Search result for *director* (390 entries) (0.0522 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: director,-director-, *director*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
director-generalอธิบดี
executive directorผู้อำนวยการบริหาร
For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumich (n vt adv prep pron. phrase ) For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumichi Murase, Director of the Rechargeable Battery Business Division (AIS Company). We look forward to hearing your thoughts on the article!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
director    [N] กรรมการบริษัท (ทางธุรกิจ), Syn. administor, chief, manager
director    [N] ผู้กำกับ (ทางภาพยนตร์), Syn. motion-picture director
director    [N] ผู้อำนวยการ (ทางธุรกิจ), See also: ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, Syn. manager, executive, supervisor, head
director    [N] วาทยากร (ทางดนตรี), See also: ผู้นำวงดนตรี, ผู้ควบคุมวงดนตรี, Syn. producer, auteur, conductor, Ant. follower
directory    [N] สมุดรายนาม, See also: สมุดรายชื่อ, Syn. list, catalogue, file, register
directorate    [N] คณะกรรมการบริษัท, See also: คณะกรรมการ, กลุ่มผู้บริหาร
directorial    [ADJ] เกี่ยวกับผู้อำนวยการ, See also: เกี่ยวกับคณะกรรมการ
directorship    [N] ตำแหน่งผู้อำนวยการ (หน่วยงาน)
managing director    [N] กรรมการผู้จัดการ
telephone directory    [N] สมุดโทรศัพท์, See also: telephone book

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
organizational directoryนามสงเคราะห์ส่วนราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
board of directorsคณะกรรมการบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
managing directorกรรมการผู้จัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
directorกรรมการบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
director circle (of an ellipse)วงกลมอำนวยการ (ของวงรี) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
director circle (of an ellipse)วงกลมอำนวยการ (ของวงรี) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
director, managingกรรมการผู้จัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Director-Generalอธิบดี, เจ้ากรม (ทหาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directorate๑. กรม๒. หน่วยอำนวยการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directors' and officers' liability insuranceการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและพนักงานบริษัท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
directors, board ofคณะกรรมการบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
directoryสารบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
directoryสารบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
directory, organizationalนามสงเคราะห์ส่วนราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directorผู้อำนวยการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
file directoryสารบบแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนาม
Directory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Directoryสารบบ
บัญชีรายชื่อแฟ้มที่อยู่ในจานแม่เหล็ก หรือแผ่นบันทึก [คอมพิวเตอร์]
Independent directorกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทนั้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด กล่าวคือ ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวไม่เกิน 1% ต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่งต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน [ตลาดทุน]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Women theatrical producers and directorsผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับการแสดงละครสตรี [TU Subject Heading]
Bank directorsผู้จัดการธนาคาร [TU Subject Heading]
Boards of directorsคณะกรรมการบริษัท [TU Subject Heading]
Casting directorsผู้กำกับการคัดเลือกตัวแสดง [TU Subject Heading]
Director (Computer file)ไดเรกเตอร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Directoriesทำเนียบนาม [TU Subject Heading]
Directors of corporationsผู้บริหารบริษัท [TU Subject Heading]
Directory services (Computer network technology)บริการสารบบ (เทคโนโลยีข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Motion picture art directorsผู้กำกับศิลป์ภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Motion picture producers and directorsผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Personnel directorsผู้บริหารงานบุคคล [TU Subject Heading]
Radio music directorsผู้กำกับรายการดนตรีทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Telephone--Directoriesสมุดโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Telephone--Directories--Yellow pagesสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง [TU Subject Heading]
Television producers and directorsผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับรายการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Theatrical producers and directorsผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับการแสดงละคร [TU Subject Heading]
Director-Generalผู้อำนวยการใหญ่ [การแพทย์]
Directoriesทำเนียบนาม,นามานุกรม [การแพทย์]
Telephone directoryสมุดโทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์เป็นหนังสือที่จัดทำโดยบริษัทโทรศัพท์ จัดทำเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ให้รายชื่อของผู้ใช้โทรศัพท์เรียงตามลำดับอักษรชื่อ-นามสกุล แยกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ข้างท้ายเล่ม แต่ละรายการให้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานนั้น นอกจากนี้ยังมีสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ที่อาจจัดพิมพ์ไว้ท้ายเล่มหรือจัดพิมพ์แยกต่างหาก โดยเรียงลำดับตามประเภทของสินค้าและบริการพร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของร้านค้านั้น ๆ สมุดโทรศัพท์จัดเป็นนามานุกรมท้องถิ่น (Local Directories) ประเภทหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของบุคคล หน่วยงานราชการ และบริษัท ร้านค้าต่าง ๆ ในท้องถิ่น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า %director% **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
%director%The executive director is a real pushover for looks.
%director%The movie director was enchanted by Kate at first sight.
%director%The director used his power to arrange a special place in the cinema world.
%director%He had not been employed by the company three years before he become a director.
%director%The director is sensitive to criticism.
%director%The director became really anxious at this second postponement.
%director%The director boasted of his status.
%director%The bank director was held in high regard.
%director%It was mismanagement of the company's affairs by the acting director.
