Search result for *garment* (135 entries) (0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: garment,-garment-, *garment*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garment    [N] เสื้อผ้า, See also: เครื่องแต่งกาย
garment    [VT] แต่งตัว, See also: แต่งกาย, Syn. dress, clothe, clad, Ant. denude, undress
undergarment    [N] ชุดชั้นใน, Syn. underwear

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า %garment% **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
%garment%This garment is exchangeable within three days.
%garment%These garments are made of 100 percent wool.
%garment%I can't find my garment bag.
%garment%He hired the garment for the day.
%garment%She wore a loose garment.
%garment%She wore a loose garment.
%garment%2. Sew together the shoulder of the garment body.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garment(การ์'เมินทฺ) n. เสื้อผ้าอาภรณ์. vt. สวมเสื้อผ้าอาภรณ์, Syn. clothing,clothes
undergarment(อัน'เดอะการ'์ เมินทฺ) n. เสื้อกางเกงใน

English-Thai: Nontri Dictionary
garment(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม,เครื่องแต่งกาย,เครื่องปกคลุม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูษณพาส    [N] clothes, See also: garments, Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, Notes: (สันสกฤต)
ภูษา    [N] clothes, See also: garments, apparel, raiment, vesture, Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง, Example: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุยเฮง    [N] Chinese jacket, See also: open-chested upper garment, Chinese outer garment, Syn. เสื้อกุยเฮง, Example: การแต่งตัวแบบนักเลงในสมัยหนึ่ง คือ ใส่เสื้อกุยเฮง นุ่งกางเกงแพรปังลิ้น สวมหมวก ถือไม้เท้า, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อแบบจีนชนิดหนึ่ง คอกลม ผ่าอกตลอด ติดกระดุม, Notes: (จีน)
อาภรณ์    [N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย
เครื่องนุ่งห่ม    [N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว, Example: สิ่งที่มนุษย์ต้องมีต้องใช้ 4 อย่าง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งกาย    [N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: คนที่มาชุมนุมกันมีหน้าตาและเครื่องแต่งกายที่บอกว่าเป็นคนชาติตะวันตก, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งตัว    [N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: กระทรวงศึกษาฯ เคร่งครัดกับเครื่องแต่งตัวของครูโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวด้วยสีฉูดฉาด, Count unit: ชุด
ไตรจีวร[N] three garments of a Buddhist monk (robe,sarong, extra robe), Syn. ตรีจีวร, ผ้าไตร, Example: ในงานบวช บิดาเป็นคนอุ้มบาตรและถือตาลปัตร มารดาอุ้มไตรจีวร ญาติพี่น้องช่วยถือเครื่องอัฐบริขารเครื่องไทยธรรมและสิ่งของอื่นๆ, Thai definition: ผ้า 3 ผืนของภิกษุ คือ อันตรวาสก (สบง) อุตราสงค์ (จีวร) และสังฆาฏิ (ผ้าทาบ)
ร่มผ้า    [N] part of the body under the garment, See also: the inside of the lower garment, Example: หมัดจะไม่กัดทะลุผ้าเหมือนกับยุง แต่จะแทรกตัวเข้าไปในร่มผ้า, Thai definition: ส่วนร่างกายภายในผ้านุ่ง
ร่มธง    [N] (under) the protection of consular jurisdiction, See also: the inside of the lower garment, Example: ในช่วงสงครามเกาหลี ทหารจาก15 ประเทศต่างอยู่ภายใต้ร่มธงสหประชาชาติ, Thai definition: ความคุ้มครองของชาติ
ชุดชั้นใน    [N] underwear, See also: lingerie, undergarment, bra, brassiere, Syn. บรา, ยกทรง, บราเซีย, เสื้อชั้นใน, กางเกงใน, Example: ข้าวของที่หายเป็นประจำในหอพักคือชุดชั้นในดีๆ ของผู้หญิงและกางเกงยีนส์จากต่างประเทศ, Count unit: ชุด
