Search result for full (164 entries) (0.041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -full-, *full*.
English-Thai: Longdo Dictionary
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Half Duplex, Simplex

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
full-scale (adj ) การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่
See also: S. all-out,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
full[ADJ] เต็ม, See also: เต็มที่
full[ADJ] ซึ่งสมบูรณ์, See also: ซึ่งครบถ้วน, Syn. complete, whole
fully[ADV] อย่างเต็มที่, See also: อย่างสมบูรณ์, อย่างครบถ้วน, Syn. completely, thoroughly, wholly
full up[ADJ] เต็ม, See also: แน่น
full up[ADJ] อิ่ม (คำไม่เป็นทางการ), Syn. full, Ant. hungry
full-on[SL] เต็มความสามารถ
fullness[N] ความสมบูรณ์, See also: ความเต็มเปี่ยม, Syn. completeness, integrality, wholeness
full moon[N] เดือนเพ็ญ, See also: พระจันทร์เต็มดวง
full sesh[SL] ทั้งหมด, See also: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น
full stop[N] มหัพภาค, See also: จุด, Syn. period

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
full adderวงจรบวกเต็มอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
full ageบรรลุนิติภาวะ [ดู sui juris] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full bloodร่วมบิดามารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full coil suspensionระบบรองรับแบบสปริงขด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
full courtศาลครบองค์คณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full coverageความคุ้มครองเต็มที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full crown; complete crownครอบฟันเต็มซี่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
full denture; complete dentureฟันปลอมทั้งปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
full disclosureการเปิดเผยอย่างสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Full absorption costingการบัญชีต้นทุนร่วม [การบัญชี]
Full Clinical Courseเกิดขึ้นเต็มที่แล้ว [การแพทย์]
Full costingการบัญชีต้นทุนรวม [การบัญชี]
full cutoff trenchfull cutoff trench, ร่องแกนทึบน้ำแบบเต็ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
full drain levelfull drain level, ระดับระบายน้ำสูงสุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
full dress uniform with sash and decorationเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (ข้าราชการพลเรือน) [การฑูต]
full dress uniform with sash and decoration without sword เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด งดคาดกระบี่ (ข้าราชการทหารตำรวจ) [การฑูต]
full duplex transmissionการสื่อสารสองทางเต็มอัตรา, การสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลได้สองทางโดยที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถรับส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์คู่สนทนาคุยโต้ตอบได้ในเวลาเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Full Material Recovery Facilityโรงแยกขยะก่อนหมัก, เอ็มอาร์เอฟ
โรงแยกขยะที่นำกลับมาใช้ได้ออก แล้วนำขยะที่เหลือไปหมักเป็นปุ๋ย [สิ่งแวดล้อม]
Full Outเกิดฝุ่นกัมมันตรังสี [การแพทย์]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า full **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
fullThe hound was in full chase of the bear.
fullThe train was full of passengers.
fullThe train was full, so she was obliged to travel second-class, and had to stand all the way.
fullLove is a sickness full of woes, All remedies refusing.
fullThe old man loaded his mule with bags full of sand.
fullI want a full report though.
fullThe bay is full of boats and people.
fullAt present a very great number of people are seeking to participate and, depending on circumstances, up to a month ahead is fully booked.
fullIn this case, promptly return the unopened media package to ABC for a full refund.
fullIt was full of spider webs and stuff but there didn't seem to be any other way to go so we firmed up our resolve and went.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
full(ฟูล) adj. เต็มไปด้วย,เต็มadv. แท้จริง,แน่นอน,vt. ทำให้เต็ม. vi. เต็ม,มีอยู่เต็ม. n. สภาพสูงสุด,สภาพเต็มที่. -Phr. (in full เต็มที่ ไม่ได้ย่อ) ., See also: fullness n. fully adv., Syn. entire,maximum,satiated,dense
full bloodn. ความสัมพันธ์ทางสายเลือดทั้งพ่อและแม่
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตราหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทั้งสองทิศ ทางพร้อม ๆ กัน ใช้เมื่อมีการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
full housen. เต็มโรง, (ไพ่โปกเก้อร์) ไพ่หนึ่งตองกับหนึ่งคู่
full screenเต็มจอ1. หมายถึง ความสามารถในการพิมพ์อักขระ ณ จุดใดหรือ ที่ใดก็ได้บนจอภาพ2. ถ้าใช้กับเครื่องปลายทาง (terminal) หมายถึงเครื่อง ปลายทางที่สามารถแสดง ข้อมูลได้เต็มจอภาพในคราวเดียว
full swingn. เต็มอัตรา,เต็มห้อง,เต็มความสามารถ
full-blownadj. ซึ่งบานเต็มที่,ซึ่งเจริญเต็มที่
full-cutadj. ซึ่งเจียระไน58 หน้า
full-mouthedadj. โผงผาง,เสียงดัง,หนวกหู,อึกทึก,มีฟันครบชุด
full-rigged(ฟุล'ริกดฺ) adj. กางเรือเต็มที่,มีอุปกรณ์เต็มที่

