ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*จาบ*

   
134 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จาบ, -จาบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจาบ[N] weaverbird, Syn. นกกระจาบ, Example: นกกระจาบเกาะอยู่บนหลังคาบ้าน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Ploceidae มี 3 ชนิด คือ กระจาบธรรมดา กระจาบอกลาย และกระจาบทอง ทำรังด้วยหญ้า ห้อยอยู่กับกิ่งไม้ ปากรังอยู่ด้านล่าง มักอยู่รวมกันเป็นหมู่ กินเมล็ดพืช
ขี้จาบ[ADJ] rude, See also: impolite, uncivil, curt, Syn. หยาบคาย, Example: ยายเกลียดนักเชียวคนขี้จาบ อย่ามาทำแบบนี้ให้เห็นอีกนะ, Thai definition: ที่มีกิริยาหยาบคายไม่สุภาพ, Notes: (ปาก)
จาบจ้วง[V] encroach, See also: intrude, trespass, Syn. ล่วงเกิน, อาจเอื้อม, จ้วงจาบ, Example: ดิฉันไม่ยอมให้ใครมาจาบจ้วงดิฉันหรอก, Thai definition: ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา
จ้วงจาบ[V] be insulting, See also: be insolent, be disrespectful, be offensive, Syn. จาบจ้วง, อาจเอื้อม, ล่วงเกิน, Example: ผมปล่อยให้เขาจ้วงจาบกันด้วยอารมณ์ที่พล่านเดือด, Thai definition: ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา
นกกระจาบ[N] ricebird, See also: weaverbird, Example: กระจาบฝูงหนึ่งบินผ่านไปเสียงจาบๆ แต่คูนไม่รู้ว่ามันพากันบินไปทางไหน เพราะยามมองออกไปนอกเกวียนก็เห็นแต่ฟ้ากับดินชนกัน, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนาดเล็กในวงศ์ Ploceidae มี 3 ชนิด คือ กระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) กระจาบอกลาย (P. manyar) และกระจาบทอง (P. hypoxanthus) ทำรังด้วยหญ้า ห้อยอยู่กับกิ่งไม้ ปากรังอยู่ด้านล่าง มักอยู่รวมกันเป็นหมู่ กินเมล็ดพืช

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระจาบน. ชื่อนกขนาดเล็ก วงศ์ย่อย Ploceinae ในวงศ์ Ploceidae ปากหนารูปกรวย ปลายหางมน ขนหัวและขนตัวลาย ในฤดูผสมพันธุ์ขนหัวเพศผู้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง มี ๓ ชนิด คือ กระจาบธรรมดาหรือกระจาบอกเรียบ[ Ploceus philippinus (Linn.)] กระจาบอกลาย [ P. manyar (Horsfield)] ทำรังด้วยหญ้าหรือฟางข้าวห้อยอยู่กับกิ่งไม้หรือต้นพืชน้ำเช่นกก ปากรังอยู่ด้านล่าง และกระจาบทอง [ P. hypoxanthu s (Sparrman)] ทำรังด้วยหญ้าหรือฟางข้าวโอบหุ้มกิ่งไม้หรือใบพืชน้ำ ปากรังอยู่ทางด้านข้าง มักอยู่รวมกันเป็นหมู่ กินเมล็ดพืช.
ขี้จาบว. หยาบคาย เช่น ชาติอ้ายขี้จาบปราบเพื่อนบ้าน (รามเกียรติ์ พลเสพย์).
จ้วงจาบว. อาจเอื้อม, ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา, จาบจ้วง ก็ว่า.
จาบก. พูดล่วงเกิน.
จาบจ้วงว. อาจเอื้อม, ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา, จ้วงจาบ ก็ว่า.
จาบน. นกกระจาบ เช่น มีกุโงกกุงานแลกุงอน นกจิบจาบซอบ (สมุทรโฆษ).