กระโจมอก    [V] pull up one's lower garment so as to cover the breasts, See also: wear a skirt to cover her breast, Syn. นุ่งกระโจมอก, Example: สาวๆ ในหมู่บ้านต่างพากันกระโจมอกว่ายน้ำในคลอง
เสื้อผ้าอาภรณ์[N] garment, See also: suit of clothing, clothes, Syn. เสื้อผ้า, เสื้อแสง, เครื่องแต่งกาย, Example: เราสามารถเบนความสนใจของผู้อื่นออกจากจุดบกพร่องทางร่างกายได้ โดยอาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องสำอางที่เหมาะสมกับตน, Thai definition: เครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอ    [N] weaving (garment), See also: something woven (e.g. cloth, basket), Example: เขาบุกเบิกอาณาจักรอุตสาหกรรมจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อสิ่งทอ, Thai definition: ผ้าหรือสิ่งต่างๆ ที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์
สิ่งทอ    [N] weaving (garment), See also: something woven (e.g. cloth, basket), Example: เขาบุกเบิกอาณาจักรอุตสาหกรรมจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อสิ่งทอ, Thai definition: ผ้าหรือสิ่งต่างๆ ที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
กุย[n.] (kui) EN: Chinese jacket ; open-chested upper garment ; Chinese outer garment   
เสื้อผ้า [n.] (seūaphā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit   FR: habillement [m] ; vêtement [m] ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
ไตรจีวร[n.] (traijīwøn) EN: three garments of a Buddhist monk (robe,sarong, extra robe)   

CMU English Pronouncing Dictionary
GARMENT G AA1 R M AH0 N T
GARMENTS G AA1 R M AH0 N T S
UNDERGARMENT AH1 N D ER0 G AA2 R M AH0 N T
UNDERGARMENTS AH1 N D ER0 G AA2 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garment (n) (g aa1 m @ n t)
garments (n) (g aa1 m @ n t s)
undergarment (n) (uh1 n d @ g aa m @ n t)
undergarments (n) (uh1 n d @ g aa m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Miederwaren {pl}foundation garments [Add to Longdo]
Oberbekleidung {f}overgarments [Add to Longdo]
Stückfärbung {f} [textil.]garment dyeing [Add to Longdo]
Unterkleid {n} | Unterkleider {pl}undergarment | undergarments [Add to Longdo]
Unterkleidung {f}; Unterbekleidung {f}undergarments [Add to Longdo]
Gewand {n} | Gewänder {pl}; Kleidung {f}garment | garments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
ガーメント[, ga-mento] (n) garment [Add to Longdo]
サラファン[, sarafan] (n) sarafan (type of garment) (rus [Add to Longdo]
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P) [Add to Longdo]
ベビーオール[, bebi-o-ru] (n) one-piece garment with snaps up the front, sort of like a jumpsuit for babies (wasei [Add to Longdo]
マフラー[, mafura-] (n) muffler (garment, vehicle); scarf; (P) [Add to Longdo]
[ころも, koromo] (n) (1) clothes; garment; (2) gown; robe; (3) coating (e.g. glaze, batter, icing); (P) [Add to Longdo]
衣装(P);衣裳[いしょう, ishou] (n) clothing; costume; outfit; garment; dress; (P) [Add to Longdo]
衣類[いるい, irui] (n,adj-no) clothes; clothing; garments; (P) [Add to Longdo]
[ふすま, fusuma] (n) (arch) everyday garment worn by men in ancient Japan [Add to Longdo]
下襲[したがさね, shitagasane] (n) (arch) (See 半臂,袍) garment worn under the hanpi undergarment or hou robe in court ceremonial dress [Add to Longdo]