English-Thai: Nontri Dictionary
full(adj) เต็ม,ทั้งสิ้น,แน่น,คับ,เต็มเปี่ยม,สมบูรณ์,ครบถ้วน,ทั้งหมด
full(n) ความครบถ้วน,ความบริบูรณ์,ความพร้อมมูล,ความเต็มเปี่ยม,ความเต็มที่
FULL-full-fledged(adj) เต็มเปี่ยม,เพียบ,แปล้,เต็มที่,สุกงอม
FULL-full-time(adj) เต็มวัน,เต็มเวลา
fullness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
fully(adv) อย่างเต็มที่,อย่างเต็มเปี่ยม,อย่างเพียบ,อย่างจุใจ
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
scornfully(adv) อย่างสบประมาท,อย่างเหยียดหยาม,อย่างดูถูก,อย่างรังเกียจ
skilfully(adv) อย่างชำนาญ,อย่างมีฝีมือ,อย่างว่องไว,อย่างฉลาด,อย่างแคล่วคล่อง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำเต็ม[N] full word, See also: full name, Ant. คำย่อ, Example: บทความวิชาการไม่ควรใช้อักษรย่อ เช่น ม.ศ.5 ควรใช้คำเต็มว่ามัธยมศึกษาปีที่5 น.ร. ควรใช้คำเต็มว่านักเรียน
ครบสามสิบสอง[ADJ] full (organs), See also: normal, Ant. พิการ, Example: พวกเราที่มีอวัยวะครบสามสิบสองคงไม่ค่อยรู้ถึงความสำคัญของอวัยวะรับสัมผัสเหล่านี้, Thai definition: มีอวัยวะครบทุกส่วน, ไม่พิการ, ปกติสมบูรณ์ดี
เนื้อๆ[ADV] completely, See also: fully, Syn. ล้วนๆ, เฉพาะ, Example: การนำก๊าซจากพม่ามาเป็นเชื้อเพลิงงานนี้ทำให้ทางรัฐบาลได้รับกำไรเนื้อๆ, Notes: (สแลง)
มหัพภาค[N] full stop, See also: full point
คะแนนเต็ม[N] full marks, Example: การแข่งขันรอบนี้มีคะแนนเต็มทั้งหมด 500 คะแนน, Count unit: คะแนน, Thai definition: จำนวนแต้มการนับสำหรับคะแนนที่ทำได้ทั้งหมด
เครื่องแบบเต็มยศ[N] full dress uniform, Syn. เครื่องแบบครึ่งยศ, Example: การประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนเครื่องแบบเต็มยศจะประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย, Thai definition: เครื่องแต่งกายที่มีเครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคลประดับไว้ครบถ้วน
ครบชุด[ADJ] whole set of, See also: full set of, Example: ท่านสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุดจากร้านที่ได้มาตรฐาน, Thai definition: ครบตามจำนวนที่ประกอบเป็นชุด
แพรวพราว[ADV] full of wiles, See also: full of tricks, Example: ผู้ชายคนนี้มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว เธอจะตามเขาทันหรือเปล่า, Thai definition: ทีมีเล่ห์เหลี่ยมหรือมีลูกเล่นไม่ธรรมดา
ครบบริบูรณ์[ADV] completely, See also: fully, wholly, entirely, Syn. ครบถ้วน, ครบถ้วนบริบูรณ์, Ant. ขาดเหลือ, Example: หลังจากมนุษย์ได้รับความปลอดภัยและความรักครบบริบูรณ์แล้ว ก็จะแสวงหาความต้องการขั้นสูงต่อไป, Thai definition: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
เสร็จสรรพ[ADV] fully, See also: completely, perfectly, Syn. พร้อมสรรพ, Example: รถตู้คันนี้เปรียบเสมือนห้องนอนห้องน้ำและห้องแต่งตัวพร้อมกันเสร็จสรรพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically   
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously   
อาวุธครบมือ[adj.] (āwut khrop meū) EN: fully armed   FR: armé jusqu'aux dents
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully   
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily   FR: joyeusement
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full   FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
บรมสุข[adv.] (børommasuk) EN: blissfully ; in supreme comfort   
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement

CMU English Pronouncing Dictionary
FULL F UH1 L
FULLY F UH1 L IY0
FULLAM F UH1 L AH0 M
FULL'S F UH1 L Z
FULLER F UH1 L ER0
FULLEN F UH1 L AH0 N
FULLMAN F UH1 L M AH0 N
FULLMER F UH1 L M ER0
FULLEST F UH1 L AH0 S T
FULLARD F UH1 L ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
full (j) (f u1 l)
fully (a) (f u1 l ii)
fuller (n) (f u1 l @ r)
fullers (n) (f u1 l @ z)
fullest (j) (f u1 l i s t)
fullback (n) (f u1 l b a k)
fullness (n) (f u1 l n @ s)
full-page (j) - (f u1 l - p ei1 jh)
full-time (j) - (f u1 l - t ai1 m)
fullbacks (n) (f u1 l b a k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Füller(n) |der, pl. Füller| ปากกาหมึกซึมประเภทปลายแหลมทำจากโลหะ
Füllung(n) |die, pl. Füllungen| ไส้ในขนม, เสิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเติมตำแหน่งว่าง
in Erfüllung gehenกลายเป็นจริง, สมหวัง เช่น Ich wünsche dir, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen., See also: verwirklichen, gelingen
Nettofüllmenge(n) |die, pl. Nettofüllmengen| ปริมาณสอดไส้สุทธิ(ขนม)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vollbart {m}full beard [Add to Longdo]
erfüllt vonfull of; alive with [Add to Longdo]
Volltext {m}full text [Add to Longdo]
Langkiel {n}full keel [Add to Longdo]
klippenreichfull of cliffs [Add to Longdo]
Vollmond {m}full moon [Add to Longdo]
charaktervollfull of character [Add to Longdo]
Fernlicht {n}full beam [Add to Longdo]
Volldampf {m}full steam [Add to Longdo]
Vollkreis {m}full circle [Add to Longdo]
Vollkraft {f}full vigour [Add to Longdo]
Vollgenuss {m}full enjoyment [Add to Longdo]
Vollbesitz {m}full possession [Add to Longdo]
erwartungsvollfull of expectation [Add to Longdo]
randvoll {adj}full to the brim [Add to Longdo]
Vollpension {f}full board [Add to Longdo]
vollbusig {adj}full bosomed [Add to Longdo]
Vollgefühl {n}full consciousness [Add to Longdo]
in Lebensgrößefull length [Add to Longdo]
Vollmitglied {n}full member [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
to不定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形不定詞) to-infitinitive; full infinitive [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充分[chong1 fen4, 充分] full; abundant [Add to Longdo]
充满[chong1 man3, 充滿] full of; brimming with; very full; permeated [Add to Longdo]
全副武装[quan2 fu4 wu3 zhuang1, 全副武裝] fully armed; armed to the teeth; fig. fully equipped [Add to Longdo]
全勤[quan2 qin2, 全勤] full-time attendance at work [Add to Longdo]
全文检索[quan2 wen2 jian3 suo3, 全文檢索] full text search [Add to Longdo]
全日制[quan2 ri4 zhi4, 全日制] full-time work [Add to Longdo]
全时工作[quan2 shi2 gong1 zuo4, 全时工作] full time work [Add to Longdo]
全权[quan2 quan2, 全權] full powers; total authority; plenipotentiary powers [Add to Longdo]
全票[quan2 piao4, 全票] full-priced ticket; by unanimous vote [Add to Longdo]
全称[quan2 cheng1, 全稱] full name [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
フルカラー[ふるからー, furukara-] full color [Add to Longdo]
フルサイズ[ふるさいず, furusaizu] full size (computer, e.g.) [Add to Longdo]
フルスクリーン[ふるすくりーん, furusukuri-n] full screen [Add to Longdo]
フルスクリーンエディタ[ふるすくりーん'えでいた, furusukuri-n ' edeita] full-screen editor [Add to Longdo]
フルダンプ[ふるだんぷ, furudanpu] full dump [Add to Longdo]
フルハイト[ふるはいと, furuhaito] full-height (a-no) [Add to Longdo]
フルバージョン[ふるばーじょん, furuba-jon] full version [Add to Longdo]
フルバックアップ[ふるばっくあっぷ, furubakkuappu] full backup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Full \Full\, n.
   Complete measure; utmost extent; the highest state or degree.
   [1913 Webster]
 