จาบคาน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิด ในวงศ์ Meropidae ปากสีดำปลายแหลมโค้งเล็กน้อย รูปร่างเพรียว สีออกเขียว ขนหางอาจสั้นหรือยาวแล้วแต่ชนิด มักสร้างรังเป็นรูตามหน้าผาดิน อยู่เป็นกลุ่ม กินแมลง เช่น จาบคาเคราแดง [ Nyctyornis amictas (Temminck)] จาบคาหัวเขียว ( Merops philippinus Linn.) ซึ่งเดิมเรียก คับคา.
จาบดินน. ชื่อนกขนาดเล็ก ในวงศ์ Timaliidae ปากเรียวแหลม ด้านบนลำตัวสีเขียวหรือน้ำตาลเรียบ คอหอยและด้านล่างลำตัวอาจมีลายจุด หากินตามไม้พื้นล่างของป่าหรือตามพื้นดิน กินแมลง ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ จาบดินสีน้ำตาลคอลาย [ Pellorneum albiventre (Godwin-Austen)] จาบดินอกลาย (P. ruficepsSwainson) และจาบดินหัวดำ [ P. capistratum (Temminck)].
จาบปีกอ่อนน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิด ในวงศ์ Emberizidae เป็นนกที่อพยพมาประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ปากสั้นหนาแข็งแรง ลำตัวอ้วนป้อม หางยาวปานกลาง ปลายหางเว้าตื้น ทั้งสองเพศมีสีแตกต่างกัน ตัวผู้สีสดกว่าตัวเมีย กินเมล็ดผลไม้และแมลง เช่น จาบปีกอ่อนสีตาล ( Emberiza rutilaPallas) จาบปีกอ่อนอกเหลือง ( E. aureola Pallas) จาบปีกอ่อนหงอน [ Melophus lathami (Gray)].
จาบฝนน. ชื่อนกขนาดเล็ก ในวงศ์ Alaudidae รูปร่างอ้วนป้อม สีน้ำตาลเหลือง มีลายจุดที่คอและอก หางสั้น เสียงร้องไพเราะ อยู่ตามทุ่งโล่ง กินแมลงและเมล็ดพืช ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ จาบฝนเสียงใส ( Mirafra javanica Horsfield) จาบฝนปีกแดง ( M. assamica Horsfield) และจาบฝนเสียงสวรรค์ ( Alaula gulgula Franklin).
จาบัล, จาบัลย์(-บัน) ก. หวั่นไหว, กระสับกระส่าย เช่น ดาลดับรงับจิตรจาบัลย์ เทียรทิพยสุคันธ ธรศมาโสรจโทรมสกนธ์ (ดุษฎีสังเวย)
จาบัล, จาบัลย์กำสรด, ร้องไห้คร่ำครวญ, สะอึกสะอื้น.
กระเจ่า, กระเจ้า ๑น. นกยาง เช่น กระจาบกระเจ้าจับ ซ้องศัพทอึงอล.
กำแสงก. กันแสง เช่น กำแสงสมรมี กำเสาะจิตรจาบัลย์ (สูตรธนู).
คับคาน. ชื่อนกชนิดหนึ่ง เช่น คับคาคาบคาร่อน กระแวนว่อนบินบน (ตะเลงพ่าย), ปัจจุบันเรียก จาบคาหัวเขียว. (ดู จาบคา).
คีรีบูนน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Fringillidae เป็นนกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ปากสั้นหนาแข็งแรง ลำตัวอ้วนป้อม คล้ายนกจาบปีกอ่อน ขนลำตัวมีหลายสี ขาค่อนข้างยาวบอบบาง กินเมล็ดพืช ถิ่นกำเนิดส่วนใหญ่อยู่ในเขตอบอุ่น เช่น ทวีปยุโรป ตอนเหนือของทวีปเอเชีย นิยมเลี้ยงในกรง ร้องเสียงไพเราะ เช่น ชนิดสีเหลือง [ Serinus pusillus (Pallas)].