%director%We were all surprised at appointment of Mr Brown as a director.
%director%Guess what the managing director started off the meeting by saying. The first thing out of his mouth was an announcement of some major restructuring.
%director%In the film, the director makes Hamlet an active person.
%director%The director cast me as the devil.
%director%The director wanted the local Asahi reporter to go to the scene of the crime.
%director%The research director had the department do a thorough job in testing the new product.
%director%The tall guy smoking a cigar over there is a famous director.
%director%Without his wife's money, he would never be a director.
%director%I have a high opinion of the film director.
%director%I want to see the director of the company.
%director%I look up his telephone number in a telephone directory.
%director%I became a director.
%director%Our managing director is incompatible with the president.
%director%No, I don't. You had better look it up in a telephone directory.
%director%May I see the telephone directory?
%director%He is acting for the chief director.
%director%I'm not sure what his number is. You'll have to look it up in the telephone directory.
%director%He is without doubt the most successful movie director in the world.
%director%He is aiming for the directorship.
%director%He is a director, and should be treated as such.
%director%You can find her phone number in the directory.
%director%As head of the sales team she reports only to the managing director.
%director%Conflicting reports prompted the director to reconsider her position.
%director%The directors were reluctant to undertake so risky a venture.
%director%The board of directors is going to discuss the proposal next Tuesday.
%director%So does the board of directors.
%director%We must hold a meeting of the council of directors.
%director%I spent three years looking for a good director, but couldn't find one.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
current directoryสารบบปัจจุบัน <คำแปล>สารบบที่กำลังใช้อยู่ <คำแปล>หมายถึงสารบบ (directory) ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น ในขณะใดขณะหนึ่งจะมี สารบบปัจจุบันได้เพียงสารบบเดียว ในระบบดอสการย้ายเข้า/ออกจากสารบบปัจจุบัน ใช้คำสั่ง CD..... ดู cd
director(ดิเรค'เทอะ,ไดเรค'เทอะ) n. ผู้อำนวยการ,ผู้ชี้ทาง,ผู้แนะนำ,ผู้บัญชา,ผู้ส่ง,ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์,หัวหน้าวงดนตรี
director generaln. อธิบดี
directorate(ดิเรค'เทอเรท) n. สำนักงานผู้อำนวยการ,ตำแหน่งผู้อำนวยการ,คณะกรรมการบริหาร,คณะกรรมการ
directorial(ดิเรคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้อำนวยการ,เกี่ยวกับคณะกรรมการ, Syn. directive
directory(ดิเรค'ทะรี) n. หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยู่ของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ,แผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานและชั้นที่อยู่ของอาคารธุรกิจหลังใหญ่,คณะกรรมการ. adj. เกี่ยวกับการชี้ทาง,เกี่ยวกับการแนะแนว, Syn. list สารบบหมายถึง การแบ่งจานบันทึก (โดยเฉพาะจานบันทึกที่มีความจุมาก ๆ ที่สามารถบรรจุแฟ้มข้อมูลได้หลายร้อยแฟ้ม) ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา จานบันทึกทุก ๆ จานจะมีสารบบอย่างน้อยหนึ่งสารบบ เป็นสารบบเริ่มต้นเรียกว่า " สารบบราก " (root directory) เราอาจใช้คำสั่งสร้างสารบบ หรือสารบบย่อยเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เก็บแฟ้มประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันเอาไว้ด้วยกัน ก็ได้ การเก็บแฟ้มข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำให้หาง่ายขึ้น
file directoryสารบบแฟ้มหมายถึง รายชื่อแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์
managing directorn. ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
root directoryสารบบรากหมายถึง สารบบแรกสุด ซึ่งโดยปกติจะเป็นสารบบเดียวเท่านั้นที่มีอยู่ในจานบันทึกข้อมูล ในระบบปฏิบัติการดอส จะแยกระหว่างสารบบและสารบบย่อยด้วยเครื่องหมาย \ (back slash) จากตัวอย่างข้างล่างนี้ C จะเป็นสารบบราก C:\windows\pict\tartan.bmp
subdirectoryสารบบย่อยหมายถึง สารบบย่อยในสารบบหนึ่ง ๆ ในระบบดอสนั้น เราสามารถสร้างสารบบ และในแต่ละสารบบ เราอาจสร้างสารบบย่อยลงไปอีกก็ได้ ทั้งนี้เพื่อจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ ดู directory ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
director(n) ผู้อำนวยการ,ผู้บัญชา,ผู้แนะนำ,ผู้กำกับการแสดง
directory(n) ประชาสงเคราะห์,คณะกรรมการ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักจัดรายการ    [N] DJ (disc jockey), See also: program manager, program director, Syn. ดีเจ, Example: ยามเช้าพ่อมักจะฟังรายการที่นักจัดรายการท่านนี้จัดเป็นประจำ, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าดำเนินรายการในวิทยุ
ผบ.[N] director, See also: Dir., Syn. ผู้บังคับบัญชา
