Search result for bliss (135 entries) (0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bliss-, *bliss*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bliss    [N] ความสุขสำราญอันสุดยอด, See also: ความสุขบนสวรรค์, ความสุขอันล้นพ้น, สวรรค์, Syn. happiness, joy, Ant. grief, sorrow
blissful    [ADJ] ผาสุก, See also: มีความสุข, Syn. ecstatic, joyful
blissfulness    [N] ความสุข, See also: ความสบายใจ, ความสุขสำราญ, ความปิติยินดี, Syn. happiness, joy, Ant. grief, sorrow

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blissThe bliss was often interrupted by anxiety.
blissIgnorance is bliss. [Quote, Gray]
blissWhere ignorance is bliss, 'tis folly to be wise. [Quote, Gray]
blissIgnorance is bliss.
blissTheir married life was full bliss.
blissHer unhappiness turned to bliss when she heard his voice.
blissIgnorance is bliss.
blissHow about spending an elegant and blissful time at a beauty salon?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bliss(บลิส) n. ความสุขอันล้นพ้น,ความสุขบนสวรรค์,สวรรค์, Syn. rapture

English-Thai: Nontri Dictionary
bliss(n) ความผาสุก,ความสุข
blissful(adj) เต็มไปด้วยความสุข

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรมสุข    [ADV] blissfully (happy), See also: supremely (happy), Ant. บรมทุกข์, Example: เขาดำเนินชีวิตอย่างบรมสุข, Thai definition: เป็นสุขมาก, มีความสุขมาก
สุคติ    [N] heaven, See also: bliss, paradise, path to the heaven, path to perfectness or goodness, Syn. สวรรค์, ทางสวรรค์, Example: ผู้ที่กระทำกรรมดีตายไปก็ไปสู่สุคติที่ดี, Thai definition: ภูมิที่ไปเกิดมีความสุขความสบาย
สุขสันต์    [ADJ] happy, See also: blissful, cheerful, content, joyful, ecstatic, merry, jubilant, overjoyed, Ant. เศร้าโศก, Example: มุมสุขสันต์ของโรงเรียนเต็มไปด้วยเด็กหญิง ซึ่งเล่นบทบาทสมมติกันอยู่, Thai definition: อย่างมีความสุขสนุกสนาน
สุขสันต์    [ADV] happily, See also: blissfully, cheerfully, joyfully, ecstatically, merrily, jubilantly, Ant. เศร้าโศก, Example: ละครเรื่องนี้จบอย่างสุขสันต์, Thai definition: ที่มีความสุขสนุกสนาน
พาสนา    [N] blessedness, See also: blissfulness, fortune, good luck, Syn. วาสนา, Thai definition: บุญบารมี, กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ
ความเบิกบาน    [N] joyfulness, See also: bliss, cheer, Syn. ความชื่นบาน, ความสดใส, Ant. ความเศร้า, ความทุกข์, Example: บุคลิกภาพของเขามีอารมณ์ศิลปินและความเบิกบานแจ่มใสอยู่เป็นนิจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency   FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรมสุข[adv.] (børommasuk) EN: blissfully ; in supreme comfort   
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful   FR: être heureux ; être content
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment   FR: magasin [m] ; établissement commercial [m]
การตั้งบริษัทใหม่[n. exp.] (kān tang børisat mai) EN: formation of a new company   FR: établissement d'une nouvelle société [m]
ความปิติยินดี[n.] (khwām pitiyindī) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness   
ความสุข[n.] (khwāmsuk) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment   FR: bonheur [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; bien-être [m] ; félicité [f] (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLISS B L IH1 S
BLISSETT B L IH1 S IH2 T
BLISSFUL B L IH1 S F AH0 L
BLISSFULLY B L IH1 S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bliss (n) (b l i1 s)
blissful (j) (b l i1 s f @ l)
blissfully (a) (b l i1 s f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
極楽極楽[ごくらくごくらく, gokurakugokuraku] (exp) It's absolute heaven; It's sheer bliss [Add to Longdo]
幸福に浸る[こうふくにひたる, koufukunihitaru] (exp,v5r) to be blissful; to be very happy [Add to Longdo]
罪障[ざいしょう, zaishou] (n) {Buddh} sins (which prevent entry into bliss) [Add to Longdo]
至福[しふく, shifuku] (n,adj-no) beatitude; supreme bliss [Add to Longdo]
至福感[しふくかん, shifukukan] (n) feelings of bliss [Add to Longdo]
寂滅為楽[じゃくめついらく, jakumetsuiraku] (exp) Freedom from one's desires (Entry into Nirvana) is true bliss [Add to Longdo]
勝楽[しょうらく, shouraku] (n) Cakrasamvara; Samvara; Supreme Bliss (tantric Buddhist deity) [Add to Longdo]
大日如来[だいにちにょらい, dainichinyorai] (n) {Buddh} Vairocana; Mahavairocana (Bliss Body of the historical Gautama Buddha); Dainichi Buddha; Nyorai Buddha [Add to Longdo]
知らぬが仏[しらぬがほとけ, shiranugahotoke] (exp) (id) Ignorance is bliss [Add to Longdo]
無知は幸福[むちはこうふく, muchihakoufuku] (exp) (id) (See 知らぬが仏・しらぬがほとけ) Ignorance is bliss [Add to Longdo]

