Search result for flatten (46 entries) (0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flatten-, *flatten*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flatten    [VI] กลายเป็นแผ่นแบน, See also: กลายเป็นแผ่นเรียบ, Syn. smooth, even
flatten    [VT] ทำให้แบน, See also: ทำให้เรียบ, Syn. level, compress, smooth
flatten    [VT] ทำลายให้ราบ (อาคาร, ต้นไม้), See also: ล้ม, Syn. destroy, knock down
flatten    [VT] ปราบ (คู่ต่อสู้), See also: คว่ำ, ล้ม, Syn. defeat, prostrate
flatten in    [PHRV] ดึงเข้ามา, Syn. harden in, round in
flatten out    [PHRV] ทำให้แบน, See also: ทำให้เรียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flattening testการทดสอบกดแบน [ท่อ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flattenเรียบ [การแพทย์]
Flattenedแบน [การแพทย์]
Flatteningแบนตัวลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flattenThat new company could flatten the competition.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flatten(แฟลท'เทิน) vt. ทำให้แบนหรือเรียบ,vi. กลายเป็นแบน,กลายเป็นเรียบ., See also: flattener n.

English-Thai: Nontri Dictionary
flatten(vi) แบน,ราบ,แผ่,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ไม่มีคลื่น,ไม่มีฟอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุบ    [V] go down, See also: flatten, Syn. แฟบ, Ant. พอง, บวม, Example: ชายโครงของลูกกวางพองออก ยุบเข้าพะเยิบพะยาบจนเห็นได้ชัดเจน, Thai definition: ยอบลง, ทรุดลง, พื้นผิวลดระดับลง
แฟบ    [ADJ] flat, See also: flattened, deflated (as a motor car tyre), Syn. ยุบ, Ant. พอง, Example: เขาเดินไปดูยางแฟบที่ล้อหลัง แล้วสบถออกมาด่าคนที่แกล้ง, Thai definition: ที่แบนเข้าไป, ที่ยุบลงไป
บี้แบน    [ADJ] very flat, See also: flatten, Example: น้องหยิบรถบังคับที่บี้แบนเสียจนไม่เหลือเค้าเดิมขึ้นมาดูอย่างเสียดาย, Thai definition: ที่แบนจนผิดรูปผิดร่างเพราะถูกกดหรือทับ
บี้แบน    [V] flatten, Example: ขนมเบื้องบี้แบนหมดแล้ว เพราะเด็กน้อยนั่งชันเข่ากอดไว้ที่อก, Thai definition: แบนจนผิดรูปผิดร่างเพราะถูกกดหรือทับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟบ[adj.] (faēp) EN: flat ; flattened ; deflated   FR: dégonflé
จมูกบี้[n. exp.] (jamūk bī) EN: flattened nose ; snub nose ; pug nose   
เกลี้ยง[adj.] (klīeng) EN: smooth ; flat and smooth ; clean ; level ; even ; flatten   FR: lisse ; uni ; plan
ปรับพื้น[v. exp.] (prap pheūn) EN: level the ground ; smooth ; even ; flatten   FR: égaliser
ยุบ[v.] (yup) EN: go down ; flatten ; reduce   FR: se contracter ; désenfler

CMU English Pronouncing Dictionary
FLATTEN    F L AE1 T AH0 N
FLATTENED    F L AE1 T AH0 N D
FLATTENING    F L AE1 T AH0 N IH0 NG
FLATTENING    F L AE1 T N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flatten    (v) (f l a1 t n)
flattens    (v) (f l a1 t n z)
flattened    (v) (f l a1 t n d)
flattening    (v) (f l a1 t n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
ぺったん[, pettan] (adv-to) flattening [Add to Longdo]
カレンダー(P);カレンダ[, karenda-(P); karenda] (n) (1) calendar; (2) calender (machine for flattening things); (P) [Add to Longdo]
押しつぶす;押し潰す;圧し潰す;押潰す(io);圧潰す(io);圧しつぶす[おしつぶす, oshitsubusu] (v5s,vt) to squash; to crush; to flatten [Add to Longdo]
状態変化[じょうたいへんか, joutaihenka] (n) (1) {physics} phase change; (2) {comp} state change; (3) (col) transformation of characters - includes flattening, petrification, chocolization, etc. [Add to Longdo]
伸し餅;伸餅[のしもち, noshimochi] (n) flattened rice cakes [Add to Longdo]
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) [Add to Longdo]
身を寄せる[みをよせる, miwoyoseru] (exp,v1) (1) to live under another's roof; to become a dependent on; (2) to flatten oneself (against); to lean in close to [Add to Longdo]
突崩す;突き崩す[つきくずす, tsukikuzusu] (v5s,vt) to crush; to break through; to flatten [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弄平[nòng píng, 弄平] flatten [Add to Longdo]
打倒[dǎ dǎo, 打倒] flatten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flatten \Flat"ten\, v. i.
   To become or grow flat, even, depressed, dull, vapid,
   spiritless, or depressed below pitch.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flatten \Flat"ten\ (fl[a^]t"t'n), v. t. [imp. & p. p.
   {Flattened}; p. pr. & vb. n. {Flattening}.] [From {Flat}, a.]
   1. To reduce to an even surface or one approaching evenness;
    to make flat; to level; to make plane.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw down; to bring to the ground; to prostrate;
    hence, to depress; to deject; to dispirit.
    [1913 Webster]
 
   3. To make vapid or insipid; to render stale.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) To lower the pitch of; to cause to sound less
    sharp; to let fall from the pitch.
    [1913 Webster]
 
   {To flatten a sail} (Naut.), to set it more nearly
    fore-and-aft of the vessel.
 
   {Flattening oven}, in glass making, a heated chamber in which
    split glass cylinders are flattened for window glass.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flatten
   v 1: make flat or flatter; "flatten a road"; "flatten your
      stomach with these exercises"
   2: become flat or flatter; "The landscape flattened" [syn:
     {flatten}, {flatten out}]
   3: lower the pitch of (musical notes) [syn: {flatten}, {drop}]
     [ant: {sharpen}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 flatten
  vt.
 
   [common] To remove structural information, esp. to filter something with an
   implicit tree structure into a simple sequence of leaves; also tends to
   imply mapping to {flat-ASCII}. ?This code flattens an expression with
   parentheses into an equivalent {canonical} form.?
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top