Search result for never (95 entries) (0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -never-, *never*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
never    [ADV] ไม่มีทาง, See also: ไม่อย่างเด็ดขาด, ไม่เลย, ไม่อย่างแน่นอน, Syn. not ever
nevermore    [ADV] ไม่อีกแล้ว (คำโบราณ), Syn. never again
never fear    [IDM] อย่ากังวล, See also: อย่าห่วงเลย, มั่นใจได้
never mind    [IDM] ไม่ต้องห่วง, See also: ลืมซะเถอะ, ไม่ต้องสนใจ
never-ending    [ADJ] ซึ่งไม่ยอมหมดสิ้น, See also: ซึ่งไม่ยอมจบสิ้น, Syn. timeless, endless
nevertheless    [ADV] แต่อย่างไรก็ตาม, See also: ถึงอย่างนั้นก็ตาม, อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, Syn. nonetheless, notwithstanding
never-never land    [N] ดินแดนมหัศจรรย์
never in one's life    [IDM] ไม่เลยในชีวิต, See also: ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
never had it so good    [IDM] ไม่เคยมีโชค (คำไม่เป็นทางการ)
never-to-be-forgotten    [ADJ] ซึ่งจะลืมไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
never-married personผู้ที่ไม่เคยสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neverA Japanese would never do such a thing.
neverI never thought they would accept me.
neverOne is never too old to learn.
neverHe'll never show it, but I think that deep down, he's seriously worried.
neverHe was so healthy up to the minute of his sudden death. You really never know what might happen next.
neverI have never heard him lie.
neverHe never visits us without bringing some presents for my children.
neverI never saw him in jeans.
neverIf you heard him playing the piano, you would never think he is an eight-year-old boy.
neverIt never occurred to me that he might tell a lie.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
never(เนฟ'เวอะ) adv. ไม่เคย, Syn. not ever
nevermore(เนฟ'เวอะมอร์) adv. ไม่อีกแล้ว
nevertheless(เนฟ'เวอธีเลส) adv.,conj. ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม,แต่ทว่า,ยังคง,แม้ว่า,ถึงแม้, Syn. nonetheless
whenever(เวนเอฟ'เวอะ) conj. เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร?

English-Thai: Nontri Dictionary
never(adv) ไม่เคย,ไม่เลย,ไม่แน่นอน,ไม่เป็นอันขาด
nevermore(adv) ไม่อีกเลย,ไม่อีกแล้ว
nevertheless(con) แม้กระนั้น,ถึงแม้ว่า,แต่กระนั้น
whenever(con,adv) เมื่อไรก็ตาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่งแม่ง    [V] It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งแม่งมัน มันทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละ, Thai definition: ปล่อยไปโดยไม่สนใจ
ชั่งหัวมัน    [V] It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งหัวมันเถอะ เราเสียเงินไปแค่นี้ไม่นานก็คงหาได้ อย่าไปเสียดายมัน, Thai definition: มันจะเป็นอย่างไรก็เป็นไป
ไม่มีที่สิ้นสุด    [ADV] never-ending, Syn. ไม่สิ้นสุด, Example: เขาคงจะคอยแก้แค้นกันไปไม่มีที่สิ้นสุด แล้วพวกเขานั่นแหละจะเดือดร้อนกันเอง, Thai definition: อย่างไม่มีจุดจบหรือไม่หมดไม่สิ้น
ไม่เคย    [AUX] never, Ant. เคย, Example: ค่าเงินตกต่ำอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
ไม่เอาถ่าน    [ADJ] good-for-nothing, See also: never-do-well, Syn. ไม่ได้เรื่อง, Example: เขาคาดหน้าว่าผมจะเป็นคนไม่เอาถ่าน
อย่างไรก็ตาม    [CONJ] however, See also: nevertheless, but, Syn. อย่างไรก็ดี, แม้กระนั้น, แต่, Example: ในการรบครั้งนั้นฝ่ายรัฐบาลสูญเสียนายทหารและพลทหารไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามทางฝ่ายรัฐบาลก็หาได้หยุดยั้งการรุกต่อไปไม่
แม้กระนั้น    [CONJ] nevertheless, See also: notwithstanding, Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, หากแม้, ถึงแม้ว่า, แม้น, Example: ้รัฐบาลประกาศให้เลิกใช้ฤกษ์ยามแม้กระนั้นก็มีการแอบทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมืองกันอยู่, Thai definition: เป็นคำเชื่อมสนับสนุนข้ออ้างให้เห็นเด่นขึ้นโดยอาศัยการเปรียบเทียบ
ถึงกระนั้นก็ตาม    [CONJ] nevertheless, See also: although, though, even though, Syn. อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, Example: ถึงกระนั้นก็ตามกาลิเลโอก็ยังพูดว่าโลกหมุน
ทำเนา    [ADV] never mind, Syn. ช่างเถิด, ตามมี, Example: ถ้าเธอยังไม่ได้เตรียมการก็ทำเนาเถิด เพราะเราเตรียมพร้อมแล้ว
ช่าง    [V] never mind, See also: forget it, Syn. ปล่อย, วางธุระ, Example: ผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[X] (chang) EN: never mind ; forget it ; no matter   FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่างกระไร[X] (changkrarai) EN: Alas ! ; never mind   
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
คนดิบ[X] (khon dip) EN: a person not yet become a monk ; a man who has never entered the priesthood   
ครั้งไร[adv.] (khrang rai) EN: whenever   
ก็ช่าง[X] (køchāng) EN: accordingly ; never mind   FR: quel que soit ; qu'importe
กระนั้น[adv.] (kranan) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless   FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
แม้กระนั้น[conj.] (maēkranan) EN: nevertheless ; notwithstanding   FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
ไม่เอาถ่าน[adj.] (mai ao thān) EN: good-for-nothing ; never-do-well   
ไม่เคย[adv.] (mai khoēi) EN: never   FR: jamais