(Search term is possibly a german word, automatically try bliß)
English-Thai: Longdo Dictionary
blister(n) แผลพุพอง
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bliss    [N] ความสุขสำราญอันสุดยอด, See also: ความสุขบนสวรรค์, ความสุขอันล้นพ้น, สวรรค์, Syn. happiness, joy, Ant. grief, sorrow
blister    [VI] ทำให้เกิดฟองอากาศที่เกิดบนสีที่ทาหรือบนยาง
blister    [VT] พอง, See also: โป่ง, บวม, ปูด, เป็นตุ่ม, Syn. swell
blister    [N] แผลผุพอง, Syn. swelling
blissful    [ADJ] ผาสุก, See also: มีความสุข, Syn. ecstatic, joyful
blistering    [ADJ] ซึ่งเป็นแผลพอง
blissfulness    [N] ความสุข, See also: ความสบายใจ, ความสุขสำราญ, ความปิติยินดี, Syn. happiness, joy, Ant. grief, sorrow

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blisterตุ่มพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blister coneกรวยโดม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blister serumน้ำเหลืองในเม็ดพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blister, pus; ecthymaตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blister, waterตุ่มใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blisterข้อบกพร่องหรือตำหนิชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเกิดจากการมีโพรงอากาศหรือก๊าซใต้พื้นผิวระหว่างการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Blisterเม็ดตุ่มพอง,ผิวหนังพอง,ถุงน้ำพอง [การแพทย์]
Blister Beetlesแมลงวันสเปน,ด้วงไฟ [การแพทย์]
Blister, Feverบาดแผลในปาก [การแพทย์]
Blisteringเม็ดพุพอง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bliss(บลิส) n. ความสุขอันล้นพ้น,ความสุขบนสวรรค์,สวรรค์, Syn. rapture
blister(บลิส'เทอะ) n. เม็ดพุพอง,ฟอง,ยารักษาโรคผิวหนังพุพอง,ที่ครอบ -v. ทำให้ผิวหนังพุพอง,ทำให้เม็ดพุพอง,ที่ครอบ vi. เป็นเม็ดพุพอง,เป็นฟอง, Syn. bleb
chablis(แซบ'ลี) n. เหล้าองุ่นขาวที่ไม่มีรสหวาน
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
establish(อีสแทบ'ลิช) vt. สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,ตั้งมั่น,กำหนด,บัญญัติ,ทำให้เป็นที่ยอมรับ,พิสูจน์, See also: establisher n. ดูestablish
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm
publish(พับ'ลิช) vt. ประกาศ,โฆษณา,แถลง,ตีพิมพ์. vi. ตีพิมพ์,ออกหนังสือ, See also: publishable adj., Syn. issue,announce,promulgate
publisher(พับ'ลิเชอะ) n. ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา,สำนักพิมพ์,ผู้ประกาศ,ผู้แถลง,ผู้โฆษณา
publishing(พับ'ลิชชิง) n. กิจการพิมพ์,กิจ-การของผู้พิมพ์ผู้โฆษณา,กิจการของสำนักพิมพ์
publishing housen. สำนักพิมพ์,สำนักพิมพ์จำหน่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
bliss(n) ความผาสุก,ความสุข
blissful(adj) เต็มไปด้วยความสุข
blister(n) เม็ดพุพอง
blister(vi) เป็นเม็ดพุพอง
establish(vt) สถาปนา,ตั้ง,จัดตั้ง,ก่อตั้ง,กำหนด,สร้าง
establishment(n) การตั้ง,การสถาปนา,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,องค์การ
publish(vt) โฆษณา,ประกาศ,พิมพ์โฆษณา,ตีพิมพ์
publisher(n) ผู้พิมพ์โฆษณา,ผู้โฆษณา,ผู้ประกาศ,สำนักพิมพ์
reestablish(vt) สถาปนาใหม่,ตั้งขึ้นใหม่,สร้างขึ้นใหม่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรมสุข    [ADV] blissfully (happy), See also: supremely (happy), Ant. บรมทุกข์, Example: เขาดำเนินชีวิตอย่างบรมสุข, Thai definition: เป็นสุขมาก, มีความสุขมาก
สุคติ    [N] heaven, See also: bliss, paradise, path to the heaven, path to perfectness or goodness, Syn. สวรรค์, ทางสวรรค์, Example: ผู้ที่กระทำกรรมดีตายไปก็ไปสู่สุคติที่ดี, Thai definition: ภูมิที่ไปเกิดมีความสุขความสบาย
สุขสันต์    [ADJ] happy, See also: blissful, cheerful, content, joyful, ecstatic, merry, jubilant, overjoyed, Ant. เศร้าโศก, Example: มุมสุขสันต์ของโรงเรียนเต็มไปด้วยเด็กหญิง ซึ่งเล่นบทบาทสมมติกันอยู่, Thai definition: อย่างมีความสุขสนุกสนาน
สุขสันต์    [ADV] happily, See also: blissfully, cheerfully, joyfully, ecstatically, merrily, jubilantly, Ant. เศร้าโศก, Example: ละครเรื่องนี้จบอย่างสุขสันต์, Thai definition: ที่มีความสุขสนุกสนาน
พาสนา    [N] blessedness, See also: blissfulness, fortune, good luck, Syn. วาสนา, Thai definition: บุญบารมี, กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ
พุพอง    [N] blister, Example: เขากลัวจะเป็นโรคพุพองเลยรีบไปหาหมอก่อน, Thai definition: โรคผิวหนังชนิดหนึ่งเป็นเม็ดผุดขึ้นพองใสตามตัว แล้วแตกออกมีน้ำเหลืองหรือน้ำเลือดน้ำหนอง
ละลอก    [N] skin disease characterized by pastures, See also: blister, Syn. ฝีละลอก, ฝีหัวละลอก, Example: เขาเป็นฝีละลอกที่ผิวหนัง, Thai definition: โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง เป็นเม็ดมีหนอง
ความเบิกบาน    [N] joyfulness, See also: bliss, cheer, Syn. ความชื่นบาน, ความสดใส, Ant. ความเศร้า, ความทุกข์, Example: บุคลิกภาพของเขามีอารมณ์ศิลปินและความเบิกบานแจ่มใสอยู่เป็นนิจ