จาป ๑, จาปะ(จาบ) น. ธนู, ศร, หน้าไม้, เช่น ชักกุทัณฑกำซาบ ด้วยลูกจาปแล่นลิ่ว (อนิรุทธ์).
จาป ๒(จาบ) น. ลูกสัตว์ เช่น แม่นกจากพรากพราก แลนา จากจาปน้อยแนบอก แลนา (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ซะซอเซียว. เสียงนกร้องจอแจ, บางทีเขียนเป็น ซซอเซีย ก็มี เช่น นกจอกนกจาบมีทงงนกจิบ เยียซซิบซซอเซีย (ม. คำหลวง มหาพน).
ซะซิบว. เสียงเช่นเสียงนกเล็ก ๆ ร้อง, บางทีเขียนเป็น ซซิบ ก็มี เช่น นกจอกนกจาบมีทงงนกจิบ เยียซซิบซซอเซีย (ม. คำหลวง มหาพน).
ซิก ๒, ซิกข์ชื่อชาวอินเดียพวกหนึ่งที่นับถือศาสนาซิกข์ส่วนมากอยู่ในแคว้นปัญจาบ ประเทศอินเดีย
บันโดยดำเนินตาม, เอาอย่าง, ยินยอม, คล้อยตาม, เช่น ขอท้าวบันโดยจิตรตูข้า (สมุทรโฆษ), ผูกจิตรจาบัลย์ จักเบี่ยงบันโดยใดมี (สรรพสิทธิ์).
บ้าลำโพงว. บ้าเพราะกินเมล็ดลำโพง มีอาการซึมหรือพูดพล่าม, โดยปริยายหมายความว่า พูดโผงผาง ตึงตัง หรือแสดงกิริยาโมโหโกรธา เช่น พูดจาบ้าลำโพงโป้งไป (คาวี), ทำโมโหโกรธาบ้าลำโพง เที่ยวโป้งโหยงหยาบช้าสาธารณ์ (พิเภกสอนบุตร).
บ้าระบุ่นน. นกปรอด เช่น เค้าโมงขมิ้นบ่าวขุน บ้าระบุ่นโกญจากระทาขัน (รามเกียรติ์ ร. ๑), โบราณเขียนเป็น บารบุน ก็มี เช่น จินโจ้กระจาบเวียน บารบุนและเบญจวรรณ (บุณโณวาท).
มูลไถน. ชื่อนกชนิดหนึ่งตัวขนาดนกกระจาบฝน โตกว่านิดหน่อย เรียกสามัญว่า นกขี้ไถ.
ละครดึกดำบรรพ์น. ละครแบบหนึ่ง ดำเนินเรื่องรวดเร็ว มีการตกแต่งฉากที่คล้ายของจริง ไม่มีบทบรรยายฉาก บรรยายกิริยาอาการของตัวละคร ตัวละครร้องและเจรจาบทของตนเอง และใช้ดนตรีที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ เรียกว่า วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เรื่องที่แสดง เช่น อิเหนา คาวี สังข์ศิลป์ชัย, ชื่อดึกดำบรรพ์มาจากชื่อโรงละครของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร).
วัฏกะ(วัดตะกะ) น. นกกระจาบ.
