Search result for address (233 entries) (0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -address-, *address*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Address (n) ที่อยู่
addressตั้งคำถาม
ADDRESS_[ADDRESS_] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ADDRESS_

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
address[VT] เขียนชื่อที่อยู่, See also: จ่าถึง
address[N] คำปราศรัย, See also: สุนทรพจน์, กระแสพระราชดำรัส, Syn. oration, speech
address[VT] จัดการปัญหา
address[VT] ปราศรัย
address[N] หลักแหล่ง, See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, ที่อยู่, Syn. residence, dwelling, home
addressee[N] ผู้รับ
addresser[N] ผู้ส่ง, See also: ผู้พูด, ผู้ส่งสาร
address to[PHRV] จ่าหน้าซองถึง, See also: เขียนถึง, Syn. direct to
address to[PHRV] ส่ง (คำพูด, ข้อเขียน, ข้อความ) ไปยัง, Syn. direct to
address oneself to[PHRV] พูดกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
addressเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Addressคำกราบบังคมทูลของรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
addressคำปราศรัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
addressเลขที่อยู่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
address computationการคำนวณเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address for serviceสถานที่ที่กำหนดให้ส่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
address formatรูปแบบเลขที่อยู่ [ในคำสั่ง] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address mappingการส่งเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address modificationการดัดแปรเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address partส่วนเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Addressเลขที่อยู่
เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Address, Forms ofรูปแบบการเรียกขาน [TU Subject Heading]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า address **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
addressI asked him if he knew her address.
addressThere was a bug in my Address Book and many address including yours were deleted.
addressI left my address book in my room.
addressI can't imagine your not knowing her address.
addressI lost your mail address.
addressPlease tell me your present address.
addressCould you tell me your present address?
addressLet me know your address.
addressWrite your name and address.
addressLet me know your new address.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
base addressหมายถึง ตำแหน่งเริ่มต้นที่ใช้เพื่อการคำนวณหาเลขที่อยู่ (address) ในแหล่งเก็บข้อมูล จากเลขที่อยู่สัมพัทธ์ (relative address)
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู
headdressn. ผ้าโพกหัว สิ่งที่ประดับบนหัว
keynote address() คำปราศรัยที่สำคัญ
readdress(รีอะเดรส') vt. แก้ที่อยู่ของจดหมาย,ทำให้ลงมือกันใหม่
relative addressเลขที่อยู่สัมพัทธ์หมายถึงเลขที่อยู่ (address) ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง โดยใช้จำนวนไบต์ จากเลขที่อยู่อื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น เลขที่อยู่สัมพัทธ์ของ "0004" บ่งชี้ว่าข้อมูลนั้นได้เก็บเอาไว้ ห่างจากเลขที่อยู่อีกอันหนึ่งไปอีก 4 ที่ เป็นต้น
return addressn. ตำบลที่อยู่ของผู้ส่ง
self-addressedadj. ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง (บนซองจดหมายที่ แนบไปด้วย)

