Search result for *เสียสละ* (36 entries) (0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสียสละ,-เสียสละ-, *เสียสละ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียสละ[V] sacrifice (something), See also: give something up, make a sacrifice, Syn. สละ, ละวาง, ละทิ้ง, ปล่อยวาง, บริจาค, Example: รัชกาลที่ 5 ทรงเสียสละดินแดนชายพระราชอาณาเขตส่วนน้อย เพื่อแลกกับอิสรภาพของชาติไว้
ผู้เสียสละ[N] person who sacrifices oneself, Syn. ผู้สละ, Example: ถ้าคิดจะเป็นผู้เสียสละในความรัก ก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจอย่างนี้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ปล่อยวางหรือผละออกจากสิ่งต้องการมีไว้กับตน เพื่อเห็นแก่ความสุขความสงบเรียบร้อย หรือเพื่อประโยชน์ของคนอื่น
ความเสียสละ[N] sacrifice, Example: ทหารต้องมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติด้วยความสามารถ และด้วยความเสียสละ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
เสียสละก. ให้โดยยินยอม, ให้ด้วยความเต็มใจ, เช่น ทหารเสียสละ ชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชของชาติ พ่อแม่เสียสละทุกสิ่งทุก อย่างได้เพื่อลูก.
ทศพล น. ผู้มีกําลัง ๑๐ เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า. ทศพิธราชธรรม น. จริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็น หลักธรรมประจําพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง มี ๑๐ ประการ ได้แก่ ๑. ทาน - การให้ ๒. ศีล - การรักษากายวาจา ให้เรียบร้อย ๓. บริจาค - ความเสียสละ ๔. อาชชวะ - ความซื่อตรง ๕. มัททวะ - ความอ่อนโยน ๖. ตบะ - การข่มกิเลส ๗. อักโกธะ - ความไม่โกรธ ๘. อวิหิงสา - ความไม่เบียดเบียน ๙. ขันติ - ความ อดทน ๑๐. อวิโรธนะ - ความไม่คลาดจากธรรม.
ทุ่มเท ก. ยอมเสียสละให้อย่างล้นเหลือหรือเต็มกําลังความสามารถ เช่น ทุ่มเทเงินทอง ทุ่มเทกําลังความคิด.
บริจาค[บอริจาก] ก. สละให้, เสียสละ. น. การสละ, การให้, การแจก, ความ เสียสละ, เป็นธรรมข้อ ๑ ในทศพิธราชธรรม. (ดู ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม). (ป. ปริจฺจาค).
พลี ๒[พฺลี] ก. เสียสละ เช่น พลีชีพเพื่อชาติ, บวงสรวงเชิญเอามา (ใช้แก่ ยาสมุนไพร) เช่นไปพลียาที่ต้นเทียน คือ ไปบวงสรวงเก็บต้นเทียน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นเทียนมาทำยารักษาโรค.
ขายผ้าเอาหน้ารอด (สํา) ก. ยอมเสียสละแม้แต่ของจําเป็นที่ตนมีอยู่ เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้, ทําให้สําเร็จลุล่วงไป เพื่อรักษาชื่อเสียง ของตนไว้.
ราชธรรม น. จริยวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินพึงประพฤติ, คุณธรรมของ ผู้ปกครองบ้านเมือง, มี ๑๐ ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม ได้แก่ ๑. ทาน–การให้ ๒. ศีล–ความประพฤติดีงาม ๓. ปริจจาคะ–การบริจาค, ความเสียสละ ๔. อาชชวะ–ความซื่อตรง ๕. มัททวะ–ความอ่อนโยน ๖. ตปะ–ความเพียรเครื่องเผาผลาญกิเลสตัณหา ๗. อักโกธะ–ความ ไม่โกรธ ๘. อวิหิงสา–ความไม่เบียดเบียน ๙. ขันติ–ความอดทน ๑๐. อวิโรธนะ–ความไม่คลาดธรรม. (ส.).
ศีลมหาสนิท น. พิธีดื่มเหล้าองุ่นแดงและกินขนมปังที่เสกแล้ว ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายแทนเลือดและเนื้อที่พระเยซูทรงเสียสละ ไถ่บาปให้มนุษย์และมีเลือดเนื้อเดียวกับพระองค์.
สละ ๔[สะหฺละ] ก. บริจาค เช่น สละทรัพย์ช่วยการกุศล, เสียสละ ก็ใช้; ผละออก เช่น กัปตันสละเรือ, ละทิ้ง เช่น สละบ้านเรือนออกบวช, ละวาง, ปล่อยวาง, (สิ่งที่ยังต้องการจะรักษาไว้กับตนอยู่เพื่อเห็นแก่ ความสุขความสงบเรียบร้อย หรือเพื่อพลีบูชาเป็นต้น), เช่น สละกิเลส.
จาคี(แบบ) น. ผู้มีการเสียสละ, ผู้นิยมทําทาน. (ป.; ส. ตฺยาคินฺ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
general average sacrificeการเสียสละในความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเสียสละ[n.] (kān sīasala) FR: abnégation [f] ; sacrifice [m]
ความเสียสละ[n.] (khwām sīasala) EN: sacrifice   FR: sacrifice [m]
ผู้เสียสละ[n. exp.] (phū sīasala) EN: person who sacrifices oneself ; martyr   
เสียสละ[v.] (sīasala) EN: sacrifice (something) ; give something up ; make a sacrifice   FR: sacrifier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consecrate to[PHRV] อุทิศชีวิตให้, See also: เสียสละเพื่อ, Syn. dedicate to
dedicate to[PHRV] อุทิศตัว, See also: เสียสละ, ยอมพลีเพื่อ, Syn. consecrate to, devote to
sacrificeable[ADJ] ซึ่งเสียสละ
sacrificer[N] ผู้เสียสละ
sacrificial[ADJ] เกี่ยวกับการเสียสละ, See also: เกี่ยวกับการบูชายัญ, Syn. atoning, conciliatory
sacrificially[ADV] อย่างเสียสละ
self-devotion[N] การอุทิศตัว, See also: การเสียสละตัวเอง, Syn. devotion, dedication, sacrifice
self-sacrifice[N] การเสียสละประโยชน์ส่วนตน, See also: การอุทิศตน, การเสียสละตน, การถวายตัว, การมีเมตตา, S
Go to Top