ้า "ผลตอบแทน" ที่เธอพูดถึงมันหมายความว่า Connect! Connect! (2009)
Being a good maker is very rewarding.ผู้สร้างที่ดียอมให้ผลตอบแทนที่ดี Scratches (2009)
And they need to eat their carrots.มันควรจะได้รับ ผลตอบแทนเสียที Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Vis? ! Vis maximizing return on sales.ซึ่งจะได้ผลตอบแทนสูงสุด It's a Terrible Life (2009)
What kind of perks are we talking about here?แล้วเรื่องของผลตอบแทนล่ะคะ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
JACOB: Progresshasrewards. ZOBELLE:เดินหน้าสู้มผลตอบแทนอีกมากมาย Albification (2009)
Progress has its rewards.เดินหน้าสู่ผลตอบแทนอีกมากมาย Smite (2009)
God wants you to have a reward.พระเจ้าต้องการให้่คุณได้รับผลตอบแทน Never Let Me Go (2009)
You know, i had to give my investors something, ฉันก็เลยต้องให้ผลตอบแทนนักลงทุนบ้าง The Wrath of Con (2009)
The payoff might just surprise you.ผลตอบแทนอาจจะทำให้คุณทึ่งเลยทีเดียว Invest in Love (2009)
I'm doing some private investing with guaranteed returns.ข้ากำลังลงทุนส่วนตัวบางอย่าง ด้วยจะได้ผลตอบแทนที่แน่นอน Senate Spy (2009)
Have a good profit.ผลตอบแทนดี Push (2009)
Killing the indigenous looks bad, but there's one thing that shareholders hate more than bad press, and that's a bad quarterly statement.ถ้าเราฆ่าชาวพื้นเมือง คงถูกมองไม่ดี แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผู้ถือหุ้น เกลียดกว่าการถูกมองว่าไม่ดี และมันคือผลตอบแทนที่ต่ำ ฉันไม่สนกฎ แค่ฉันพบบางสิ่ง Avatar (2009)
But seemingly fitting compensation.แต่ผลตอบแทนก็สมน้ำสมเนื้อ TRON: Legacy (2010)
You are gonna deal with some serious consequences you motherfuckers!แกจะได้รับผลตอบแทนที่สาสม ไอ้บ้าเอ๊ย Resident Evil: Afterlife (2010)
I ask nothing in return.ข้าไม่หวังผลตอบแทนหรอก Sacramentum Gladiatorum (2010)
Comes with rewards.พร้อมด้วยผลตอบแทน Bainne (2010)
And what's that end up looking like?แล้วเรื่องนั้นจบลง จะได้ผลตอบแทนยังไง Bainne (2010)
Comes with rewards.พร้อมด้วยผลตอบแทน NS (2010)
In return, you will have total protection from both Black Mask and Batman.ส่วนผลตอบแทน ฉันจะคอยกันอิทธิพลของแบล็คมาสค์ และแบทแมน Batman: Under the Red Hood (2010)
All I wanted was to show you two your potential, and what do I get in return?ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือให้นาย 2 คน แสดงศักยภาพของนายออกมา และผลตอบแทนที่ฉันได้รับคืออะไร Green Light (2010)
For now, I'm simply interested in time frame.สำหรับตอนนี้ ฉันสนใจวลาในการวัดผลตอบแทนอย่างบริสุทธิ์ใจ Green Light (2010)
They say you reap what you sow.ว่ากันว่าผลตอบแทนก็มาจากสิ่งที่เราหว่านไว้ The Townie (2010)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not only is Willie Williams' organization nonprofit he personally pays over six figures in income tax every year.มูลนิธิวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ไม่ได้แค่ ไม่รับผลตอบแทนเท่านั้น แต่ตัวเขาเอง จ่ายภาษีจำนวน 6 หลักทุก ๆ ปี Oh, God! (1977)
I had my own office, unlimited stationary supplies, and a professional, dedicated assistant.ฉันมีออฟฟิศเป็นของตัวเอง/มีผลตอบแทนประจำอย่างไม่จำกัด และยังมีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยเลขา Never Been Kissed (1999)
They have expectations.เขาหวังผลตอบแทน A Walk to Remember (2002)
How much is gained?ผลตอบแทนคืออะไร 21 Grams (2003)
How much is gained?ผลตอบแทนคืออะไร 21 Grams (2003)
The principal one of which is earning large growing sustained legal returns for the people who own the business.หลักการข้อแรกสุดคือการทำรายได้มาก ๆ เติบโต, มีผลตอบแทนถูกกฎหมายที่ยั่งยืน ให้แก่กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ The Corporation (2003)
What's the return? Holy....ผลตอบแทนล่ะ โอ้... Primer (2004)