สิกข์, สิขชื่อชาวอินเดียพวกหนึ่งที่นับถือศาสนาสิกข์ ส่วนมากอยู่ในแคว้นปัญจาบ ประเทศอินเดีย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personal Diplomacyคือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศด้วยกัน ส่วนการเจรจากันโดยตรงระหว่างประมุขของรัฐ หรือหัวหน้าของรัฐบาล แต่เดิมก็จัดอยู่ในประเภทการมทูตส่วนบุคคล แต่มาในปัจจุบันนี้ มักนิยมเรียกกันว่าเป็นทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) แยกออกต่างหากจากการทูตส่วนบุคคลมีผู้สังเกตการณ์หลายคนเตือนว่า ในกรณีที่เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ไม่ควรหันเข้าใช้วิธีส่งผู้แทนพิเศษจากนครหลวงไปแก้ปัญหา ควรให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า เพราะประการแรก การกระทำเช่นนั้นยังผลเสียหายต่อศักดิ์ศรีของตัวเอกอัครราชทูตเอง ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการที่เขาจะปฏิบัติงานให้ประสบผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้นในภายหน้าด้วย อีกประการหนึ่ง จะพึงคาดหมายได้อย่างไรว่า ตัวผู้แทนพิเศษที่ส่งไปนั้นจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของปัญหา รวมทั้งตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่ากับตัวเอกอัครราชทูตเอง ซึ่งได้ประจำทำงานอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ณ ที่นั่น แม้แต่ แฮโรลด์ นิโคลสัน ก็ไม่เห็นด้วย และได้เตือนว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศหนึ่งไปเยือนและพบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอีกประเทศหนึ่งบ่อย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ควรสนับสนุน เพราะการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนคาดหมายไปต่าง ๆ นานาแล้ว ยังจะทำให้เกิดเข้าใจผิด และเกิดความสับสนขึ้นมาได้แม้แต่ผู้รอบรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางการ ทูตบางคนก็ยังแคลงใจว่า การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) จะได้ประโยชน์และให้ผลจริง ๆ หรือไม่ นอกจากเฉพาะในกรณียกเว้นจริง ๆ เท่านั้น บ้างเห็นว่า การพบปะเจรจาแบบสุดยอดมักจะกลายสภาพเป็นการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า ที่จะเป็นการเจรจากันอย่างแท้จริง เพราะมีอันตรายอยู่ว่า ผู้ร่วมเจรจามักจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกมากกว่าตามข้อเท็จจริง เพราะมัวแต่เป็นห่วงและคำนึงถึงประชามติในประเทศของตนมากเกินไปนอกจากนี้ ผู้เจรจาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อลดหย่อนหรือทำการประนีประนอม ( ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งหากจะให้เจรจาบังเกิดผล) เพราะกลัวเสียหน้าหากกระทำเช่นนั้น ตามปกติ ถ้าให้นักการทูตเป็นผู้เจรจา เขาจะมีโอกาสมากกว่าที่จะใช้วิธีหลบหลีกอันชาญฉลาดในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นผลตามที่มุ่งประสงค์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good luck marrying her off!ขอให้โชคดีในการหาเจาบ่าวนะ! Aladdin (1992)
Now, having just met you I wouldn't go as far as calling you a cold-hearted bastard.เพราะเราเพิ่งเคยพบกัน ฉันจะไม่จาบจ้วงด่วนเรียกคุณ ว่าอีตาคนเลือดเย็นหรอก Casino Royale (2006)
No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger.เจ้าจาบจ้วงองค์ราชินี 300 (2006)