ผอ.[N] director, Syn. ผู้อำนวยการ
เอ็มดี[N] Managing Director, See also: MD, Syn. กรรมการผู้จัดการ
ผู้กำกับเวที    [N] stage director, See also: stage manager
ผู้อำนวยการแสดง    [N] director, See also: producer, Syn. ผู้กำกับการแสดง
ผู้อำนวยการ    [N] director, See also: chief, head, leader, administrator, Ant. พนักงาน, ลูกน้อง, Example: ตอนนั้นผมทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการวิจัยภาษาธรรมชาติอยู่ที่ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์, Count unit: คน
ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์    [N] director, Syn. ผู้กำกับหนัง, ผู้กำกับ, ผู้กำกับภาพยนตร์, Example: ภาพยนตร์จะสนุกหรือไม่ขึ้นอยู่ฝีมือของผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์, Count unit: คน
ผู้กำกับเวที    [N] stage director, See also: stage manager, Example: ผู้กำกับเวทีป่วยลงโดยกะทันหันทำให้ต้องงดการซ้อม
ผู้อำนวยการสร้าง    [N] director, Syn. ผู้อำนวยการผลิต, Example: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ทำหน้าที่ทั้งเขียนบทและกำกับการแสดง
คนกำกับบท    [N] script director, Example: นักแสดงส่งบทกันได้อย่างแม่นยำเพราะมีคนกำกับบทคอยบอกคิวของนักแสดง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่คอยควบคุมดูบทในการแสดงละครหรือภาพยนตร์
รายการ    [N] catalogue, See also: list, list of items, directory, record, Example: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นสามารถจะบรรจุรายการหนังสือได้มากกว่าหนึ่งล้านเล่ม, Count unit: รายการ, Thai definition: บัญชีแจ้งรายชื่อและจำนวนเป็นต้นของสิ่งต่างๆ
ผู้กำกับภาพยนตร์    [N] film director, Syn. ผู้กำกับหนัง, Example: งานนี้รวมเอาผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของวงการมากมาย, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ให้เป็นไปตามบทบาทที่เหมาะสม
ผู้กำกับการแสดง    [N] director, Example: เขาอยากเป็นผู้กำกับการแสดงมากกว่าเป็นดาราที่อยู่หน้ากล้อง, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์หรือละครให้เป็นไปตามบทบาทที่เหมาะสม
ผู้บริหาร    [N] executive, See also: administrator, director, manager, Example: เขาได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นเกือบทุกปี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ผู้บังคับบัญชา    [N] commander, See also: chief, director, head, manger, Syn. หัวหน้า, ผู้บัญชาการ, ผู้สั่งการ, Ant. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, Example: ทหารต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่
ผู้ว่าการ    [N] governor, See also: director, leader, ruler, chief, administrator, Example: เขามีตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้อำนวยการอันมีตำแหน่งเทียบเท่าหัวหน้ากรม
ผู้สร้าง    [N] producer, See also: director, maker, manufacturer, impresario, Syn. ผู้ผลิต, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ประดิษฐ์, Ant. ผู้ทำลาย, Example: ผู้สร้างพยายามทำให้โกโบริเป็นคนแบบ มนุษย์นิยม ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2, Count unit: คน, Thai definition: ผู้บันดาลหรือทำให้มีขึ้นด้วยวิธีต่างๆ
สมุดโทรศัพท์    [N] telephone directory, Syn. สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์, Example: ที่บ้านได้รับแจกสมุดโทรศัพท์เล่มใหม่ทุกปี, Count unit: เล่ม
สัปเหร่อ    [N] undertaker, See also: mortician, funeral director, Example: ผู้คนที่ล้มตายไปมีส่วนช่วยให้สัปเหร่อมีงานทำ มีเงินเลี้ยงชีพต่อไปได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการฝังหรือเผาศพ
โต้โผ[N] head of an entertaining group, See also: director, producer of the play, Syn. ตั้วโผ, Example: พวกเขาเหล่านั้นตกลงกับโต้โผว่าเสร็จจากนี่ให้ไปเล่นต่อให้หน่อยที่หน้าศาลเจ้าพ่อ, Thai definition: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, Notes: (จีน)
เจ้ากรม[N] director of a (military) department, Example: สมัยที่ผมเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบก งานสำคัญคืองานข่าวและยุทธการ, Thai definition: หัวหน้ากรมในราชการฝ่ายทหาร, หัวหน้ากรมของเจ้าต่างกรม
ทำเนียบ    [N] directory, See also: blue book, Example: ทำเนียบศิลปินไทย จัดทำโดยศิลปสมาคมระหว่างชาติแห่งประเทศไทย, Thai definition: การลำดับตำแหน่งหน้าที่ซึ่งวางเป็นระเบียบแบบแผนขึ้นไว้
นามสงเคราะห์    [N] directory, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดรายชื่อพร้อมทั้งที่อยู่หรือที่ทำงานของบุคคล, Notes: (สันสกฤต)
นายงาน    [N] supervisor, See also: manager, director, superintendent, Syn. หัวหน้างาน, หัวหน้าคนงาน, นาย, Example: เขาไม่ค่อยจะยอมตกอยู่ใต้คำสั่งหรือการจ้ำจี้จ้ำไชของนายงานง่ายๆ, Count unit: คน
นายใหญ่    [N] chief, See also: leader, director, supervisor, manager, Example: เขาพยายามจะประจบนายใหญ่เพื่อหวังผลตอบแทน, Count unit: คน, Thai definition: เจ้านายใหญ่, ผู้จัดการใหญ่