this one little tiny favor...นายจะได้ผลตอบแทนเล็กๆน้อย... Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Jesus says decide.พวกเขาได้รับผลตอบแทน. จีซัส พูดว่า เลือก . Kingdom of Heaven (2005)
No drug company does something for nothing.ไม่มีบริษัทยาที่ไหนหรอก ที่จะทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทน The Constant Gardener (2005)
Payoffs, cover-ups.- ผลตอบแทน การปิดปาก The Constant Gardener (2005)
And in return, he was made to suffer.และผลตอบแทน เขาได้รับการทรมาน An American Haunting (2005)
I didn't save you to get a reward.ข้าไม่ได้ช่วยเจ้าเพื่อหวังผลตอบแทน Episode #1.9 (2006)
In exchange, we get a shot at learning from one of the best diagnosticians in the world.ผลตอบแทนที่เราจะได้คือการได้เรียนรู้จาก นักวิฉัยโรคที่เก่งที่สุดในโลก The Right Stuff (2007)
Treasure hunting paid off, in case you haven't read the papers.การพบสมบัติก็ให้ผลตอบแทน คุณไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เหรอ ? National Treasure: Book of Secrets (2007)
A little challenging. So rewarding though.ท้าทายความสามารถ มีผลตอบแทนดี The Nanny Diaries (2007)
I'm saying if all I get in exchange for this crappy situation is a nice parking spot for my $8 manicure, then I'm taking it!ฉันหมายถึง ถ้าผลตอบแทนของเวลาที่แย่ๆนี้ คือการได้ที่รถดีๆในการมาทำเล็บ 8 เหรียญ In Buddy's Eyes (2008)
This return is too little for the risk.ผลตอบแทนมันไม่พอกับความเสี่ยงที่สูง Crazy Handful of Nothin' (2008)
And yeah, some people might have been more deserving than others but you know what?ก็ใช่, มันคือสิ่งที่ฉัน สมควรจะได้รับผลตอบแทน แต่คุณก็รู้ดี? Saw V (2008)
What do you want from us?ผลตอบแทนของการผ่าตัด Just Business (2008)
The three-Year rate of return on extenzalife products... Well, mr.ผลตอบแทนใน 3 ปีของผลิตภัณฑ์ เอกซ์เทนซ่าไลฟ์ The Dreamscape (2008)
And the only thing he wants in return... is the hand of beautifulและสิ่งเดียวที่เขาต้องการผลตอบแทน ได้เชยชมคนสวย Seeds (2008)
The plane won't be fixed until the suits meet our demands.เราจะไม่ซ่อมเครื่องบินจนกว่า เราจะได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
No natural resources, no substantial economic ties.ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน 24: Redemption (2008)
And in return, You want what?ผลตอบแทนล่ะ คุณต้องการอะไร ? Quantum of Solace (2008)
The profit margin would be split fifty-fifty.ผลตอบแทนควรจะแบ่งเป็น 50-50 VS. (2009)
Yes, and one that apparently comes with strings.ใช่ น้ำใจประเภทที่หวังผลตอบแทน Connect! Connect! (2009)
If by "strings," you meanถ้า "ผลตอบแทน" ที่เธอพูดถึงมันหมายความว่า Connect! Connect! (2009)
Being a good maker is very rewarding.ผู้สร้างที่ดียอมให้ผลตอบแทนที่ดี Scratches (2009)
And they need to eat their carrots.มันควรจะได้รับ ผลตอบแทนเสียที Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Vis? ! Vis maximizing return on sales.ซึ่งจะได้ผลตอบแทนสูงสุด It's a Terrible Life (2009)
What kind of perks are we talking about here?แล้วเรื่องของผลตอบแทนล่ะคะ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
JACOB: Progresshasrewards. ZOBELLE:เดินหน้าสู้มผลตอบแทนอีกมากมาย Albification (2009)
Progress has its rewards.เดินหน้าสู่ผลตอบแทนอีกมากมาย Smite (2009)
God wants you to have a reward.พระเจ้าต้องการให้่คุณได้รับผลตอบแทน Never Let Me Go (2009)
You know, i had to give my investors something, ฉันก็เลยต้องให้ผลตอบแทนนักลงทุนบ้าง The Wrath of Con (2009)
The payoff might just surprise you.ผลตอบแทนอาจจะทำให้คุณทึ่งเลยทีเดียว Invest in Love (2009)
I'm doing some private investing with guaranteed returns.ข้ากำลังลงทุนส่วนตัวบางอย่าง ด้วยจะได้ผลตอบแทนที่แน่นอน Senate Spy (2009)
Have a good profit.ผลตอบแทนดี Push (2009)