下前[したまえ, shitamae] (n) (See 上前・1) part of the fabric that is tucked closest to the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono) [Add to Longdo]
絵羽模様[えばもよう, ebamoyou] (n) single pattern on the entirety of a garment [Add to Longdo]
外衣[がいい, gaii] (n) outer garment [Add to Longdo]
汗取り;汗袗[あせとり, asetori] (n) undergarment designed to soak up sweat [Add to Longdo]
汗衫[かざみ, kazami] (n) (arch) ancient Japanese sweat-absorbent summer garment [Add to Longdo]
笈摺[おいずり;おいずる, oizuri ; oizuru] (n) thin, sleeveless overgarment worn by pilgrims [Add to Longdo]
見返し;見返[みかえし, mikaeshi] (n) (1) endpaper; end paper (of a book); (2) facing (extra layer of material used to make a garment); (3) looking back; triumphing over (a rival) [Add to Longdo]
御衣[ぎょい, gyoi] (n) imperial garments [Add to Longdo]
撮み洗い;摘み洗い[つまみあらい, tsumamiarai] (n) washing only the soiled part (of a garment) [Add to Longdo]
紙子;紙衣[かみこ;かみぎぬ(紙衣)(ok), kamiko ; kamiginu ( kami koromo )(ok)] (n) paper garment [Add to Longdo]
修道服[しゅうどうふく, shuudoufuku] (n) habit (garment worn by nuns, monks, friars, etc.) [Add to Longdo]
[かさね, kasane] (n) (1) (See 重ね) layers of clothing worn under one's overcoat; (2) (abbr) (See 襲の色目) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
襲衣[しゅうい, shuui] (n,vs) wearing one garment over another [Add to Longdo]
重ね着[かさねぎ, kasanegi] (n,vs) wearing one garment over another [Add to Longdo]
小袖[こそで, kosode] (n) short sleeves; quilted silk garment [Add to Longdo]
上前[うわまえ, uwamae] (n) (1) (See 下前) part of the fabric that is wrapped farthest from the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono); (2) (See 上米・うわまい・1) percentage; commission [Add to Longdo]
上着(P);上衣;表着[うわぎ(P);じょうい(上衣), uwagi (P); joui ( ue koromo )] (n,adj-no) coat; tunic; jacket; outer garment; (P) [Add to Longdo]
上服[うわふく, uwafuku] (n) outer garment [Add to Longdo]
尻からげ;尻紮げ[しりからげ, shirikarage] (adv) tucking up the hem of one's garments [Add to Longdo]
尻っ端折り;尻っ端折(io)[しりっぱしょり, shirippashori] (n,vs) (See 尻端折り) tucking up the hem of one's garments [Add to Longdo]
尻端折り;尻端折(io)[しりはしょり;しりばしょり;しりはしおり, shirihashori ; shiribashori ; shirihashiori] (n,vs) (See 尻からげ) tucking up the hem of one's garments [Add to Longdo]
振り(P);風[ふり, furi] (n,ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf,ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P) [Add to Longdo]
身巾(oK);身幅[みはば, mihaba] (n) width of a garment [Add to Longdo]
身頃;裑[みごろ, migoro] (n) body of a garment; bodice [Add to Longdo]
水干[すいかん, suikan] (n) (1) everyday garment worn by nobles in ancient Japan; (2) silk dried after having been washed in plain water and stretched out [Add to Longdo]
染衣[ぜんえ, zen'e] (n) black dyed garment; black dyed kimono [Add to Longdo]
染衣;染め衣[そめぎぬ;しめころも(染衣), someginu ; shimekoromo ( some koromo )] (n) dyed garments; dyed kimono [Add to Longdo]
素袷(oK)[すあわせ, suawase] (n) (obsc) wearing a kimono (or awase) without any undergarments on [Add to Longdo]
着付け;着つけ[きつけ, kitsuke] (n) (1) dressing; fitting; helping someone get dressed; (2) outer garment (in kabuki) [Add to Longdo]
長着[ながぎ, nagagi] (n) long (i.e. ankle-length) tradional Japanese garment (esp. a kimono) [Add to Longdo]
長襦袢;長ジバン;長ジュバン[ながじゅばん(長襦袢);ながじばん(長襦袢);ながジバン(長ジバン);ながジュバン(長ジュバン), nagajuban ( chou juban ); nagajiban ( chou juban ); naga jiban ( chou jiban ); naga] (n) long, kimono-like garment, made of light fabric and worn under the kimono; under-kimono [Add to Longdo]