รองอธิบดี    [N] deputy director, Example: มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า รองอธิบดีผู้หนึ่งทำงานหากินกับสำนักพิมพ์บางแห่ง, Count unit: ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ    [N] managing director, See also: manager of the board, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่มีนโยบายให้พนักงานทุกคนช่วยกันลดค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยการเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศในระหว่างเวลา 8.30-17.30 เท่านั้น, Count unit: คน
ต้นบท    [N] prompter, See also: script controller, play director, cue controller, Syn. คนบอกบท, คนคุมบท, คนกำกับบท, Example: นางรำรำตามต้นบทที่บอกท่ารำ, Count unit: คน, Thai definition: คนบอกบทให้คนรำรู้ว่าจะรำอย่างไร หรือให้คนร้องรู้ว่าจะร้องอย่างไร
นครินทร์    [N] governor, See also: the lord of a town, director, ruler, administrator, Syn. เจ้าเมือง, Thai definition: ผู้ครองเมืองนั้น, Notes: (สันสกฤต)
ศูนย์อำนวยการ    [N] directorate center, See also: control center, administration center
อธิบดี    [N] director-general, Example: อธิบดีกรมตำรวจสั่งกวาดล้างอาชญากรรมทั่วกรุงเทพ, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งหัวหน้ากรมในราชการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศูนย์อำนวยการ    [N] directorate center, See also: control center, administration center
อธิบดี    [N] director-general, Example: อธิบดีกรมตำรวจสั่งกวาดล้างอาชญากรรมทั่วกรุงเทพ, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งหัวหน้ากรมในราชการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คณะกรรมการผู้บริหาร    [N] board of directors, See also: board, Example: วันจันทร์นี้คงจะสามารถประกาศรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหารได้อย่างแน่นอน
ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง    [N] senior executive managing director
รองผู้อำนวยการ    [N] deputy director

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อธิบดี[n. exp.] (athibødī) EN: director-general (administration)   FR: directeur général (de l'administration) [m]
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior   FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
เอ็มดี[X] (Em.Dī.) EN: Managing Director   
เจ้ากรม[n. exp.] (jaokrom) EN: director-general ; director of a department   FR: directeur général [m]
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director   FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m] ; directrice de société [f]
กรรมการบริหาร[n. exp.] (kammakān børihān) EN: executive director   
กรรมการบริษัท[n. exp.] (kammakān børisat) EN: director   
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān phūjatkān) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president   
กรรมการผู้จัดการใหญ่[n. exp.] (kammakān phūjatkān yai) EN: director and general manager   
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร[n. exp.] (kammakān thī mai pen phūbørihān) EN: non-executive director (NED)   
คณะกรรมการ[n.] (khanakammakān) EN: committee ; commission ; board of directors ; administrative committee ; administrative council   FR: comité [m] ; commission [f] ; conseil [m] ; conseil de direction [m]
คณะกรรมการบริหาร[n. exp.] (khanakammakān børihān) EN: executive board ; board of directors   FR: comité exécutif [m]
คนกำกับบท[n. exp.] (khon kamkap bot) EN: script director   
กรมการเมือง[n. exp.] (krom kānmeūang) EN: provincial directorate ; politbureau   FR: bureau politique [m]
นครินทร์[n.] (nakharin) EN: governor ; lord of a town ; director ; ruler ; administrator   FR: gouverneur [m]
ผู้อำนวยการ[n.] (phū-amnūaykān) EN: director ; president of a corporation ; administrator ; head ; leader ; chief   FR: directeur [m] ; administrateur [m]
ผู้อำนวยการแสดง[n. exp.] (phū-amnūaykān sadaēng) EN: director ; executive producer   
ผู้อำนวยการสร้าง[n. exp.] (phū-amnūaykān sāng) EN: director   
ผู้บังคับบัญชา[n.] (phūbangkhapbanchā) EN: superior ; boss ; commander ; superior officer ; chief ; director ; head ; manager   
ผู้บริหาร[n.] (phūbørihān) EN: executive ; administrator ; director ; manager   FR: administrateur [m]
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police   FR: directeur [m] ; superviseur [m]
ผู้กำกับการ[n.] (phūkamkapkān) EN: director ; superintendent ; head ; person in charge of things ; chief of police   
ผู้กำกับการแสดง[n. exp.] (phūkamkap kān sadaēng) EN: movie director   
ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์[n. exp.] (phāpphayon) EN: movie director   
ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์[n. exp.] (phūkamkapkān sadaēng phāpphayon) EN: director   
ผู้สร้าง[n.] (phū sāng) EN: maker ; creator ; producer ; director ; manufacturer ; impresario   FR: créateur [m] ; édificateur [m] (r.)
