ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การผสมผสาน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การผสมผสาน, -การผสมผสาน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บูรณาการน. กระบวนการผสมผสานเชื่อมโยงองค์ความรู้ตั้งแต่ ๒ องค์ความรู้ขึ้นไปเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องเป็นระบบ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acculturationการผสมผสานทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
New Diplomacyการทูตแบบใหม่ ภายหลังสงครามโลกครั้งแรก หรือตั้งแต่ ค.ศ. 1918 เป็นต้นมา ได้เกิดการทูตแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจาการทูตแบบเก่า อันได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี นักวิชาการบางท่านมีความเอนเอียงที่จะตำหนิว่า การที่เกิดสงครามโลกขึ้นนั้น เป็นเพราะการทูตประสบความล้มเหลวมากกว่าอย่างไรก็ดี บางท่านเห็นว่าแม้ส่วนประกอบของการทูตจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา แต่เนื้อหาหรือสาระสำคัญของการทูตยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่างการทูตแบบเก่ากับการทูตแบบใหม่อาจกล่าวได้ ว่า มีปัจจัยสำคัญ ๆ อยู่สามประการ ที่มีอิทธิพลหรือบังเกิดผลโดยเฉพาะต่อวิธีการหรือทฤษฎีของการเจรจาระหว่าง ประเทศ กล่าวคือ ข้อแรก ชุมชนนานาชาติทั้งหลายเกิดการตื่นตัวมากขึ้น ข้อที่สอง ได้มีการเล็งเห็นความสำคัญของมติสาธารณะ ( Public Opinion) มากขึ้น และประการสุดท้าย เป็นเพราะการสื่อสารคมนาคมได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วอดีตนักการทูตผู้มี ชื่อเสียงคนหนึ่งของอินเดีย ได้แสดงความไม่พอใจและรังเกียจความหยาบอย่างปราศจากหน่วยก้านของการดำเนิน การทูตแบบใหม่ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อเข้าใส่กัน การใช้ถ้อยคำในเชิงผรุสวาทต่อกัน การเรียกร้องกันอย่างดื้อ ๆ ขาดความละมุนละไมและประณีต อาทิเช่น การเรียกร้องข้ามหัวรัฐบาลไปยังประชาชนโดยตรงในค่ายของฝ่ายตรงกันข้ามการ กระทำต่าง ๆ ที่จะให้รัฐบาลต้องเสียชื่อหรือขาดความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา ห้ามไม่ให้ประชาชนติดต่อกันทางสังคม และอื่น ๆ เป็นต้น [การทูต]
Integrationการปฏิบัติร่วมกัน, การผสมผสาน, การรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ผสมผสานข้อมูล, บูรณการ, ผสมผสาน, บูรณาการ, การรวม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ivory and gold. A lovely combination.งาช้างและทองคำ เป็นการผสมผสานที่สุดยอด The Great Dictator (1940)
And what do you see? What do I see? I see a mysterious counterplay of light and dark.เห็นอะไรเหรอ ผมเห็นการผสมผสาน อย่างลึกลับของแสงและความมืด *batteries not included (1987)
A unification.การผสมผสาน. Ghost in the Shell (1995)
The perfect marriage of science and beauty.เป็นการผสมผสานอย่างสมบูรณ์แบบ ของวิทยาศาสตร์กับความงาม The Red Violin (1998)
The trick is finding that perfect blend of sweet and sour.กลเม็ดที่ต้องหาให้เจอ คือการผสมผสานระหว่างหวาน และก็เปรี้ยว Smiles of a Summer Night (2007)
bearing witness to the duality of life.การทนเป็นพยานในการผสมผสานของชีวิต Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
He said it was the perfect culmination to your line, เขาบอกว่ามันเป็นการผสมผสานที่สุดยอดมากๆ The Serena Also Rises (2008)
It's a complex combination of visual and subsonic aural stimuli ingeniously designed to amplify the electrical impulses of the brain, trapping it in an endless loop.มันเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อน ของตัวกระตุ้นทางสายตาและหูที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียง ที่ถูกออกแบบอย่างล้ำลึกเพื่อจะขยาย The No-Brainer (2009)
I thought genetic engineering was about mixing a spinach with a cauliflower.ผมนึกว่าการตัดต่อยีนเกี่ยวกับ การผสมผสานผักขมกับต้นกะหล่ำ Bad Seed (2009)
You are fucking awesome.แค่ใช้การผสมผสานอย่างลงตัว ของการมองโลกในแง่ดีและความใสซื่อก็พอ Kick-Ass (2010)
(speaking spanish) Bye. Cool.การผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์และการแร็ป Our Family Wedding (2010)
Now, obviously, for this medley to work, ตอนนี้ ชัดเจนแล้วว่านี่คือการผสมผสาน Never Been Kissed (2010)
Garrett calls this dizzying geometrical relationship between all the particles and forces in the universe an exceptionally simple theory of everything.เพราะมันเป็นชนิด ของสมมติฐาน ว่าส่วนใหญ่ของเรา ได้รับค่าทำงานให้ นั่นคือการผสมผสานที่ไม่ซ้ำกัน Is There a Creator? (2010)
