Search result for address (233 entries) (0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -address-, *address*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Address (n) ที่อยู่
addressตั้งคำถาม
ADDRESS_[ADDRESS_] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ADDRESS_

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
address[VT] เขียนชื่อที่อยู่, See also: จ่าถึง
address[N] คำปราศรัย, See also: สุนทรพจน์, กระแสพระราชดำรัส, Syn. oration, speech
address[VT] จัดการปัญหา
address[VT] ปราศรัย
address[N] หลักแหล่ง, See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, ที่อยู่, Syn. residence, dwelling, home
addressee[N] ผู้รับ
addresser[N] ผู้ส่ง, See also: ผู้พูด, ผู้ส่งสาร
address to[PHRV] จ่าหน้าซองถึง, See also: เขียนถึง, Syn. direct to
address to[PHRV] ส่ง (คำพูด, ข้อเขียน, ข้อความ) ไปยัง, Syn. direct to
address oneself to[PHRV] พูดกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
addressเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Addressคำกราบบังคมทูลของรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
addressคำปราศรัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
addressเลขที่อยู่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
address computationการคำนวณเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address for serviceสถานที่ที่กำหนดให้ส่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
address formatรูปแบบเลขที่อยู่ [ในคำสั่ง] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address mappingการส่งเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address modificationการดัดแปรเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address partส่วนเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Addressเลขที่อยู่
เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Address, Forms ofรูปแบบการเรียกขาน [TU Subject Heading]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า address **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
addressI asked him if he knew her address.
addressThere was a bug in my Address Book and many address including yours were deleted.
addressI left my address book in my room.
addressI can't imagine your not knowing her address.
addressI lost your mail address.
addressPlease tell me your present address.
addressCould you tell me your present address?
addressLet me know your address.
addressWrite your name and address.
addressLet me know your new address.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
base addressหมายถึง ตำแหน่งเริ่มต้นที่ใช้เพื่อการคำนวณหาเลขที่อยู่ (address) ในแหล่งเก็บข้อมูล จากเลขที่อยู่สัมพัทธ์ (relative address)
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู
headdressn. ผ้าโพกหัว สิ่งที่ประดับบนหัว
keynote address() คำปราศรัยที่สำคัญ
readdress(รีอะเดรส') vt. แก้ที่อยู่ของจดหมาย,ทำให้ลงมือกันใหม่
relative addressเลขที่อยู่สัมพัทธ์หมายถึงเลขที่อยู่ (address) ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง โดยใช้จำนวนไบต์ จากเลขที่อยู่อื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น เลขที่อยู่สัมพัทธ์ของ "0004" บ่งชี้ว่าข้อมูลนั้นได้เก็บเอาไว้ ห่างจากเลขที่อยู่อีกอันหนึ่งไปอีก 4 ที่ เป็นต้น
return addressn. ตำบลที่อยู่ของผู้ส่ง
self-addressedadj. ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง (บนซองจดหมายที่ แนบไปด้วย)

Go to Top