ผู้ว่าการ[n.] (phūwākān) EN: governor ; director ; administrator ; president ; leader ; ruler ; chief   
รายการ[n.] (rāikān) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account   FR: liste [f] ; répertoire [m] ; programme [m]
รายงานคณะกรรมการ[n. exp.] (rāi-ngān khanakammakān) EN: director's report   
รองผู้อำนวยการ[n. exp.] (røng phūamnūaykān) EN: deputy director   FR: directeur-adjoint [m]
สัปเหร่อ[n.] (sapparoē) EN: undertaker ; mortician ; funeral director   FR: entrepreneur des pompes funèbres [m] ; croquemort = croque-mort [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIRECTOR D ER0 EH1 K T ER0
DIRECTOR D IH0 R EH1 K T ER0
DIRECTOR D IY0 R EH1 K T ER0
DIRECTOR D AY0 R EH1 K T ER0
DIRECTORS D IH0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTORY D ER0 EH1 K T ER0 IY0
DIRECTORY D AY0 R EH1 K T ER0 IY0
DIRECTORY D IY0 R EH1 K T ER0 IY0
DIRECTORS D IY0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTORS D AY0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTORS D ER0 EH1 K T ER0 Z
DIRECTORY D IH0 R EH1 K T ER0 IY0
DIRECTORAL D ER0 EH1 K T ER0 AH0 L
DIRECTORS' D ER0 EH1 K T ER0 Z
DIRECTORS' D IY0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTORS' D IH0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTOR'S D IH0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTOR'S D IY0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTOR'S D ER0 EH1 K T ER0 Z
DIRECTOR'S D AY0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTORATE D ER0 EH1 K T ER0 AH0 T
DIRECTORATE D IH0 R EH1 K T ER0 AH0 T
DIRECTORATE D AY0 R EH1 K T ER0 AH0 T
DIRECTORIAL D ER0 EH0 K T AO1 R IY0 AH0 L
DIRECTORIAL D AY0 R EH0 K T AO1 R IY0 AH0 L
DIRECTORIAL D IY0 R EH0 K T AO1 R IY0 AH0 L
DIRECTORIES D IH0 R EH1 K T ER0 IY0 Z
DIRECTORIAL D IH0 R EH0 K T AO1 R IY0 AH0 L
DIRECTORATE D IY0 R EH1 K T ER0 AH0 T
DIRECTORIES D IY0 R EH1 K T ER0 IY0 Z
DIRECTORIES D AY0 R EH1 K T ER0 IY0 Z
DIRECTORIES D ER0 EH1 K T ER0 IY0 Z
DIRECTORSHIP D ER0 EH1 K T ER0 SH IH2 P
DIRECTORSHIP D IH0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P
DIRECTORSHIP D IY0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P
DIRECTORSHIP D AY0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P
DIRECTORSHIPS D AY0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P S
DIRECTORSHIPS D IH0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P S
DIRECTORSHIPS D ER0 EH1 K T ER0 SH IH2 P S
DIRECTORSHIPS D IY0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
director (n) (d i1 r e1 k t @ r)
directors (n) (d i1 r e1 k t @ z)
directory (n) (d i1 r e1 k t @ r ii)
directorate (n) (d i1 r e1 k t @ r @ t)
directories (n) (d i1 r e1 k t @ r i z)
directorates (n) (d i1 r e1 k t @ r @ t s)
directorship (n) (d i1 r e1 k t @ sh i p)
ex-directory (j) - (e2 k s - d i r e1 k t @ r ii)
directorships (n) (d i1 r e1 k t @ sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterverzeichnis {n} | Unterverzeichnisse {pl}subdirectory | subdirectories [Add to Longdo]
Verkaufsleiter {m}sales manager; brand manager; director of sales [Add to Longdo]
Verzeichnis {n} | Verzeichnisse {pl}directory | directories [Add to Longdo]
Vorstand {m} (Firma)board of directors; managing board [Add to Longdo]
Vorstandsmitglied {n}member of the board; board member; executive director [Add to Longdo]
Vorstandstisch {m}Board of Directors table [Add to Longdo]
Vorstandsvorsitzende {m,f}; Vorstandsvorsitzender [econ.]managing director [Br.] [Add to Longdo]
Wasser- und Schiffahrtsdirektion {f}regional Waterways and Shipping Directorate [Add to Longdo]
Werbeleiter {m}ad director [Add to Longdo]
stellvertretender Direktoralternate director [Add to Longdo]
Dir. : DirektorDir., dir. : director [Add to Longdo]
Dir. : Direktionthe directors [Add to Longdo]
Adressbuch {n}directory [Add to Longdo]
Bankdirektor {m} | Bankdirektoren {pl}bank director | bank directors [Add to Longdo]
Branchenverzeichnis {n}classified directory [Add to Longdo]
Dateiverzeichnis {n}; Inhaltsverzeichnis {n}directory [Add to Longdo]
Directory {m}; Verzeichnis {n}directory [Add to Longdo]
Direktor {m} | Direktoren {pl}director | directors [Add to Longdo]
Direktor {m} (einer Firma, nicht offiziell ernannt)associate director [Add to Longdo]
Direktorat {n}; Direktorenamt {n}directorship [Add to Longdo]
