Search result for

angry

(56 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angry-, *angry*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angry    [ADJ] โกรธ, See also: โมโห, เดือด, แค้น, โกรธเคือง, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้อง, ขัดเคือง, Syn. enraged, furious, irate, Ant. calm, pleased, restrained
angry    [ADJ] ที่มีพายุแรง, Syn. stormy, wild
angry    [ADJ] อักเสบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
angry young manกลุ่มหนุ่มเจ้าโทสะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
angrySuspecting him of telling her secret to some of her friends, Mary was angry with Jim.
angryIt's already ten o'clock. My mother must be angry.
angryI might have to be very angry with you if you came alone.
angryIf I were to tell him the truth, he would be angry.
angryYumiko was a little angry.
angryRosa Parks was arrested, and the black community of Montgomery was shocked and angry.
angryHe got very angry, for she refused to follow his advice.
angryHe was angry at the suggestion that he was dishonest.
angryI was angry about missing that film at the cinema.
angrySince everybody regarded himself as making a fool, he got angry.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angry(แอง' กรี) adj. โกรธ, ฉุนเฉียว, อักเสบ, Syn. wrathful, irate)

English-Thai: Nontri Dictionary
angry(adj) โกรธ,ฉุนเฉียว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมโห    [ADJ] angry, Syn. โกรธ, ขุ่นเคือง, เดือดดาล, ฉุนเฉียว, Ant. เยือกเย็น, สงบ
เสียงเขียว    [ADV] angry voice, Example: เขาดุเธอเสียงเขียวเพราะเธอทำแผนของเขาพลาดหมด, Thai definition: เสียงแสดงอาการโกรธจัด
ตาขุ่นตาเขียว    [ADV] angry stare, See also: express displeasure, Syn. โกรธจัด, Example: เธอมองเขาตาขุ่นตาเขียวหลังจากรอเขานาน 2 ชั่วโมง, Thai definition: แสดงอาการโกรธจัด, แสดงอาการไม่พอใจอย่างมาก
กริ้ว    [V] angry, See also: furious, Syn. โกรธ, กริ้วโกรธ, เคือง, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงร้อนพระทัย และกริ้วกรมหลวงพิชิตปรีชากรมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry   FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
ฉุน[v.] (chun) EN: be angry with ; get angry ; fly into a rage   FR: être fâché contre ; se mettre en colère ; être fou de rage ; être irrité ; être exaspéré
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage   FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
หายโกรธ[v. exp.] (hāi krōt) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed   FR: être apaisé ; être calmé
แค้นใจ[v.] (khaēnjai) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged   FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious   FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
ขุ่น[v.] (khun) EN: be clouded by anger/melancholy ; be angry ; resent   
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended   FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGRY    AE1 NG G R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angry    (j) (a1 ng g r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ärgerlich (auf; über); verärgert (über) {adj} | ärgerlicher | am ärgerlichstenangry (at; about) | angrier | angriest [Add to Longdo]
böse {adj} (auf; über) | auf etw. böse sein | auf jdn. böse sein | auf jdn. böse werden | es nicht böse meinenangry (at; about) | to be angry at sth. | to be angry with someone | to get shirty with sb. | to mean no harm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷりぷりして[, puripurishite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
ぷんぷんして[, punpunshite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
ほどの事はない;ほどのことは無い;程のことはない[ほどのことはない, hodonokotohanai] (exp) (uk) not worth (getting angry about, etc.) [Add to Longdo]
むかっと[, mukatto] (adv,vs) feeling angry (or nauseated, etc.) suddenly [Add to Longdo]
むかつく[, mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry [Add to Longdo]
アングリー[, anguri-] (adj-f) angry [Add to Longdo]
カッと来る[カッとくる, katsu tokuru] (vk) (uk) (See カッと・1) to be made angry; to fly into a rage [Add to Longdo]
キレる[, kire ru] (v1,vi) (col) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip [Add to Longdo]
プンプン(P);ぷんぷん[, punpun (P); punpun] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) intense smell (hanging around); (2) state of being furious or angry; (P) [Add to Longdo]
マジ切れ[マジぎれ;マジギレ, maji gire ; majigire] (n,vs) (sl) (See キレる) being truly angry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大怒[dà nù, 大怒] angry; indignant [Add to Longdo]
[shì, 奭] angry; surname Shi [Add to Longdo]
怒容[nù róng, 怒容] angry look [Add to Longdo]
[juān, 悁] angry; sad [Add to Longdo]
[xìng, 悻] angry [Add to Longdo]
愤怒[fèn nù, 憤怒] angry; indignant [Add to Longdo]
[qí, 懠] angry [Add to Longdo]
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections [Add to Longdo]
气不平[qì bù píng, 氣不平] angry at unfairness [Add to Longdo]
气冲冲[qì chōng chōng, 氣冲冲] angry; bad-tempered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angry \An"gry\, a. [Compar. {Angrier}; superl. {Angriest}.] [See
   {Anger}.]
   1. Troublesome; vexatious; rigorous. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       God had provided a severe and angry education to
       chastise the forwardness of a young spirit. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Inflamed and painful, as a sore.
    [1913 Webster]
 
   3. Touched with anger; under the emotion of anger; feeling
    resentment; enraged; -- followed generally by with before
    a person, and at before a thing.
    [1913 Webster]
 
       Be not grieved, nor angry with yourselves. --Gen.
                          xlv. 5.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore should God be angry at thy voice?
                          --Eccles. v.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   4. Showing anger; proceeding from anger; acting as if moved
    by anger; wearing the marks of anger; as, angry words or
    tones; an angry sky; angry waves. "An angry countenance."
    --Prov. xxv. 23.
    [1913 Webster]
 
   5. Red. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Sweet rose, whose hue, angry and brave. --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   6. Sharp; keen; stimulated. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I never ate with angrier appetite.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Passionate; resentful; irritated; irascible; indignant;
     provoked; enraged; incensed; exasperated; irate; hot;
     raging; furious; wrathful; wroth; choleric; inflamed;
     infuriated.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 angry
   adj 1: feeling or showing anger; "angry at the weather"; "angry
       customers"; "an angry silence"; "sending angry letters to
       the papers" [ant: {unangry(p)}]
   2: (of the elements) as if showing violent anger; "angry clouds
     on the horizon"; "furious winds"; "the raging sea" [syn:
     {angry}, {furious}, {raging}, {tempestuous}, {wild}]
   3: severely inflamed and painful; "an angry sore"

Are you satisfied with the result?

Go to Top