Hey, Jabulani, feel this potato. Smell it.เฮ้ จาบูลานี่ จับมันฝรั่งนี่สิ Faith Like Potatoes (2006)
You married this simple girl from Punjab and left her there to suffer for four years...คุณแต่งงานกับหญิง เรียบๆคนนี้จากปันจาบ และปล่อยเธอให้อดทน อยู่ที่นั่นถึง4ปี Namastey London (2007)
Don't lie, because you speak Punjabi only after drinking.ไม่จริงอ่ะ,เพราะพ่อ จะพูดปันจาบทุกทีหลังดื่มเหล้า Namastey London (2007)
Oh yeah. But I also start speaking in Punjabi when I get emotional.อ่อ ช่าย แต่พ่อเริ่มพูดปันจาบ เมื่อพ่อหงุดหงิด Namastey London (2007)
I have looked up such eligible Punjabi boys... that once she gets married, everything will be fine.ผมจะค้าหาหนุ่มปันจาบ ที่เหมาะสม... เมื่อหล่อนแต่งงานไปแล้วทุกอย่างจะดีไปเอง Namastey London (2007)
Punjab is truly the food supplier of India...ปันจาบเป็นแหล่งส่งออก อาหารของอินเดีย... Namastey London (2007)
Very good, my Punjabi mother.ดีมาก, แม่ปันจาบิของหนู Namastey London (2007)
This is London, not Punjab.นี่คือลอนดอน, ไม่ใช่ปันจาบNamastey London (2007)
Had he been an Indian, would you have sent me back to Punjab?เขาเป็นคนอินเดียมั้ย,พ่อจะได้ส่งผมกลับปันจาบNamastey London (2007)
Then why did you lie to me in Punjab?งั้นทำไมคุณไม่บอกความจริงกับผมในปันจาบ Namastey London (2007)
My daughter's got two in-Iaws in a single year... one in Punjab and one in London.ลูกสาวฉันเป็นโสดในกฏหมายสองฉบับ กฏหมายในปันจาบและกฏหมายในลอนดอน เกิดอะไรขึ้น? Namastey London (2007)
That is because that idiot Punjabi boy accepted a challenge..นั่นเพราะหนุ่มปันจาบที่โง่ได้มาตราฐานคอยกระตุ้นอยู่... Namastey London (2007)
But where is that idiot Punjabi boy?แต่หนุ่มปันจาบทึ่มๆคนนั้นอยู่ไหนเล่า? Namastey London (2007)
If I lose, then I will pack my bags and go back to Punjab.ถ้าแพ้ผมจะเก็บกระเป๋ากลับปันจาบ Namastey London (2007)
Don't threaten me about going back to Punjab..อย่าขู่ให้ฉันกลับปันจาบ Namastey London (2007)
I am also a Punjabi...ผมเป็นคนปันจาบเหมือนกัน Namastey London (2007)
Just play the drum once and I will show you what's a Punjabi dance.ตอนนี้ถ้ามีเสียงกลอง ผมจะโชว์เสต็ปปันจาบให้คุณดู Namastey London (2007)
Bebe, London is just like Punjab..เบเบ, ลอนดอนก็เหมือนปันจาบ... Namastey London (2007)
the only difference is that there are more Punjabis in London.ต่างกันแค่คนปันจาบมีมากกว่าในลอนดอน Namastey London (2007)
Jasmeet, I speak better english than you... but you see I'm Punjabi at heart, I didn't want any confusion about that.จัสมีท ผมพูดอังกฤษ ได้ดีกว่าคุณ... แต่ว่า หัวใจผมเป็นปันจาบ กลัวคนอื่นจะสับสนเรื่องนั้น Namastey London (2007)
Jabeen...he needs help.จาบีน เขาต้องการความช่วยเหลือ Like Stars on Earth (2007)
Did you just insult my old lady again?นี่นายเพิ่งพูดจาบจ้วง เมียของฉันอีกครั้งงั้นเหรอ Old Bones (2008)
He did some stupid ninja leap and then tripped a guy.เขาแค่ทำท่านินจาบ้าบอ แล้วก็สะดุดคนบ้าหกล้ม Invasion (2009)
Now, if you begin to feel an intense and crushing feeling of religious terror at the concept don't be alarmed.ถ้าเขาชักจะรู้สึกขุ่นเคือง... ...และรู้สึกศาสนา กำลังจะถูกจาบจ้วงสั่นคลอน ...อย่าตกใจ Watchmen (2009)