      The swan's-down feather,
      That stands upon the swell at full of tide. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Full of the moon}, the time of full moon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Full \Full\, v. i.
   To become fulled or thickened; as, this material fulls well.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Full \Full\, adv.
   Quite; to the same degree; without abatement or diminution;
   with the whole force or effect; thoroughly; completely;
   exactly; entirely.
   [1913 Webster]
 
      The pawn I proffer shall be full as good. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      The diapason closing full in man.    --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Full in the center of the sacred wood.  --Addison.
   [1913 Webster]
 
   Note: Full is placed before adjectives and adverbs to
      heighten or strengthen their signification. "Full sad."
      --Milton. "Master of a full poor cell." --Shak. "Full
      many a gem of purest ray serene." --T. Gray. Full is
      also prefixed to participles to express utmost extent
      or degree; as, full-bloomed, full-blown, full-crammed
      full-grown, full-laden, full-stuffed, etc. Such
      compounds, for the most part, are self-defining.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Full \Full\, v. i.
   To become full or wholly illuminated; as, the moon fulls at
   midnight.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Full \Full\, v. t. [imp. & p. p. {Fulled}; p. pr. & vb. n.
   {Fulling}.] [OE. fullen, OF. fuler, fouler, F. fouler, LL.
   fullare, fr. L. fullo fuller, cloth fuller, cf. Gr. ?
   shining, white, AS. fullian to whiten as a fuller, to
   baptize, fullere a fuller. Cf. {Defile} to foul, {Foil} to
   frustrate, {Fuller}. n. ]
   To thicken by moistening, heating, and pressing, as cloth; to
   mill; to make compact; to scour, cleanse, and thicken in a
   mill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Full \Full\ (f[.u]l), a. [Compar. {Fuller} (f[.u]l"[~e]r);
   superl. {Fullest}.] [OE. & AS. ful; akin to OS. ful, D. vol,
   OHG. fol, G. voll, Icel. fullr, Sw. full, Dan. fuld, Goth.
   fulls, L. plenus, Gr. plh`rhs, Skr. p[=u][.r]na full, pr[=a]
   to fill, also to Gr. poly`s much, E. poly-, pref., G. viel,
   AS. fela. [root]80. Cf. {Complete}, {Fill}, {Plenary},
   {Plenty}.]
   1. Filled up, having within its limits all that it can
    contain; supplied; not empty or vacant; -- said primarily
    of hollow vessels, and hence of anything else; as, a cup
    full of water; a house full of people.
    [1913 Webster]
 
       Had the throne been full, their meeting would not
       have been regular.          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. Abundantly furnished or provided; sufficient in quantity,
    quality, or degree; copious; plenteous; ample; adequate;
    as, a full meal; a full supply; a full voice; a full
    compensation; a house full of furniture.
    [1913 Webster]
 
   3. Not wanting in any essential quality; complete; entire;
    perfect; adequate; as, a full narrative; a person of full
    age; a full stop; a full face; the full moon.
    [1913 Webster]
 
       It came to pass, at the end of two full years, that
       Pharaoh
       dreamed.               --Gen. xii. 1.
    [1913 Webster]
 
