Search result for until (59 entries) (0.0577 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -until-, *until*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
until[CONJ] จนกระทั่ง, See also: กระทั่ง, จนถึง, จนกว่า, Syn. till
until[PREP] จนกระทั่ง, See also: กระทั่ง, จนถึง, จนกว่า, Syn. till
until[CONJ] ก่อนที่จะ (ใช้กับประโยคปฏิเสธ), See also: ก่อนจะถึง (ใช้กับประโยคปฏิเสธ), Syn. till
until[PREP] ก่อนที่จะ (ใช้กับประโยคปฏิเสธ), See also: ก่อนจะถึง (ใช้กับประโยคปฏิเสธ), Syn. till
until all hours[IDM] จนดึกมาก

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า until **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
untilIf I'm lucky enough for the medicine to work I can get to sleep after 1am but if I don't take it then I can't sleep until about 4am.
untilI waited until the last minute.
untilIn the post-War period, up until 1975, Emperor Showa prayed at the Yasukuni Shrine a total of 8 times.
untilA morning erection: Will it last only until I take a leak? [XXX]
untilHe had a shutout until the ninth inning.
untilYes, truthfully, until it was right in front of me, as it is, I half-doubted it ...
untilThere had never been any ill-feeling between them until that night.
untilI'll stay here until 10.
untilNot until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.
untilI'm afraid he won't be here until 1:00.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
until(อันทิล') conj.,prep. จนกว่า,จนกระทั่ง,จนถึง,เกือบจะ. -prep. จนกระทั่ง,เกือบจะ,ก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
until(con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,เกือบถึง
until(pre) จนกระทั่ง,เกือบจะ,ก่อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตราบจนกระทั่ง[CONJ] until, See also: till, Syn. ตราบจน, จนกระทั่ง, Example: ตั้งแต่ได้รู้จักกันผมยังคบเขาเรื่อยมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เป็นเวลา 10 ปีแล้ว
ยัน[PREP] till, See also: until, Syn. จนถึง, กระทั่งถึง, จนกระทั่ง, Example: วงไพ่เล่นไพ่ตองกันตั้งแต่เช้ายันค่ำ
จน[CONJ] until, See also: till, Syn. ตราบเท่า, จนกระทั่ง, จนถึง, กระทั่ง, Example: กายกับจิตมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดจนไม่อาจแยกออกเป็นอิสระจากกันได้
จนกระทั่ง[CONJ] until, See also: till, Syn. ตราบเท่า, ถึงที่สุด, จนถึง, กระทั่ง, Example: ภาษานี้ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งได้มีการพัฒนาให้สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในปี 1975
จนกว่า[CONJ] until, See also: till, as long as, as far as, Syn. จนถึง, จนกระทั่ง, กระทั่ง, Example: ข้อมูลที่บันทึกบนดิสก์จะเก็บไว้ได้จนกว่าจะมีการอัดข้อมูลใหม่ทับลงไป, Thai definition: กระทั่งถึงเวลานั้นๆ เช่น จนกว่าจะตาย
จนถึง[PREP] until, See also: till, to, up to, Syn. จนกระทั่ง, ตราบเท่า, Example: เราจำเป็นจะต้องเล่นตั้งแต่เพลงแรกเรื่อยไปจนถึงเพลงที่เราต้องการ
ตราบ[CONJ] until, See also: till, as long as, Syn. เท่าที่, จนกระทั่ง, จนถึง, เมื่อ, Example: กระถางคบเพลิงถูกจุดให้ลุกโชติช่วงและจะส่องสว่างไปตราบการแข่งขันสิ้นสุดลง, Thai definition: ช่วงระยะเวลาจากจุดหนึ่งไปจนถึงอีกจุดหนึ่ง
โต้รุ่ง[ADV] until dawn, See also: till the morning, through the night, Example: คืนนี้เอาเหล้ามากินให้โต้รุ่งเลย, Thai definition: ลักษณะที่มี ทำ หรือเป็นอยู่ตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า, Notes: (ปาก)
ถึงไหนถึงกัน[ADV] until the very end, See also: up to the last, until the last, entirely, terminably, finally, ultimately, Syn. จนถึงที่สุด, Example: เธอไปถึงไหน ดิฉันก็ไปถึงนั่น ฉันจะติดตามเธอไปถึงไหนถึงกัน
กระทั่ง[PREP] until, See also: through, till, as far as, onward to, Syn. จนถึง, จนกระทั่ง, Example: คนงานทำงานตั้งแต่เช้ากระทั่งกลางวันค่อยพักกินข้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จน[conj.] (jon) EN: until ; till   FR: au point de ; jusqu'à
จนฟ้าดินสลาย[adv.] (jon fādin salāi) EN: forever ; until the end of time ; eternally   
จนกระทั่ง[conj.] (jonkrathang) EN: until ; till   FR: jusqu'à
จนกระทั่งบัดนี้[conj.] (jonkrathang batnī) EN: up to now ; until now ; heretofore   FR: jusqu'à présent ; jusqu'à maintenant ; jusqu'ici ; jusqu'à cet instant
จนกว่า[conj.] (jonkwā) EN: until ; till ; as long as ; as far as   FR: jusqu'à ce que
จนถึง[prep.] (jontheung) EN: until ; till ; to ; up to   FR: jusqu'à
จวบ[prep.] (jūap) EN: until ; till   FR: jusqu'à
จวบจน[prep.] (jūapjon) EN: until ; till   FR: jusqu'à
จวบจนกระทั่ง[X] (jūap jonkrathang) EN: until ; till   
กระทั่ง[prep.] (krathang) EN: till ; until ; up to ; as long as ; so far as ; as ; through ; onward to   FR: jusqu'à

