Search result for calm (90 entries) (0.1732 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calm-, *calm*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calm[N] ความสงบ
calm[VT] ทำให้สงบ
calm[ADJ] ที่มีอารมณ์สงบ, Syn. unagitated, cool, unconcerned, Ant. violent, excited, furious
calm[ADJ] ที่สงบเงียบ, See also: ที่มีสถานการณ์สงบ, ที่ไม่มีคลื่นลม, Syn. quiet, undisturbed, at peace, Ant. agitated
calm down[PHRV] ทำให้สงบ, See also: ทำให้นิ่งเฉย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calming Effectฤทธิ์ทำให้เกิดอาการสงบลง [การแพทย์]
Calmodulinแคลโมดูลิน [การแพทย์]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า calm **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
calmAll was calm.
calmThis is the calm before the storm.
calmThe strike had not been peaceful, however, and (Rev. Martin Luther) King begged both sides to be patient and calm.
calmHe kept calm in the face of the danger.
calmThe journalist was calm even in an emergency.
calmThe big dog remained calm as the small dog hung from its leg.
calmWhatever happens, you must keep calm.
calmHow can you be so calm?
calmStay calm whatever happens.
calmMisato tried to be calm but finally she lost her temper.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calm(คาล์ม) {calmed,calming,calms} adj. สงบ,เงียบสงบ,ไร้ลมพัด,ใจสงบ. n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ภาวะนิ่งเฉย,ภาวะไร้ลมพัด,ภาวะใจสงบ. vt. ทำให้สงบ. vi. สงบ, See also: calmness n., Syn. quiet
calmative(แคล'มะทิฟว) adj. มีฤทธิ์สงบประสาท n. ยาสงบประสาท
becalm(บีคาล์ม') {becalmed,becalming,becalms} vt. ทำให้สงบ,ทำให้ไร้ลม,บรรเทา, Syn. calm

English-Thai: Nontri Dictionary
calm(adj) เงียบสงบ,ใจเย็น,ไม่ตื่นเต้น
calm(n) ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น
calm(vi) สงบเงียบ,เงียบ
calmness(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความเงียบสงบ
becalm(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบลง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างสงบ[ADV] calmly, See also: silently, quietly, Syn. อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ, Ant. อย่างอึกทึกครึกโครม, Example: ประชาชนชุมนุมกันอย่างสงบ ณ ท้องสนามหลวง
สงบอารมณ์[V] calm down, See also: calm oneself, control one's emotion, suppress one's feeling, Syn. สงบจิตใจ, Ant. วุ่นวายใจ, Example: เขานั่งพะอืดพะอมอยู่ครู่หนึ่ง แล้วออกมาสงบอารมณ์เฉยๆ อยู่อีกพักใหญ่
สันติภาพ[N] peace, See also: calm, calmness, tranquillity, quiet, hush, repose, Syn. ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: สันติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลงเมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
สันติสุข[N] calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
หงิมๆ[ADJ] quiet, See also: calm, tranquil, noiseless, still, reserved, reticent, Syn. หงิม, เงียบๆ, สงบเสงี่ยม, สงบปากสงบคำ, Example: หล่อนเป็นคนหงิมๆ แต่แข็งแกร่ง, Thai definition: วางกิริยาท่าทางเฉยๆ ไม่ช่างพูด
เยือกเย็น[ADV] calmly, Syn. สุขุม, ใจเย็น, Example: ผู้ต้องหาได้ลงมือฆ่าเหยื่อและแล่ศพอย่างเยือกเย็น
เยือกเย็น[ADJ] cool, See also: calm, unruffled, composed, collected, Syn. สุขุม, ใจเย็น, Example: พี่สาวมีนิสัยใจคอเยือกเย็นสุขุมไม่ใจร้อนเท่าน้องสาว, Thai definition: มีจิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว
เงียบสงบ[ADJ] peaceful, See also: calm, quiet, silent, Syn. สำรวม, สงบเงียบ, อดกลั้น, Ant. โวยวาย, ตีโพยตีพาย, เอะอะโวยวาย, Example: เธอรับฟังข่าวร้ายด้วยอาการเงียบสงบ
ปลอบใจ[V] soothe, See also: calm, Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม, Example: นางพยาบาลกำลังพยายามปลอบใจผู้ป่วยไม่ให้ตื่นเต้นตกใจกับบาดแผลและรอยเลือดของตนเอง
สงบเงียบ[ADV] calmly, See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely, Syn. สงบ, เงียบสงบ, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์เย็น[n. exp.] (ārom yen) EN: calm temper ; even temper   FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
เฉย ๆ[X] (choēi-choei) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so   FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
หายเจ็บ[v. exp.] (hāi jep) FR: calmé ; apaisé
หายโกรธ[v. exp.] (hāi krōt) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed   FR: être apaisé ; être calmé
ห้องเงียบ ๆ[n. exp.] (hǿng ngīep-ngīep) EN: quiet room   FR: chambre calme [f]
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
ใจเย็น ฯ[v. exp.] (jai yen-yen) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited   FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver
ใจเย็น ฯ[xp] (jai yen-yen) EN: take it easy ! ; keep cool   FR: du calme !
ใจเย็น ฯ เพื่อน[xp] (jai yen-yen pheūoen) FR: du calme, l'ami !
แก้[v.] (kaē) EN: alleviate ; dispel   FR: calmer ; soulager ; dissiper ; guérir

CMU English Pronouncing Dictionary
CALM K AA1 M
CALM K AA1 L M
CALMS K AA1 M Z
CALMS K AA1 L M Z
CALMA K AA1 L M AH0
CALMAR K AE1 L M AA0 R
CALMLY K AA1 L M L IY0
CALMLY K AA1 M L IY0
CALMES K AA1 L M EH0 S
CALMER K AA1 L M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calm (v) (k aa1 m)
calms (v) (k aa1 m z)
calmed (v) (k aa1 m d)
calmer (j) (k aa1 m @ r)
calmly (a) (k aa1 m l ii)
calmest (j) (k aa1 m i s t)
calming (v) (k aa1 m i ng)
calmness (n) (k aa1 m n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beruhige dich!Calm down! [Add to Longdo]
Ruhe vor dem Sturmcalm before the storm [Add to Longdo]
Ruhezone {f} | Ruhezonen {pl}calm zone | calm zones [Add to Longdo]
ruhig; gelassen {adj} | ruhiger; gelassener | am ruhigsten; am gelassenstencalm | calmer | calmest
Go to Top