- Yes, I found him. He's a messพูดจาบ้าบอ Shutter Island (2010)
And I have offended you.หนูรู้ว่าหนูพูดจาบจ้วงคุณย่าไปหน่อย Basic Genealogy (2010)
Ah. You speak punjabi?คุณหูดภาษาปัญจาบด้ายเหรอ Ilsa Pucci (2010)
Tell me, oh eight-ball, will we get the Fowler Grant?บอกผมหน่อยว่าเจาบอลหมายเลข 8 นี่ จะทำให้เราได้งานของฟาวเลอร์ แกรนท์รึเปล่า Concentrate and Ask Again (2011)
Well, Elijah said that your father was a landowner in Europe.อืม อีไลจาบอกว่าพ่อของเธอ เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแถบยุโรป Ordinary People (2011)
Yeah. Elijah told me this part of the story.ใช่ อีไลจาบอกเรื่องนี้กับฉันบางส่วนแล้ว Ordinary People (2011)
What the hell are you saying!นี่เธอพูดจาบ้าบออะไรกัน Fermentation Family (2011)
What are you looking at, Jar-Jar Binks?นายมองอะไร จาจาบริคส์(ตัวเอเลี่ยนจากสตาร์วอร์) Prom-asaurus (2012)
Is this how you sneak out of the house?นี่คือวิธีที่นายใช้ย่องออกจาบ้านใช่ไหม? Through Many Dangers, Toils, and Snares (2012)
♪ In sin and error pining#ทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์# Swan Song (2012)
The money your wife withdrew from the company, I wasn't the only one who tracked it.ที่ฉันรู้สึกว่ามันผิดปกติ เงินที่ภรรยาของคุณ ถอนออกจาบริษัท ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวที่ตามสืบเรื่องนี้อยู่ Vendetta (2012)
Carl was attacking certain customers for no reason.คาร์ลจาบจ้วง ลูกค้าแบบไม่มีเหตุผลเลย Magnificent Light (2012)
The PBA negotiator says he wants real salary increases...ผู้นำการเจรจาบอกเขาต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้น American Hustle (2013)
Are ninjas attacking the house?มีนินจาบุกบ้านเหรอ? Happy Endings (2013)
A shot in the dark.อุยจาบอร์ดเนี่ยนะ Currents (2013)
Zhao said a cop got in the way this morning.ไอ้เจาบอกว่า ตำรวจมาขวัดขวางมันเมื่อเช้านี้ Who Am I? (2013)
How we were stripped bare and subjected to examinations of the most disgusting, intimate nature.เราต้องถูกจับแก้ผ้า ตรวจอย่างอุบาทว์และจาบจ้วงที่สุด Stonehearst Asylum (2014)
PUNJAB PROVINCE 50 miles north of Lahore, PAKISTANจังหวัดปัญจาบ 50 ไมล์ทางเหนือของเมืองลาฮอร์, ปากีสถาน London Has Fallen (2016)
I've had a Barbadian, a Punjabi,ฉันเคยบาร์เบโดสเป็นปัญจาบ Denial (2016)
As in 1008, when Anandapala suffered the Shahis' most crushing defeat and Mahmud overran the entirety of the Punjab region, taking the famed temple of Kangra, we have been wronged by this alliance, this horde of Patricia, Dennis and the boy.เหมือนในปี 1008... ตอนอนันดาพาลา ทนทุกข์กับความปราชัยของซาฮีส์... และมาฮ์มูดถล่มรัฐปัญจาบจนราบ Split (2016)
Not if they lose their heads first.ไม่นะ ถ้าพวกเขาหัวหลุดจาบ่าก่อน Eastwatch (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass   
จาบ[v.] (jāp) EN: encroach ; intrude   
ขี้จาบ[adj.] (khījāp) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt   FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
กระจาบ[n.] (krajāp) EN: weaverbird   FR: alouette [f]