To her the mixture of magical and Muggle blood is not an abomination, but something, to be encouraged.สำหรับมันแล้วการผสมผสานเรื่องผู้วิเศษกับมักเกิ้ลนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเกียจชัง ... แต่เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนยิ่ง Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Combined with the chance that this is his first time dumping bodies.ด้วยการผสมผสานกับโอกาสที่ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของเขาที่ทิ้งศพ Supply and Demand (2011)
More like a hostile takeover.คิดซะว่าเป็นการผสมผสานละกัน เหมือนกับการยึดอำนาจมากกว่านะ Eye of the Beholder (2011)
They call it the Room of Tears, named for the sublime mixture of joy and sorrow that he must contemplate at this moment.พวกเขาเรียกห้องนั้นว่า ห้องแห่งน้ำตา เป็นชื่อมาจากการผสมผสานชั้นเลิศ ของความสุขและความทุกข์ ที่ท่านจะได้รับ ณ ช่วงเวลานี้ Spooky Little Girl (2011)
His policies are a combination of many other philosophies.นโยบายของเขาเป็นการผสมผสานหลายๆปรัชญาเข้าด้วยกัน Self Fulfilling Prophecy (2011)
A little Modigliani meets Matisse.การผสมผสานระหว่างโมดีลิยานีกับมาทิส Tarantella (2012)
"All the art of living lies in a fine mingling of letting go and holding on.""ศิลปะของการใช้ชีวิต อยู่ที่การผสมผสานกันให้ดี ระหว่างการปล่อยวางและการยึดมั่น Unknown Subject (2012)
You're going to be in the air, and at that point, if you'd both give me excitement - you're in a chase - elation... you're in the air - but I want to see determination as well.คุณกำลังจะกระโดด และตรงจุดนั้น ถ้าคุณทั้งคู่แสดงสีหน้าตื่นเต้น คุณกำลังไล่ล่า น่ายินดี คุณกำลังลอยอยู่ แต่ผมอยากเห็น การผสมผสานเช่นกัน Episode #18.3 (2012)
Mm-hmm. It's a combination of organic and inorganic materials.ใช่ค่ะ เป็นการผสมผสาน ระหว่างสารอินทรีย์กับวัตถุอนินทรีย์ God Complex (2012)
- The combination.การผสมผสาน De Marathon (2012)
And I love Asian fusion.และฉันรักการผสมผสานแฟชั่นตะวันออก Her (2013)
By using a mental exercise called fantasy integration.โดยการออกกำลังจิตใจที่เรียกว่า การผสมผสานทางจินตนาการ Final Shot (2013)
In just one year, culinary star Hassan Kadam has transformed the restaurant with his introduction of bold spices, explosive taste, and unusual combinations.เพียงีปเดียว ดาวรุ่งฮัสซัน คาดัม ได้เปลี่ยนร้านอาหาร... ด้วยการแนะนำเครื่องเทศเข้มข้น รสชาติจัดจ้าน และการผสมผสานที่ไม่ธรรมดา The Hundred-Foot Journey (2014)
Dota is sort of a combination of football (or soccer for the Americans) and Chess.Dota เป็นการผสมผสานระหว่างฟุตบอล และหมากรุก Free to Play (2014)
From Newton's earlier work, it was known that sunlight is a blend of different colors.คือการผสมผสานของสีที่แตกต่างกัน และทุกคนรู้ว่าเพียงแค่จาก การออกไปข้างนอก Hiding in the Light (2014)
about the merge of man and machine, transhumanism, the singularity.เรื่องการผสมผสาน ระหว่างคนกับเครื่องจักร การข้ามมนุษยนิยม ซิงกูลาริตี้* Size Matters (2014)
It's the perfect mixture of music and visuals.เป็นการผสมผสานที่ลงตัวของภาพและเสียง Sing Street (2016)
The synthesis of old Mirando and new Mirando was impeccable.การผสมผสานของมิรานโดเก่า และมิรานโดใหม่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ Okja (2017)

English-Thai: Longdo Dictionary
Surfskate[เซิร์ฟสเกต] (n) กีฬาสไตล์เอ็กซ์ตรีมที่กำลังเป็นกระแสมาแรงในไทย เป็นการผสมผสานระหว่างการเล่นสเกตบอร์ดและการเล่นเซิร์ฟ โดยผู้เล่นจะต้องทรงตัวอยู่บนแผ่นไม้กระดาน บิดสะโพกเพื่อให้เกิดแรงเหวี่ยงในการควบคุมบังคับทิศทาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compost(n) การผสมผสาน, Syn. mixture, compound
cross(n) การผสมผสาน, Syn. mixture
integration(n) การรวมเข้าด้วยกัน, See also: การผสมผสาน, Syn. composition, unification
interweave(n) การผสมผสาน, Syn. blend, mix
mergence(n) การผสมผสาน, See also: การทำให้ลบเลือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hypermediaสื่อหลายมิติมีความหมายเหมือนมัลติมีเดีย (mulltimedia) หรือบางครั้งก็เรียกว่า ไฮเปอร์เทกซ์ (hypertext) ซึ่งก็คือการผสมผสานของข้อความ - ภาพ - เสียง และวีดิทัศน์ (video) ในการเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจ ฯ
intermixturen. การผสมผสาน, การคลุกเคล้า, สิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกัน, สิ่งที่ใส่ลงไปผสม
motley(มอท'ลี) n. การรวมสีต่าง ๆ กัน, เครื่องแต่งกายสลับสีหรือหลายสี, การผสมผสาน, เสียงประสานจับฉ่าย. adj.หลากหลาย, มีหลายสี, สลับสี pl. motleys, Syn. heterogeneous

English-Thai: Nontri Dictionary
blend(n) การคลุกเคล้า, การผสมผสาน
interweave(vt) การร้อยเข้าด้วยกัน, การผสมผสาน, การคลุกเคล้า
medley(n) การผสมผสาน, เพลงเมดเล่ย์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top