天衣[てんい, ten'i] (n) heavenly garment [Add to Longdo]
湯巻き[ゆまき, yumaki] (n) (1) (obsc) (See ゆもじ・1) women's waistcloth; loincloth; (2) garment worn by nobles when bathing [Add to Longdo]
湯具[ゆぐ, yugu] (n) (1) accessories used for bathing; (2) (See 湯帷子,ゆまき・2,腰巻き,ゆもじ・2) garment used while bathing [Add to Longdo]
胴衣[どうい, doui] (n) padded, sleeveless undergarment; vest [Add to Longdo]
胴着;胴衣[どうぎ, dougi] (n) (See 胴衣・どうい) (sleeveless) undergarment; padded undershirt [Add to Longdo]
背の明いた服[せのあいたふく, senoaitafuku] (n) garment open at the back [Add to Longdo]
背割り[せわり, sewari] (n) slicing a fish down its back; a slit in the back of a garment [Add to Longdo]
萩重ね;萩襲[はぎがさね, hagigasane] (n) (obsc) autumn garment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上衣[shàng yī, 上衣] jacket; upper outer garment [Add to Longdo]
上装[shàng zhuāng, 上裝] upper garment [Add to Longdo]
兜兜[dōu dōu, 兜兜] an undergarment covering chest and abdomen [Add to Longdo]
兜肚[dōu du, 兜肚] an undergarment covering chest and abdomen [Add to Longdo]
内衣[nèi yī, 內衣] undergarment; underwear [Add to Longdo]
丧服[sāng fú, 喪服] mourning garment [Add to Longdo]
单衣[dān yī, 單衣] unlined garment [Add to Longdo]
拆洗[chāi xǐ, 拆洗] to unpick and wash (e.g. padded garment) [Add to Longdo]
[fú, 服] clothes; dress; garment; submit; take (medicine) [Add to Longdo]
[jiǒng, 絅] monotone garment with no lining [Add to Longdo]
[cuī, 縗] mourning garments [Add to Longdo]
肚兜[dù dōu, 肚兜] an undergarment covering chest and abdomen [Add to Longdo]
背心[bèi xīn, 背心] a sleeveless garment [Add to Longdo]
血衣[xuè yī, 血衣] bloody garment [Add to Longdo]
血衫[xuè shān, 血衫] bloodstained shirt; bloody garment [Add to Longdo]
衣袖[yī xiù, 衣袖] the sleeve of a garment [Add to Longdo]
衣装[yī zhuāng, 衣裝] garment [Add to Longdo]
[chǎ, 衩] open seam of a garment; shorts; panties [Add to Longdo]
[shān, 衫] garment; jacket with open slits in place of sleeves [Add to Longdo]
[fū, 衭] the lapel of a garment [Add to Longdo]
[cuī, 衰] mourning garments [Add to Longdo]
[nì, 衵] women's undergarments [Add to Longdo]
[zhěn, 袗] unlined garment [Add to Longdo]
[kèn, 裉] s seam in a garment [Add to Longdo]
[cháng, 裳] lower garment; skirts; petticoats; garments [Add to Longdo]
[jū, 裾] garment [Add to Longdo]
[xiē, 褉] short garments [Add to Longdo]
[yú, 褕] loose garment [Add to Longdo]
[jiǒng, 褧] monotone garment with no lining [Add to Longdo]
[qiān, 褰] to lift (clothes, sheets); lower garments [Add to Longdo]
[dān, 襌] garment without a lining [Add to Longdo]
[bì, 襞] creases; folds or pleats in a garment [Add to Longdo]
[lán, 襤] ragged garments [Add to Longdo]
[bǎi, 襬] hem at the bottom of garment [Add to Longdo]
针织[zhēn zhī, 針織] knitting; knitted garment [Add to Longdo]
锦衣玉食[jǐn yī yù shí, 錦衣玉食] brocade garments, jade meals (成语 saw); a life of luxury; extravagance [Add to Longdo]
麻衣[má yī, 麻衣] hemp garment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garment \Gar"ment\, n. [OE. garnement, OF. garnement, garniment,
   fr. garnir to garnish. See {Garnish}.]
   Any article of clothing, as a coat, a gown, etc.
   [1913 Webster]
 
      No man putteth a piece of new cloth unto old garment.
                          --Matt. ix.
                          16.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top