Direktorenstelle {f}directorate [Add to Longdo]
Filmregisseur {m} | Filmregisseure {pl}film director | film directors [Add to Longdo]
Forderungen gegenüber leitenden Angestellten und Aktionärenaccounts receivable from officers directors and stockholders [Add to Longdo]
Generaldirektor {m}managing-director [Add to Longdo]
Generalmusikdirektor {m}chief musical director [Add to Longdo]
Geschäftsführer {m}; Geschäftsleiter {m} (einer GmbH)managing director [Add to Longdo]
Geschäftsführer {m}Executive Director; Chief Executive Director [Add to Longdo]
Hauptinhaltsverzeichnis {n}root directory [Add to Longdo]
Oberarzt {m} | Oberärzte {pl}assistant medical director | assistant medical directors [Add to Longdo]
Regie {f} (im Vorspann)Director [Add to Longdo]
Regisseur {m} (Film) | Regisseure {pl}director | directors [Add to Longdo]
Regisseur {m}stage director [Add to Longdo]
Sendeleiter {m}production director [Add to Longdo]
Sicherungs-Dateiverzeichnis {n} [comp.]backup directory [Add to Longdo]
Sollwertgeber {m}director [Add to Longdo]
Straßenverzeichnis {n}street directory [Add to Longdo]
Teilinhaltsverzeichnis {n}; Unterverzeichnis {n}subdirectory [Add to Longdo]
Teilnehmerverzeichnis {n} | Teilnehmerverzeichnisse {pl}telephone directory | telephone directories [Add to Longdo]
Telefonauskunft {f}directory information; directory enquiries [Add to Longdo]
Telefonbuch {n}telephone directory; phone book [Add to Longdo]
Telefonverzeichnis {n}telephone list; directory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アートディレクター[, a-todeirekuta-] (n) art director [Add to Longdo]
アクティブディレクトリ[, akuteibudeirekutori] (n) {comp} Active Directory [Add to Longdo]
アシスタントディレクター[, ashisutantodeirekuta-] (n) assistant director [Add to Longdo]
エヌティーティーディレクトリ[, enutei-tei-deirekutori] (n) {comp} NTT Directory [Add to Longdo]
オンラインディレクトリー[, onraindeirekutori-] (n) {comp} online directory [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[, karentodeirekutori] (n) {comp} current directory [Add to Longdo]
サブディレクトリ[, sabudeirekutori] (n) {comp} subdirectory [Add to Longdo]
ジュニアボード[, juniabo-do] (n) (abbr) junior board of directors [Add to Longdo]
ジュニアボードシステム[, juniabo-doshisutemu] (n) junior board of directors systems [Add to Longdo]
ディレクター(P);ディレクタ[, deirekuta-(P); deirekuta] (n) director; (P) [Add to Longdo]
ディレクターズチェア[, deirekuta-zuchiea] (n) director's chair [Add to Longdo]
ディレクトリ(P);ディレクトリー;ディレクトリィ[, deirekutori (P); deirekutori-; deirekutorii] (n) {comp} directory; (P) [Add to Longdo]
ディレクトリエントリ[, deirekutorientori] (n) {comp} directory entry; link [Add to Longdo]
ディレクトリサービス[, deirekutorisa-bisu] (n) {comp} directory service [Add to Longdo]
ディレクトリシステムエージェント[, deirekutorishisutemue-jiento] (n) {comp} Directory System Agent; DSA [Add to Longdo]
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] (n) {comp} Directory System Agent; DSA [Add to Longdo]
ディレクトリスタック[, deirekutorisutakku] (n) {comp} directory stack [Add to Longdo]
ディレクトリストア[, deirekutorisutoa] (n) {comp} directory store [Add to Longdo]
ディレクトリツリー[, deirekutoritsuri-] (n) {comp} directory tree [Add to Longdo]
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] (n) {comp} Directory Management Domain; DMD [Add to Longdo]
ディレクトリ構造[ディレクトリこうぞう, deirekutori kouzou] (n) {comp} directory structure [Add to Longdo]
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] (n) {comp} Directory Information Base; DIB [Add to Longdo]
ディレクトリ名[ディレクトリめい, deirekutori mei] (n) {comp} directory name [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] (n) {comp} designation of recipient by directory name; MTPR [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] (n) {comp} Directory User Agent; DUA [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] (n) {comp} Directory User Agent; DUA [Add to Longdo]
ドロップディレクトリ[, doroppudeirekutori] (n) {comp} drop directory [Add to Longdo]
ピックアップディレクトリ[, pikkuappudeirekutori] (n) {comp} pickup directory [Add to Longdo]
フロアディレクター[, furoadeirekuta-] (n) floor director; FD [Add to Longdo]
プログラムディレクター[, puroguramudeirekuta-] (n) program director; programme director; PD [Add to Longdo]
ホームディレクトリ[, ho-mudeirekutori] (n) {comp} home-directory [Add to Longdo]
メインディレクトリ[, meindeirekutori] (n) {comp} main directory [Add to Longdo]
ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル[, raitoueitodeirekutoriakusesupurotokoru] (n) {comp} lightweight directory access protocol; LDAP [Add to Longdo]
ライトディレクター[, raitodeirekuta-] (n) light director [Add to Longdo]
ライブラリディレクトリ[, raiburarideirekutori] (n) {comp} library directory [Add to Longdo]
リモートディレクトリ[, rimo-todeirekutori] (n) remote directory [Add to Longdo]
リンク[, rinku] (n,vs) (1) link; directory entry; (n) (2) rink; (P) [Add to Longdo]
ルートディレクトリ[, ru-todeirekutori] (n) {comp} root directory [Add to Longdo]
ワーキングディレクトリ[, wa-kingudeirekutori] (n) {comp} working directory [Add to Longdo]
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee [Add to Longdo]
医長[いちょう, ichou] (n) medical director; chief physician; (P) [Add to Longdo]
院長[いんちょう, inchou] (n) director; (P) [Add to Longdo]
映画監督[えいがかんとく, eigakantoku] (n) movie (film) director [Add to Longdo]
園長[えんちょう, enchou] (n) head of a place designated with the suffix -en (e.g. kindergarten principal, director of a zoo, etc.); (P) [Add to Longdo]
演出家[えんしゅつか, enshutsuka] (n) producer; director; (P) [Add to Longdo]
沖縄開発庁長官[おきなわかいはつちょうちょうかん, okinawakaihatsuchouchoukan] (n) Director General of Okinawa Development Agency; (P) [Add to Longdo]
音楽監督[おんがくかんとく, ongakukantoku] (n) music director; musical director [Add to Longdo]
科学技術庁長官[かがくぎじゅつちょうちょうかん, kagakugijutsuchouchoukan] (n) Director General of Science and Technology Agency [Add to Longdo]
階層ディレクトリ[かいそうディレクトリ, kaisou deirekutori] (n) {comp} layered directory [Add to Longdo]
階層化ディレクトリ[かいそうかディレクトリ, kaisouka deirekutori] (n) {comp} hierarchical directory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主任[zhǔ rèn, 主任] director; head [Add to Longdo]
副主任[fù zhǔ rèn, 副主任] deputy director; assistant head [Add to Longdo]
副经理[fù jīng lǐ, 副經理] deputy director; assistant manager [Add to Longdo]
副总裁[fù zǒng cái, 副總裁] vice-chairman; deputy director (of a company etc) [Add to Longdo]
名录[míng lù, 名錄] directory [Add to Longdo]
周星驰[Zhōu Xīng chí, 周星馳] Stephen Chow (1962-), Hong Kong film director [Add to Longdo]
姜文[Jiāng Wén, 姜文] Jiang Wen, sixth generation Chinese movie director [Add to Longdo]
专员[zhuān yuán, 專員] assistant director; commissioner [Add to Longdo]
导演[dǎo yǎn, 導演] direct; director (film etc) [Add to Longdo]
崔嵬[Cuī Wéi, 崔嵬] Cui Wei (1912-1979, actor, dramatist and movie director [Add to Longdo]
崔明慧[Cuī Míng huì, 崔明慧] Christine Choy, Chinese-American film director [Add to Longdo]
巴拉迪[bā lā dí, 巴拉迪] Mohamed El Baradei (born 1942) Director of International Atomic Energy Agency and Nobel laureate [Add to Longdo]
厂长[chǎng zhǎng, 廠長] factory director [Add to Longdo]
张艺谋[Zhāng Yì móu, 張藝謀] Zhang Yimou (Chinese film director) [Add to Longdo]
徐克[xú kè, 徐克] Tsui Hark, a movie director [Add to Longdo]
指导者[zhǐ dǎo zhě, 指導者] coach; mentor; counselor; instructor; director; guide; conductor [Add to Longdo]
指挥者[zhǐ huī zhě, 指揮者] conductor; director [Add to Longdo]
斯皮尔伯格[Sī pí ěr bó gé, 斯皮爾伯格] Steven Spielberg (1946-), US film director [Add to Longdo]
李安[Lǐ An, 李安] Ang Li (1954-), Taiwanese-American film director (films include Crouching Tiger, Hidden Dragon 臥虎藏龍|卧虎藏龙 and Brokeback Mountain 斷背山|断背山 [Add to Longdo]
李缨[Lǐ Yīng, 李纓] Li Ying (1963-), Japanese-educated Chinese documentary film director [Add to Longdo]
杨月清[Yáng Yuè qīng, 楊月清] Yang Yueqing, Chinese-Canadian woman documentary film director [Add to Longdo]
理事长[lǐ shì zhǎng, 理事長] director general [Add to Longdo]
目录[mù lù, 目錄] catalog; table of contents; directory (on computer hard drive); list; contents [Add to Longdo]
社长[shè zhǎng, 社長] president or director (of association etc) [Add to Longdo]
礼部尚书[lǐ bù shàng shū, 禮部尚書] Director of Board of Rites (Confucian) [Add to Longdo]
经理[jīng lǐ, 經理] manager; director [Add to Longdo]
编导[biān dǎo, 編導] to write and direct (a play, film etc); playwright-director; choreographer-director; scenarist-director [Add to Longdo]
总裁[zǒng cái, 總裁] chairman; director-general (of a company etc) [Add to Longdo]
总长[zǒng zhǎng, 總長] general manager; director general [Add to Longdo]
罗斯[Luó sī, 羅斯] Roth (e.g. HRW Executive Director Kenneth Roth) [Add to Longdo]
美玲[Měi Líng, 美玲] Mei Ling (girl's name); Zhou Meiling 周美玲 (1969-), Taiwanese gay film director [Add to Longdo]
[dǒng, 董] supervise; to direct; director; surname Dong [Add to Longdo]