CMU English Pronouncing Dictionary
BLISH B L IH1 SH
BLISS B L IH1 S
BLISTER B L IH1 S T ER0
BLISCOLL B L IH1 S K AO0 L
BLISTERS B L IH1 S T ER0 Z
BLISSFUL B L IH1 S F AH0 L
BLISSETT B L IH1 S IH2 T
BLISTERED B L IH1 S T ER0 D
BLISTERING B L IH1 S T ER0 IH0 NG
BLISSFULLY B L IH1 S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bliss (n) (b l i1 s)
blister (v) (b l i1 s t @ r)
blissful (j) (b l i1 s f @ l)
blisters (v) (b l i1 s t @ z)
blistered (v) (b l i1 s t @ d)
blissfully (a) (b l i1 s f @ l ii)
blistering (v) (b l i1 s t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
お出来;御出来[おでき, odeki] (n) (uk) (See 出来物・できもの) boil; blister; pimple [Add to Longdo]
アンチエスタブリッシュメント[, anchiesutaburisshumento] (n) anti-establishment [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[, isutaburisshumento] (n) {comp} establishment [Add to Longdo]
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
エスタブリッシュメント;エスタブリシュメント[, esutaburisshumento ; esutaburishumento] (n) establishment [Add to Longdo]
サミズダート[, samizuda-to] (n) underground publishing (rus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水疱[shuǐ pào, 水皰] blister [Add to Longdo]
炎热[yán rè, 炎熱] blistering hot; sizzling hot (weather) [Add to Longdo]
疱疹[pào zhěn, 皰疹] blister; bleb (watery blister); herpes (med.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP) [Add to Longdo]
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] desktop publishing [Add to Longdo]
パブリッシャー[ぱぶりっしゃー, paburissha-] publisher [Add to Longdo]
既設[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment [Add to Longdo]
再設定[さいせってい, saisettei] reestablish (vs), reset (a password) [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bliss \Bliss\ (bl[i^]s), n.; pl. {Blisses} (bl[i^]s"[e^]z). [OE.
   blis, blisse, AS. blis, bl[imac][eth]s, fr. bl[imac][eth]e
   blithe. See {Blithe}.]
   Orig., blithesomeness; gladness; now, the highest degree of
   happiness; blessedness; exalted felicity; heavenly joy.
   [1913 Webster]
 
      An then at last our bliss
      Full and perfect is.           --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Blessedness; felicity; beatitude; happiness; joy;
     enjoyment. See {Happiness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bliss
   n 1: a state of extreme happiness [syn: {bliss}, {blissfulness},
      {cloud nine}, {seventh heaven}, {walking on air}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top