นกจาบดินหัวดำ[n. exp.] (nok jāp din hūa dam) EN: Black-capped Babbler   FR: Akalat à calotte noire [m] ; Timalie à capuchon noir [f]
นกจาบดินอกลาย[n. exp.] (nok jāp din ok lāi) EN: Puff-throated Babbler   FR: Akalat à poitrine tachetée [m] ; Timalie striée [f] ; Timalie à poitrine tachetée [f]
นกจาบดินสีน้ำตาลคอลาย[n. exp.] (nok jāp din sī nāmtān khø lāi) EN: Spot-throated Babbler   FR: Akalat à gorge tachetée [m] ; Akalat à gorge étoilée [m] ; Timalie à ventre blanc [f]
นกจาบฝน[n.] (nok jāp fon) EN: lark   FR: alouette [f]
นกจาบฝน[n.] (nok jāp fon) EN: Alaudidae   
นกจาบฝนปีกแดง[n. exp.] (nok jāp fon pīk daēng) EN: Indochinese Bushlark ; Rufous-winged Lark   FR: Alouette rousse [f] ; Alouette d'Indochine [f] ; Alouette du Siam [f]
นกจาบฝนเสียงใส[n. exp.] (nok jāp fon sīeng sai) EN: Australasian Bushlark ; Australasian Lark   FR: Alouette de Java [f]
นกจาบฝนสวรรค์[n. exp.] (nok jāp fon sīeng sawan ) EN: Oriental Skylark = Oriental Sky Lark   FR: Alouette gulgule [f] ; Alouette des champs (sud-)asiatique [f]
นกจาบคา[n. exp.] (nok jāp khā) EN: bee-eater   FR: guêpier [m]
นกจาบคา[n. exp.] (nok jāp khā) EN: Meropidae   
นกจาบคาหัวเขียว[n. exp.] (nok jāp khā hūa khīo) EN: Blue-tailed Bee-eater   FR: Guêpier à queue d'Azur [m] ; Guêpier à queue bleue [m]
นกจาบคาหัวสีส้ม[n. exp.] (nok jāp khā hūa sī som) EN: Chestnut-headed Bee-eater   FR: Guêpier de Leschenault [m] ; Guêpier à tête rousse [m]
นกจาบคาคอสีฟ้า [n. exp.] (nok jāp khā khø sī fā) EN: Blue-throated Bee-eater   FR: Guêpier à gorge bleue [m]
นกจาบคาเคราแดง[n. exp.] (nok jāp khā khrao daēng) EN: Red-bearded Bee-eater   FR: Guêpier à fraise [m] ; Guêpier barbe-rouge [m]
นกจาบคาเคราน้ำเงิน[n. exp.] (nok jāp khā khrao nāmngoēn) EN: Blue-bearded Bee-eater   FR: Guêpier à barbe bleue [m]
นกจาบคาเล็ก[n. exp.] (nok jāp khā lek) EN: Green Bee-eater   FR: Guêpier d'Orient [m] ; Petit Guêpier vert [m]
นกจาบปีกอ่อน[n. exp.] (nok jāp pīk øn) EN: finch   
นกจาบปีกอ่อน[n. exp.] (nok jāp pīk øn) EN: Fringillidae   
นกจาบปีกอ่อนหัวแดง[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa daēng) EN: Red-headed Bunting   FR: Bruant à tête rousse [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวดำ[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa dam) EN: Black-headed Bunting   FR: Bruant mélanocéphale [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวดำขาว[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa dam khāo) EN: Tristram's Bunting   FR: Bruant de Tristram [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวเทา[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa thao) EN: Chestnut-eared Bunting   FR: Bruant à oreillons [m] ; Bruant à demi-collier [m] ; Bruant à oreillons marron [m] ; Bruant à poitrine noire [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวเทาอกชมพู[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa thao ok chomphū) EN: Chaffinch   FR: Pinson des arbres [m] ; Pinson commun [m] ; Gros-bec pinson [m]