English-Thai: Nontri Dictionary
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
address(vt) กล่าวกับ,จ่าหน้าซองถึง
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย
addresser(n) ผู้พูด,ผู้ส่งจดหมาย
headdress(n) เครื่องแต่งผม,เครื่องสวมศีรษะ,ผ้าโพกศีรษะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่ติดต่อ[N] address
จ่าหน้าซอง[V] address, Syn. จ่าหน้าจดหมาย, Example: เขาจ่าหน้าซองทั้ง 50 ซองเรียบร้อยแล้วและกำลังจะติดแสตมป์เป็นขั้นตอนต่อไป, Thai definition: บอกหรือเขียนชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับบนซอง
การปราศรัย[N] speech, See also: address, talk, lecture, spiel, Syn. การอภิปราย, Example: มีผู้เข้าชุมนุมฟังการปราศรัยหาเสียงมากถึงหลายหมื่นคน, Thai definition: การแสดงปาฐกถา
คำปราศรัย[N] speech, See also: address, harangue, oration, Syn. สุนทรพจน์, คำพูด, Example: ประชาชนพากันไปชุมนุมฟังคำปราศรัยหรือการอภิปรายของพรรคเอกภาพที่ท้องสนามหลวง
สุนทรพจน์[N] speech, See also: address, harangue, oration, Syn. คำปราศรัย, Example: เขาได้รับรางวัลที่ 1 ในการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย, Thai definition: คำพูดที่ประธานหรือบุคคลสำคัญเป็นต้นกล่าวในพิธีการหรือในโอกาสสำคัญต่างๆ
โอภา[V] greet, See also: address, Syn. ทักทาย
ทักทายปราศรัย[V] greet, See also: address, exchange greeting, say hello, speak to, Syn. ทักทาย, ทัก, โอภาปราศรัย, ไต่ถามทุกข์สุข, Example: ประธานในพิธีทักทายปราศรัยกับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน, Thai definition: ทักทายและไต่ถามทุกข์สุขกัน
ทัก[V] greet, See also: address, speak to, say hello, Syn. ทักทาย, Example: เขาทักกับทุกคนที่เดินผ่าน บ้างทักผิด บ้างทักถูก, Thai definition: พูดโอภาปราศรัยด้วยอัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้ากัน
ปราศรัย[V] address, See also: speak, make a speech, be engaged in conversation, Syn. พูด, อภิปราย, Example: หัวหน้าพรรคเดินทางมาปราศรัยหาเสียงช่วยเพื่อช่วยลูกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ปราศรัย[N] speech, See also: address, talk, Syn. คำปรารภ, การอภิปราย, Example: คำปราศรัยของท่านนายกเป็นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม, Count unit: ครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเลขที่[n. exp.] (bān lēkthī) EN: address   FR: adresse [f]
ชฎา[n.] (chadā) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown   FR: diadème [m] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [f]
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จ่า[v.] (jā) EN: write ; address   
แจ้งความมายัง[n. exp.] (jaēngkhwām māyang) EN: form of address formerly used in official letters   
แจ้งย้ายสำมะโนครัวออก[v. exp.] (jaēng yāi sammanōkhrūa øk) EN: give notice of departure from present address   
จ่าหน้า[v.] (jānā) EN: address ; write down   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จ่าหน้าซอง[v. exp.] (jānā søng) EN: address ; address an enveloppe   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
กะบังหน้า[n.] (kabang-nā) EN: headdress   
คำขึ้นต้น[n. exp.] (kham kheun ton) EN: form of address   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDRESS AE1 D R EH2 S
ADDRESS AH0 D R EH1 S
ADDRESSED AH0 D R EH1 S T
ADDRESSEE AE2 D R EH0 S IY1
ADDRESSES AE1 D R AH0 S AH0 Z
ADDRESSES AH0 D R EH1 S AH0 Z
ADDRESSING AH0 D R EH1 S IH0 NG
ADDRESSABLE AH0 D R EH1 S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
address (v) (@1 d r e1 s)
addressed (v) (@1 d r e1 s t)
addressee (n) (a2 d r e s ii1)
addresses (v) (@1 d r e1 s i z)
addressees (n) (a2 d r e s ii1 z)
addressing (v) (@1 d r e1 s i ng)
Addressograph (n) (@1 d r e1 s ou g r aa f)
Addressographs (n) (@1 d r e1 s ou g r aa f s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressbus {m}address bus [Add to Longdo]
Adressbit {n}address bit [Add to Longdo]
Adressbuch {n}address table [Add to Longdo]
Adressfeld {n}address array [Add to Longdo]
Adressspur {f}address track [Add to Longdo]
Adresssatz {m}address record [Add to Longdo]
Adressbuch {n}address book; address-book [Add to Longdo]
Adressindex {m}address index [Add to Longdo]
Adressdatei {f}address file [Add to Longdo]
Adressfolge {f}address sequence [Add to Longdo]
Adresspegel {m}address level [Add to Longdo]
Adressliste {f}address list [Add to Longdo]
Adressmarke {f}address marker [Add to Longdo]
Adressaufruf {m}address call [Add to Longdo]
Adressdaten {pl}address data [Add to Longdo]
Adressfehler {f}address error [Add to Longdo]
Adressaufbau {m}address structure [Add to Longdo]
Adressbereich {m}address space [Add to Longdo]
Adressbereich {m}address range [Add to Longdo]
Adressleitung {f}address line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
アド[, ado] (n) (1) ad; advertisement; (2) (abbr) (See アドレス・1) address; (P) [Add to Longdo]
アドレシング[, adoreshingu] (n) {comp} addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] (adj-na) {comp} addressable [Add to Longdo]
アドレス(P);アドゥレッス[, adoresu (P); adouressu] (n) (1) address; (2) {comp} (See メルアド) email address; (P) [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[, adoresukaunta] (n) {comp} address counter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住址[zhu4 zhi3, 住址] address [Add to Longdo]
可寻址[ke3 xun2 zhi3, 可尋址] addressable (comp.); accessible via an address [Add to Longdo]
地址[di4 zhi3, 地址] address [Add to Longdo]
地址的转换[di4 zhi3 de5 zhuan3 huan4, 地址的轉換] address translation [Add to Longdo]
地址解析协议[di4 zhi3 jie3 xi1 xie2 yi4, 地址解析協議] address resolution protocol; ARP [Add to Longdo]
[ya4, 婭] address term between sons-in-law [Add to Longdo]
收货人[shou1 huo4 ren2, 收貨人] addressee; person receiving mail [Add to Longdo]
通讯录[tong1 xun4 lu4, 通訊錄] address book; directory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]

(Search term is possibly a german word, automatically try addreß)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Address (n) ที่อยู่
addressตั้งคำถาม
ADDRESS_[ADDRESS_] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ADDRESS_