董事会[dǒng shì huì, 董事會] board of directors [Add to Longdo]
兰谱[lán pǔ, 蘭譜] lit. directory of orchids; fig. genealogical record (esp. exchanged between sworn brothers) [Add to Longdo]
通讯录[tōng xùn lù, 通訊錄] address book; directory [Add to Longdo]
金成[Jīn Chéng, 金晟] Sung KIM, US diplomat and director of US State Department's Korea office [Add to Longdo]
金兰谱[jīn lán pǔ, 金蘭譜] lit. directory of golden orchids; fig. genealogical record (esp. exchanged between sworn brothers) [Add to Longdo]
陈凯歌[Chén Kǎi gē, 陳凱歌] Chen Kaige, Fifth Generation movie director [Add to Longdo]
电影导演[diàn yǐng dǎo yǎn, 電影導演] film director [Add to Longdo]
电话簿[diàn huà bù, 電話簿] telephone directory [Add to Longdo]
黑泽明[Hēi zé Míng, 黑澤明] Kurosawa Akira (1910-1998) Japanese movie director [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory [Add to Longdo]
ディレクトリ[でいれくとり, deirekutori] directory [Add to Longdo]
ディレクトリエントリ[でいれくとりえんとり, deirekutorientori] directory entry, link [Add to Longdo]
ディレクトリサービス[でいれくとりさーびす, deirekutorisa-bisu] directory service [Add to Longdo]
ディレクトリシステムエージェント[でいれくとりしすてむえーじえんと, deirekutorishisutemue-jiento] Directory System Agent (DSA) [Add to Longdo]
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] Directory System Agent, DSA [Add to Longdo]
ディレクトリスタック[でいれくとりすたっく, deirekutorisutakku] directory stack [Add to Longdo]
ディレクトリツリー[でいれくとりつりー, deirekutoritsuri-] directory tree [Add to Longdo]
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD) [Add to Longdo]
ディレクトリ構造[ディレクトリこうぞう, deirekutori kouzou] directory structure [Add to Longdo]
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB) [Add to Longdo]
ディレクトリ名[ディレクトリめい, deirekutori mei] directory name [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] Directory User Agent (DUA) [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA [Add to Longdo]
プログラムディレクター[ぷろぐらむでいれくたー, puroguramudeirekuta-] program director, PD [Add to Longdo]
メインディレクトリ[めいんでいれくとり, meindeirekutori] main directory [Add to Longdo]
ライブラリディレクトリ[らいぶらりでいれくとり, raiburarideirekutori] library directory [Add to Longdo]
リンク[りんく, rinku] directory entry, link (vs) [Add to Longdo]
ルートディレクトリ[るーとでいれくとり, ru-todeirekutori] root directory [Add to Longdo]
空のディレクトリ[そらのディレクトリ, sorano deirekutori] empty directory [Add to Longdo]
現行の作業ディレクトリ[げんこうのさぎょうディレクトリ, genkounosagyou deirekutori] current working directory [Add to Longdo]
作業ディレクトリ[さぎょうディレクトリ, sagyou deirekutori] working directory [Add to Longdo]
私設ディレクトリ管理領域[しせつディレクトリかんりりょういき, shisetsu deirekutori kanriryouiki] Private Directory Management Domain (PRDMD) [Add to Longdo]
主管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD) [Add to Longdo]
親ディレクトリ[おやディレクトリ, oya deirekutori] parent directory [Add to Longdo]
電番[でんばん, denban] telephone number, directory number [Add to Longdo]
登録簿[とうろくぼ, tourokubo] directory, inventory [Add to Longdo]
番号案内[ばんごうあんない, bangouannai] directory assistance [Add to Longdo]
名鑑[めいかん, meikan] directory [Add to Longdo]
要覧[ようらん, youran] directory [Add to Longdo]
ディレクター[でいれくたー, deirekuta-] Director [Add to Longdo]
エヌティーティーディレクトリ[えぬていーていーでいれくとり, enutei-tei-deirekutori] NTT Directory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Director \Di*rect"or\, n. [Cf. F. directeur.]
   1. One who, or that which, directs; one who regulates,
    guides, or orders; a manager or superintendent.
    [1913 Webster]
 
       In all affairs thou sole director.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. One of a body of persons appointed to manage the affairs
    of a company or corporation; as, the directors of a bank,
    insurance company, or railroad company.
    [1913 Webster]
 
       What made directors cheat in South-Sea year? --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) A part of a machine or instrument which directs
    its motion or action.
    [1913 Webster]
 
   4. (Surg.) A slender grooved instrument upon which a knife is
    made to slide when it is wished to limit the extent of
    motion of the latter, or prevent its injuring the parts
    beneath.
    [1913 Webster]

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 director
   director; manager
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 director
   director; manager
   boss; chief; leader
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top