Search result for angry (56 entries) (0.0496 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angry-, *angry*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angry    [ADJ] โกรธ, See also: โมโห, เดือด, แค้น, โกรธเคือง, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้อง, ขัดเคือง, Syn. enraged, furious, irate, Ant. calm, pleased, restrained
angry    [ADJ] ที่มีพายุแรง, Syn. stormy, wild
angry    [ADJ] อักเสบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
angry young manกลุ่มหนุ่มเจ้าโทสะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
angrySome children broke the window, which made Mother very angry.
angryPlease don't get angry if I criticize.
angryHe was angry because I wouldn't give him any help.
angryShe looked sad because I was angry.
angryShe got all the more angry because I kept silent.
angryShe got all the more angry because I kept silent.
angryHe was very angry with me when I forgot the appointment.
angryShe was very angry with me when I forgot the appointment.
angryWe got angry at his words.
angryMy letter made Susie angry.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angry(แอง' กรี) adj. โกรธ, ฉุนเฉียว, อักเสบ, Syn. wrathful, irate)

English-Thai: Nontri Dictionary
angry(adj) โกรธ,ฉุนเฉียว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมโห    [ADJ] angry, Syn. โกรธ, ขุ่นเคือง, เดือดดาล, ฉุนเฉียว, Ant. เยือกเย็น, สงบ
เสียงเขียว    [ADV] angry voice, Example: เขาดุเธอเสียงเขียวเพราะเธอทำแผนของเขาพลาดหมด, Thai definition: เสียงแสดงอาการโกรธจัด
ตาขุ่นตาเขียว    [ADV] angry stare, See also: express displeasure, Syn. โกรธจัด, Example: เธอมองเขาตาขุ่นตาเขียวหลังจากรอเขานาน 2 ชั่วโมง, Thai definition: แสดงอาการโกรธจัด, แสดงอาการไม่พอใจอย่างมาก
กริ้ว    [V] angry, See also: furious, Syn. โกรธ, กริ้วโกรธ, เคือง, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงร้อนพระทัย และกริ้วกรมหลวงพิชิตปรีชากรมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry   FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
ฉุน[v.] (chun) EN: be angry with ; get angry ; fly into a rage   FR: être fâché contre ; se mettre en colère ; être fou de rage ; être irrité ; être exaspéré
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage   FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
หายโกรธ[v. exp.] (hāi krōt) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed   FR: être apaisé ; être calmé
แค้นใจ[v.] (khaēnjai) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged   FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious   FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
ขุ่น[v.] (khun) EN: be clouded by anger/melancholy ; be angry ; resent   
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended   FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGRY    AE1 NG G R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angry    (j) (a1 ng g r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ärgerlich (auf; über); verärgert (über) {adj} | ärgerlicher | am ärgerlichstenangry (at; about) | angrier | angriest [Add to Longdo]
böse {adj} (auf; über) | auf etw. böse sein | auf jdn. böse sein | auf jdn. böse werden | es nicht böse meinenangry (at; about) | to be angry at sth. | to be angry with someone | to get shirty with sb. | to mean no harm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷりぷりして[, puripurishite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
ぷんぷんして[, punpunshite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
ほどの事はない;ほどのことは無い;程のことはない[ほどのことはない, hodonokotohanai] (exp) (uk) not worth (getting angry about, etc.) [Add to Longdo]
むかっと[, mukatto] (adv,vs) feeling angry (or nauseated, etc.) suddenly [Add to Longdo]
むかつく[, mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry [Add to Longdo]
アングリー[, anguri-] (adj-f) angry [Add to Longdo]
カッと来る[カッとくる, katsu tokuru] (vk) (uk) (See カッと・1) to be made angry; to fly into a rage [Add to Longdo]
キレる[, kire ru] (v1,vi) (col) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip [Add to Longdo]
プンプン(P);ぷんぷん[, punpun (P); punpun] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) intense smell (hanging around); (2) state of being furious or angry; (P) [Add to Longdo]
マジ切れ[マジぎれ;マジギレ, maji gire ; majigire] (n,vs) (sl) (See キレる) being truly angry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大怒[dà nù, 大怒] angry; indignant [Add to Longdo]
[shì, 奭] angry; surname Shi [Add to Longdo]
怒容[nù róng, 怒容] angry look [Add to Longdo]
[juān, 悁] angry; sad [Add to Longdo]
[xìng, 悻] angry [Add to Longdo]
愤怒[fèn nù, 憤怒] angry; indignant [Add to Longdo]
[qí, 懠] angry [Add to Longdo]
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections [Add to Longdo]
气不平[qì bù píng, 氣不平] angry at unfairness [Add to Longdo]
气冲冲[qì chōng chōng, 氣冲冲] angry; bad-tempered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angry \An"gry\, a. [Compar. {Angrier}; superl. {Angriest}.] [See
   {Anger}.]
   1. Troublesome; vexatious; rigorous. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       God had provided a severe and angry education to
       chastise the forwardness of a young spirit. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Inflamed and painful, as a sore.
    [1913 Webster]
 
   3. Touched with anger; under the emotion of anger; feeling
    resentment; enraged; -- followed generally by with before
    a person, and at before a thing.
    [1913 Webster]
 
       Be not grieved, nor angry with yourselves. --Gen.
                          xlv. 5.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore should God be angry at thy voice?
                          --Eccles. v.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   4. Showing anger; proceeding from anger; acting as if moved
    by anger; wearing the marks of anger; as, angry words or
    tones; an angry sky; angry waves. "An angry countenance."
    --Prov. xxv. 23.
    [1913 Webster]
 
   5. Red. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Sweet rose, whose hue, angry and brave. --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   6. Sharp; keen; stimulated. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I never ate with angrier appetite.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Passionate; resentful; irritated; irascible; indignant;
     provoked; enraged; incensed; exasperated; irate; hot;
     raging; furious; wrathful; wroth; choleric; inflamed;
     infuriated.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 angry
   adj 1: feeling or showing anger; "angry at the weather"; "angry
       customers"; "an angry silence"; "sending angry letters to
       the papers" [ant: {unangry(p)}]
   2: (of the elements) as if showing violent anger; "angry clouds
     on the horizon"; "furious winds"; "the raging sea" [syn:
     {angry}, {furious}, {raging}, {tempestuous}, {wild}]
   3: severely inflamed and painful; "an angry sore"

Are you satisfied with the result?

Go to Top