CMU English Pronouncing Dictionary
NEVER    N EH1 V ER0
NEVERS    N EH1 V ER0 Z
NEVERLAND    N EH1 V ER0 L AE0 N D
NEVERLAND    N EH1 V ER0 L AH0 N D
NEVERMIND    N EH1 V ER0 M AY2 N D
NEVERMORE    N EH1 V ER0 M AO2 R
NEVERTHELESS    N EH2 V ER0 DH AH0 L EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
never    (a) (n e1 v @ r)
nevermore    (a) (n e2 v @ m oo1 r)
nevertheless    (a) (n e2 v @ dh @ l e1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nie wiedernever again [Add to Longdo]
Macht nichts!Never mind! [Add to Longdo]
Nur nicht verzweifeln!Never say die! [Add to Longdo]
Mach dir nichts draus.Never mind. [Add to Longdo]
Schon gut, kein Problem.Never mind. [Add to Longdo]
Kümmere dich nicht um ihn.Never mind him. [Add to Longdo]
Setze nie alles auf eine Karte.Never venture all in one bottom. [Add to Longdo]
egal {adv} | egal was es kostetnever mind | never mind the expense [Add to Longdo]
Mach das bloß nicht noch einmal!Never do that again! [Add to Longdo]
garantiert nie; absolut nie; niemalsnever ever [Add to Longdo]
Begebe dich nicht in die Höhle des Löwen.Never beard a lion. [Add to Longdo]
Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.Never trouble trouble till trouble troubles you. [Add to Longdo]
Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. [Sprw.]Never look a gift horse in the mouth. [prov.] [Add to Longdo]
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.Never put off till tomorrow what you can do today. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
これっ切り;此れっ切り;是っ切り[これっきり, korekkiri] (n,n-adv) (1) (uk) (See これ切り) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
これ切り;此れ切り;是切り[これきり;これぎり, korekiri ; koregiri] (n,n-adv) (1) (uk) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
ご心配なく;御心配なく[ごしんぱいなく, goshinpainaku] (exp) don't worry; never mind [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
それにしても[, sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P) [Add to Longdo]
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless [Add to Longdo]
だからって[, dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ... [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不曾[bù céng, 不曾] never (have done sth) [Add to Longdo]
勿忘国耻[wù wàng guó chǐ, 勿忘國恥] Never forget national humiliation, refers to Mukden railway incident of 18th September 1931 九一八事變|九一八事变 and subsequent Japanese annexation of Manchuria [Add to Longdo]
从不[cóng bù, 從不] never [Add to Longdo]
从来不[cóng lái bù, 從來不] never [Add to Longdo]
从来没[cóng lái méi, 從來沒] never [Add to Longdo]
从未[cóng wèi, 從未] never [Add to Longdo]
从没[cóng méi, 從沒] never (in the past); never did [Add to Longdo]
旷古未有[kuàng gǔ wèi yǒu, 曠古未有] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented [Add to Longdo]
旷古未闻[kuàng gǔ wèi wén, 曠古未聞] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented; also written 曠古未有|旷古未有 [Add to Longdo]
未曾[wèi céng, 未曾] never before [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Never \Nev"er\ (n[e^]v"[~e]r), adv. [AS. n[=ae]fre; ne not, no +
   [=ae]fre ever.]
   1. Not ever; not at any time; at no time, whether past,
    present, or future. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Death still draws nearer, never seeming near.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. In no degree; not in the least; not.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever has a friend to guide him, may carry his
       eyes in another man's head, and yet see never the
       worse.                --South.
    [1913 Webster]
 
       And he answered him to never a word. --Matt. xxvii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   Note: Never is much used in composition with present
      participles to form adjectives, as in never-ceasing,
      never-dying, never-ending, never-fading, never-failing,
      etc., retaining its usual signification.
      [1913 Webster]
 
   {Never a deal}, not a bit. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Never so}, as never before; more than at any other time, or
    in any other circumstances; especially; particularly; --
    now often expressed or replaced by {ever so}.
 
       Ask me never so much dower and gift. --Gen. xxxiv.
                          12.
 
       A fear of battery, . . . though never so well
       grounded, is no duress.        --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 never
   adv 1: not ever; at no time in the past or future; "I have never
       been to China"; "I shall never forget this day"; "had
       never seen a circus"; "never on Sunday"; "I will never
       marry you!" [syn: {never}, {ne'er}] [ant: {always},
       {e'er}, {ever}]
   2: not at all; certainly not; not in any circumstances; "never
     fear"; "bringing up children is never easy"; "that will never
     do"; "what is morally wrong can never be politically right"

Are you satisfied with the result?

Go to Top