Killing the indigenous looks bad, but there's one thing that shareholders hate more than bad press, and that's a bad quarterly statement.ถ้าเราฆ่าชาวพื้นเมือง คงถูกมองไม่ดี แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผู้ถือหุ้น เกลียดกว่าการถูกมองว่าไม่ดี และมันคือผลตอบแทนที่ต่ำ ฉันไม่สนกฎ แค่ฉันพบบางสิ่ง Avatar (2009)
But seemingly fitting compensation.แต่ผลตอบแทนก็สมน้ำสมเนื้อ TRON: Legacy (2010)
You are gonna deal with some serious consequences you motherfuckers!แกจะได้รับผลตอบแทนที่สาสม ไอ้บ้าเอ๊ย Resident Evil: Afterlife (2010)
I ask nothing in return.ข้าไม่หวังผลตอบแทนหรอก Sacramentum Gladiatorum (2010)
Comes with rewards.พร้อมด้วยผลตอบแทน Bainne (2010)
And what's that end up looking like?แล้วเรื่องนั้นจบลง จะได้ผลตอบแทนยังไง Bainne (2010)
Comes with rewards.พร้อมด้วยผลตอบแทน NS (2010)
In return, you will have total protection from both Black Mask and Batman.ส่วนผลตอบแทน ฉันจะคอยกันอิทธิพลของแบล็คมาสค์ และแบทแมน Batman: Under the Red Hood (2010)
All I wanted was to show you two your potential, and what do I get in return?ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือให้นาย 2 คน แสดงศักยภาพของนายออกมา และผลตอบแทนที่ฉันได้รับคืออะไร Green Light (2010)
For now, I'm simply interested in time frame.สำหรับตอนนี้ ฉันสนใจวลาในการวัดผลตอบแทนอย่างบริสุทธิ์ใจ Green Light (2010)
They say you reap what you sow.ว่ากันว่าผลตอบแทนก็มาจากสิ่งที่เราหว่านไว้ The Townie (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราผลตอบแทน[attrā phon tøpthaēn] (n, exp) EN: rate of return
ผลตอบแทน[phontøpthaēn] (n, exp) EN: return
ผลตอบแทนจากการลงทุน[phontøpthaēn jāk kānlongthun] (n, exp) EN: return on investment (ROI)  FR: retour sur investissement [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perk(n) ผลประโยชน์เพิ่มเติม, See also: ผลตอบแทนเพิ่ม, Syn. bonus, tip, reward, Ant. drawback
price(n) ผลตอบแทน
reap(vt) ได้รับผลตอบแทน, Syn. acquire, gain, obtain
return(n) ผลตอบแทน, Syn. reply, response
rewardable(adj) ซึ่งให้รางวัล, See also: ซึ่งให้ผลตอบแทน
rewarder(n) ผู้ให้รางวัล, See also: ผู้ให้ผลตอบแทน
rewarding(adj) ซึ่งให้รางวัล, See also: ซึ่งให้ผลตอบแทน, Syn. fulfilling, gratifying, satisfying
reap from(phrv) ได้รับผลตอบแทนจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardscrabbleadj. ซึ่งพยายามมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย
lucrative(ลิว'คระทิฟว) adj. มีกำไรงาม, ให้ผลกำไร, ให้ผลตอบแทน., See also: lucrativeness n. ดูlucrative, Syn. remunerative
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร, ได้ประโยชน์, ได้เปรียบเทียบ, เอื้อผล, มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return
reap(รีพ) vt., vi. เก็บเกี่ยว, เก็บเกี่ยวข้าว, รับผลตอบแทน., See also: reapable adj., Syn. gather, realize, obtain, get
reaper(รี'เพอะ) n. เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว, ผู้เก็บเกี่ยว, ผู้รับผลตอบแทน, , See also: the Reaper, the Grim Reaper n. พญามัจจุราชที่ถือมีดโค้งตัดหญ้า, ความตาย

English-Thai: Nontri Dictionary
emolument(n) ผลกำไร, ค่าตอบแทน, ผลตอบแทน, รายได้, เงินเดือน
profit(n) ผลกำไร, ประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ
reap(vt) ได้ผล, เก็บเกี่ยว, รับผลตอบแทน

German-Thai: Longdo Dictionary
Mehrerlös(n) |der, pl. Mehrerlöse| กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ, See also: Gewinn A. Verlust, Syn. Profit
ehrenamtlich(adj) ซึ่งเกิดจากการทำงานให้โดยไม่ได้รับผลตอบแทน ยินดีช่วยทำงานโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทน เช่น Es können jedoch nicht alle sozialen Aufgaben ehrenamtlich organisiert werden., See also: freiwillig

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top