CMU English Pronouncing Dictionary
UNTIL AH0 N T IH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
until (in) (uh1 n t i1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bis zum Gehtnichtmehruntil you're blue in the face [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
になって初めて[になってはじめて, ninattehajimete] (exp) (it was) not until; (it was) only when [Add to Longdo]
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
までなら[, madenara] (exp) up to ... (e.g. items) (nuance of comparison); until ... (times); as far as; (P) [Add to Longdo]
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain [Add to Longdo]
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
完膚なきまで;完膚無きまで;完膚無き迄[かんぷなきまで, kanpunakimade] (exp) completely; thoroughly; horribly; without exception; until there's no untouched (undamaged) part [Add to Longdo]
干し固める[ほしかためる, hoshikatameru] (v1,vt) to dry until stiff [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[si4, 俟] until; wait for [Add to Longdo]
到目前为止[dao4 mu4 qian2 wei2 zhi3, 到目前為止] until now; so far [Add to Longdo]
到那个时候[dao4 na4 ge4 shi2 hou4, 到那個時候] until this moment [Add to Longdo]
为止[wei2 zhi3, 為止] until [Add to Longdo]
直到[zhi2 dao4, 直到] until [Add to Longdo]
至今[zhi4 jin1, 至今] until now [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Until \Un*til"\, conj.
   As far as; to the place or degree that; especially, up to the
   time that; till. See {Till}, conj.
   [1913 Webster]
 
      In open prospect nothing bounds our eye,
      Until the earth seems joined unto the sky. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      But the rest of the dead lives not again until the
      thousand years were finished.      --Rev. xx. 5.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Until \Un*til"\, prep. [OE. until, ontil; un- (as in unto) + til
   till; cf. Dan. indtil, Sw. intill. See {Unto}, and {Till},
   prep.]
   [1913 Webster]
   1. To; unto; towards; -- used of material objects. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Taverners until them told the same.  --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       He roused himself full blithe, and hastened them
       until.                --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To; up to; till; before; -- used of time; as, he staid
    until evening; he will not come back until the end of the
    month.
    [1913 Webster]
 
       He and his sons were priests to the tribe of Dan
       until the day of the captivity.    --Judg. xviii.
                          30.
    [1913 Webster]
 
   Note: In contracts and like documents until is construed as
      exclusive of the date mentioned unless it was the
      manifest intent of the parties to include it.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top