นกจาบปีกอ่อนเขียว[n. exp.] (nok jāp pīk øn khīo) EN: Black-headed Greenfinch   FR: Verdier d'Oustalet [m] ; Verdier à tête noire [m] ; Verdier du Yunnan [m]
นกจาบปีกอ่อนเล็ก[n. exp.] (nok jāp pīk øn lek) EN: bunting   FR: bruant [m]
นกจาบปีกอ่อนเล็ก[n. exp.] (nok jāp pīk øn lek) EN: Emberizidae   
นกจาบปีกอ่อนเล็ก[n. exp.] (nok jāp pīk øn lek) EN: Little Bunting   FR: Bruant nain [m] ; Cynchrame nain [m]
นกจาบปีกอ่อนหน้าดำ[n. exp.] (nok jāp pīk øn nā dam) EN: Black-faced Bunting   FR: Bruant masqué [m] ; Bruant à face noire [m] ; Bruant à masque noir [m]
นกจาบปีกอ่อนหงอน[n. exp.] (nok jāp pīk øn ngøn) EN: Crested Bunting   FR: Bruant huppé [m]
นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง[n. exp.] (nok jāp pīk øn ok leūang) EN: Yellow-breasted Bunting   FR: Bruant auréole [m] ; Bruant des saules [m] ; Passerine auréole [m]
นกจาบปีกอ่อนอกสีส้ม[n. exp.] (nok jāp pīk øn ok sī som) EN: Brambling   FR: Pinson du Nord [m] ; Pinson des Ardennes [m] ; Pinson d'Ardennes [m] ; Pinson des montagnes [m]
นกจาบปีกอ่อนสีชมพูคล้ำ[n. exp.] (nok jāp pīk øn sī chomphū khlam) EN: Dark-breasted Rosefinch   FR: Roselin sombre [m] ; Roselin du Népal [m]
นกจาบปีกอ่อนสีแดง[n. exp.] (nok jāp pīk øn sī daēng) EN: Scarlet Finch   FR: Cipaye écarlate ; Gros-bec cipaye [m] ; Gros-bec sipahi [m]
นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ[n. exp.] (nok jāp pīk øn sī kulāp) EN: Common Rosefinch   FR: Roselin cramoisi [m]
นกจาบปีกอ่อนสีตาล[n. exp.] (nok jāp pīk øn sī tān) EN: Chestnut Bunting   FR: Bruant roux [m] ; Bruant rutilant [m]
นกจาบปีกอ่อนตะโพกชมพู[n. exp.] (nok jāp pīk øn taphōk chomphū) EN: Pink-rumped Rosefinch   FR: Roselin de Stresemann [m] ; Roselin à croupion rose [m]
นกกระจาบ[n.] (nok krajāp) EN: weaver ; ricebird ; weaverbird   FR: tisserin [m]
นกกระจาบ[n.] (nok krajāp) EN: Ploceidae   
นกกระจาบอกลาย[n. exp.] (nok krajāp ok lāi) EN: Streaked Weaver   FR: Tisserin manyar [m] ; Tisserin rayé [m]
นกกระจาบธรรมดา[n. exp.] (nok krajāp thammadā) EN: Baya Weaver   FR: Tisserin Baya [m]
นกกระจาบทอง[n. exp.] (nok krajāp thøng) EN: Asian Golden Weaver   FR: Tisserin doré [m] ; Tisserin à ventre jaune [m]
ภาษาปัญจาบ[n. exp.] (phāsā Panjāp) EN: Punjabi = Panjabi   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insult[VT] พูดแดกดัน, See also: พูดจาบจ้วง, พูดหยาบคาย, กระทำหยาบคาย, Syn. abase, affront, offend, Ant. please
insult[VI] พูดแดกดัน, See also: พูดจาบจ้วง, พูดหยาบคาย, กระทำหยาบคาย, Syn. abase, affront, offend, Ant. please

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panjabi(พันจา'บิ) n. ภาษาปันจาบ,ชาวปันจาบในอินเดีย
punjab(พันจาบ',พัน'จาบ) n. มณฑลปันจาบของอินเดีย
tissue papern. กระดาษบางมาก (เกือบโปร่งแสง) ที่ใช้ห่อของ tit (ทิท) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,ม้าเล็ก,ม้าแกลบ,หัวนม,เต้านม,นกกระจอก หรือนกกระจาบชนิดหนึ่ง, Syn. teat

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chaffinch (n ) นกจาบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top