       The man commands
       Like a full soldier.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I can not
       Request a fuller satisfaction
       Than you have freely granted.     --Ford.
    [1913 Webster]
 
   4. Sated; surfeited.
    [1913 Webster]
 
       I am full of the burnt offerings of rams. --Is. i.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   5. Having the mind filled with ideas; stocked with knowledge;
    stored with information.
    [1913 Webster]
 
       Reading maketh a full man.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. Having the attention, thoughts, etc., absorbed in any
    matter, and the feelings more or less excited by it, as,
    to be full of some project.
    [1913 Webster]
 
       Every one is full of the miracles done by cold baths
       on decayed and weak constitutions.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. Filled with emotions.
    [1913 Webster]
 
       The heart is so full that a drop overfills it.
                          --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   8. Impregnated; made pregnant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Ilia, the fair, . . . full of Mars.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {At full}, when full or complete. --Shak.
 
   {Full age} (Law) the age at which one attains full personal
    rights; majority; -- in England and the United States the
    age of 21 years. --Abbott.
 
   {Full and by} (Naut.), sailing closehauled, having all the
    sails full, and lying as near the wind as poesible.
 
   {Full band} (Mus.), a band in which all the instruments are
    employed.
 
   {Full binding}, the binding of a book when made wholly of
    leather, as distinguished from half binding.
 
   {Full bottom}, a kind of wig full and large at the bottom.
 
   {Full brother} or {Full sister}, a brother or sister having
    the same parents as another.
 
   {Full cry} (Hunting), eager chase; -- said of hounds that
    have caught the scent, and give tongue together.
 
   {Full dress}, the dress prescribed by authority or by
    etiquette to be worn on occasions of ceremony.
 
   {Full hand} (Poker), three of a kind and a pair.
 
   {Full moon}.
    (a) The moon with its whole disk illuminated, as when
      opposite to the sun.
    (b) The time when the moon is full.
 
   {Full organ} (Mus.), the organ when all or most stops are
    out.
 
   {Full score} (Mus.), a score in which all the parts for
    voices and instruments are given.
 
   {Full sea}, high water.
 
   {Full swing}, free course; unrestrained liberty; "Leaving
    corrupt nature to . . . the full swing and freedom of its
    own extravagant actings." South (Colloq.)
 
   {In full}, at length; uncontracted; unabridged; written out
    in words, and not indicated by figures.
 
   {In full blast}. See under {Blast}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 full
   adv 1: to the greatest degree or extent; completely or entirely;
       (`full' in this sense is used as a combining form);
       "fully grown"; "he didn't fully understand"; "knew full
       well"; "full-grown"; "full-fledged" [syn: {fully}, {to
       the full}, {full}]
   adj 1: containing as much or as many as is possible or normal;
       "a full glass"; "a sky full of stars"; "a full life";
       "the auditorium was full to overflowing" [ant: {empty}]
   2: constituting the full quantity or extent; complete; "an
     entire town devastated by an earthquake"; "gave full
     attention"; "a total failure" [syn: {entire}, {full},
     {total}]
   3: complete in extent or degree and in every particular; "a full
     game"; "a total eclipse"; "a total disaster" [syn: {full},
     {total}]
   4: filled to satisfaction with food or drink; "a full stomach"
     [syn: {full}, {replete(p)}]
   5: (of sound) having marked deepness and body; "full tones"; "a
     full voice" [ant: {thin}]
   6: having the normally expected amount; "gives full measure";
     "gives good measure"; "a good mile from here" [syn: {full},
     {good}]
   7: being at a peak or culminating point; "broad daylight"; "full
     summer" [syn: {broad(a)}, {full(a)}]
   8: having ample fabric; "the current taste for wide trousers";
     "a full skirt" [syn: {wide}, {wide-cut}, {full}]
   n 1: the time when the Moon is fully illuminated; "the moon is
      at the full" [syn: {full moon}, {full-of-the-moon}, {full
      phase of the moon}, {full}]
   v 1: beat for the purpose of cleaning and thickening; "full the
      cloth"
   2: make (a garment) fuller by pleating or gathering
   3: increase in phase; "the moon is waxing" [syn: {wax}, {full}]
     [ant: {wane}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 full
   drunk; intoxicated
   complete; full
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top