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
address[VT] เขียนชื่อที่อยู่, See also: จ่าถึง
address[N] คำปราศรัย, See also: สุนทรพจน์, กระแสพระราชดำรัส, Syn. oration, speech
address[VT] จัดการปัญหา
address[VT] ปราศรัย
address[N] หลักแหล่ง, See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, ที่อยู่, Syn. residence, dwelling, home
addressee[N] ผู้รับ
addresser[N] ผู้ส่ง, See also: ผู้พูด, ผู้ส่งสาร
address to[PHRV] จ่าหน้าซองถึง, See also: เขียนถึง, Syn. direct to
address to[PHRV] ส่ง (คำพูด, ข้อเขียน, ข้อความ) ไปยัง, Syn. direct to
address oneself to[PHRV] พูดกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
addressเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Addressคำกราบบังคมทูลของรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
addressคำปราศรัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
addressเลขที่อยู่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
address computationการคำนวณเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address for serviceสถานที่ที่กำหนดให้ส่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
address formatรูปแบบเลขที่อยู่ [ในคำสั่ง] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address mappingการส่งเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address modificationการดัดแปรเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address partส่วนเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Addressเลขที่อยู่
เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Address, Forms ofรูปแบบการเรียกขาน [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
base addressหมายถึง ตำแหน่งเริ่มต้นที่ใช้เพื่อการคำนวณหาเลขที่อยู่ (address) ในแหล่งเก็บข้อมูล จากเลขที่อยู่สัมพัทธ์ (relative address)
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู
headdressn. ผ้าโพกหัว สิ่งที่ประดับบนหัว
keynote address() คำปราศรัยที่สำคัญ
readdress(รีอะเดรส') vt. แก้ที่อยู่ของจดหมาย,ทำให้ลงมือกันใหม่
relative addressเลขที่อยู่สัมพัทธ์หมายถึงเลขที่อยู่ (address) ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง โดยใช้จำนวนไบต์ จากเลขที่อยู่อื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น เลขที่อยู่สัมพัทธ์ของ "0004" บ่งชี้ว่าข้อมูลนั้นได้เก็บเอาไว้ ห่างจากเลขที่อยู่อีกอันหนึ่งไปอีก 4 ที่ เป็นต้น
return addressn. ตำบลที่อยู่ของผู้ส่ง
self-addressedadj. ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง (บนซองจดหมายที่ แนบไปด้วย)

English-Thai: Nontri Dictionary
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
address(vt) กล่าวกับ,จ่าหน้าซองถึง
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย
addresser(n) ผู้พูด,ผู้ส่งจดหมาย
headdress(n) เครื่องแต่งผม,เครื่องสวมศีรษะ,ผ้าโพกศีรษะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่ติดต่อ[N] address
จ่าหน้าซอง[V] address, Syn. จ่าหน้าจดหมาย, Example: เขาจ่าหน้าซองทั้ง 50 ซองเรียบร้อยแล้วและกำลังจะติดแสตมป์เป็นขั้นตอนต่อไป, Thai definition: บอกหรือเขียนชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับบนซอง
การปราศรัย[N] speech, See also: address, talk, lecture, spiel, Syn. การอภิปราย, Example: มีผู้เข้าชุมนุมฟังการปราศรัยหาเสียงมากถึงหลายหมื่นคน, Thai definition: การแสดงปาฐกถา
คำปราศรัย[N] speech, See also: address, harangue, oration, Syn. สุนทรพจน์, คำพูด, Example: ประชาชนพากันไปชุมนุมฟังคำปราศรัยหรือการอภิปรายของพรรคเอกภาพที่ท้องสนามหลวง
สุนทรพจน์[N] speech, See also: address, harangue, oration, Syn. คำปราศรัย, Example: เขาได้รับรางวัลที่ 1 ในการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย, Thai definition: คำพูดที่ประธานหรือบุคคลสำคัญเป็นต้นกล่าวในพิธีการหรือในโอกาสสำคัญต่างๆ
โอภา[V] greet, See also: address, Syn. ทักทาย
ทักทายปราศรัย[V] greet, See also: address, exchange greeting, say hello, speak to, Syn. ทักทาย, ทัก, โอภาปราศรัย, ไต่ถามทุกข์สุข, Example: ประธานในพิธีทักทายปราศรัยกับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน, Thai definition: ทักทายและไต่ถามทุกข์สุขกัน
ทัก[V] greet, See also: address, speak to, say hello, Syn. ทักทาย, Example: เขาทักกับทุกคนที่เดินผ่าน บ้างทักผิด บ้างทักถูก, Thai definition: พูดโอภาปราศรัยด้วยอัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้ากัน
ปราศรัย[V] address, See also: speak, make a speech, be engaged in conversation, Syn. พูด, อภิปราย, Example: หัวหน้าพรรคเดินทางมาปราศรัยหาเสียงช่วยเพื่อช่วยลูกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ปราศรัย[N] speech, See also: address, talk, Syn. คำปรารภ, การอภิปราย, Example: คำปราศรัยของท่านนายกเป็นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม, Count unit: ครั้ง

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDRESS AE1 D R EH2 S
ADDRESS AH0 D R EH1 S
ADDRESSEDGo to Top