Search result for *ยุ้ง* (107 entries) (0.0839 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยุ้ง,-ยุ้ง-, *ยุ้ง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุ้งข้าว[N] barn, See also: granary, Syn. ยุ้ง, Example: เรือนไทยในภาคอีสานแต่ละหลังจะมียุ้งข้าวของตนเองห่างจากตัวเรือนประมาณ 1-4 เมตร, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างสำหรับเก็บข้าวเปลือก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
เกี่ยวดองหนองยุ่ง (ปาก) ว. เกี่ยวดองกันอย่างซับซ้อน.
ท้องยุ้งพุงกระสอบ (สํา) น. คนกินจุ. (ปาก) ว. ที่กินจุผิดปรกติ.
ยุ่งว. อาการของสิ่งที่เป็นเส้นเป็นฝอยสับสนพัวพันกันถึงกับต้องสางจึง จะเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ เช่น ผมยุ่ง ไหมพันกันยุ่ง, ไม่เรียบร้อย เช่น เขียนหนังสือยุ่งอ่านไม่ออก ข้าวของปนกันยุ่ง, อาการที่ทำให้สับสน เช่น ทำเรื่องยุ่ง, เรียกผู้ที่ชอบทำให้สับสนวุ่นวายว่า ตัวยุ่ง. ก. เข้ามา เกี่ยวข้องพัวพันโดยไม่จำเป็น เช่น อย่าไปยุ่งเรื่องของเขา อย่าไปยุ่งกับ เขา, มีธุระพัวพันมาก เช่น กำลังยุ่งอย่ามากวนใจ, วุ่นวายไม่เป็นปรกติ เช่น ยุ่งกันไปทั้งบ้าน.
ยุ่งขิง (ปาก) ว. ยุ่งมาก, นุงนัง, สับสนวุ่นวาย.
ยุ่งใจ ก. กังวลวุ่นวายใจ เช่น เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ทำให้ยุ่งใจได้.
ยุ่งยาก ว. สลับซับซ้อนสางออกยาก เช่น ปัญหาการเงินยุ่งยาก.
ยุ่งยิ่ง ก. ยุ่งจุก ๆ จิก ๆ เช่น ยุ่งยิ่งเรื่องปัญหาครอบครัว.
ยุ่งสมอง ก. ทำให้ความคิดสับสน เช่น อย่าเอาเรื่องนี้มาคิดให้ยุ่งสมอง.
ยุ่งเหมือนยุงตีกัน (สํา) ว. ยุ่งเหยิง, สับสนปนเปกัน.
ยุ่งเหยิง ว. ยุ่งกันใหญ่, วุ่นวายไม่มีระเบียบ, เช่น การจลาจลทำให้ บ้านเมืองยุ่งเหยิง.
ยุ้งน. สิ่งปลูกสร้างสําหรับเก็บข้าวเปลือกข้าวโพดเป็นต้นประจําบ้าน.
หน้ายุ่ง ว. มีสีหน้าว่ามีความยุ่งยากลำบากใจเพราะมีงานมากเสียจนไม่รู้ จะทำอะไรก่อนอะไรหลังเป็นต้น.
ตอม่อ น. เสาขนาดสั้น มักใช้ไม้ไผ่ปักขึ้นสำหรับรับรอดในเรือนเครื่องผูก, ส่วนบนของฐานรากที่รองรับโครงสิ่งก่อสร้าง, เสาตอม่อ ก็ว่า, โดยปริยาย หมายถึงมีรูปร่างล่ำเตี้ย เช่น เตี้ยม่อต้อเหมือนตอม่อค้ำยุ้ง; เสาชาน เสาแคร่ หรือเสาช่วยค้ำจุนเรือนโดยปักแนบกับเสาเรือน, เสาตอม่อ หรือ เสาหมอ ก็ว่า; ใช้ว่า ตะม่อ ก็มี. (รูปภาพ ตอม่อ)
ตะล่อมข้าว น. ที่สําหรับใส่ข้าวเปลือกเป็นต้น ใช้ไม้ไผ่ซีกเล็ก ๆ มาขัดแตะทําเป็นวง ล้อมรอบ แล้วยาด้วยขี้ควาย ขนาดเล็กกว่ายุ้ง.ตะล่อม ๒น. อัตราตวงของโบราณ มีพิกัดเท่ากับ ๔ เกวียน, และ ๕ ตะล่อม เป็น ๑ ยุ้ง.ตะล่อมป้อมว. กลม ๆ ป้อม ๆ.ตะละ(กลอน) ว. ดุจ, เหมือน, เช่น ลําต้นตะละคันฉัตร; แต่ละ เช่น ตะละคน.ตะลาน ๑น. ชื่องูชนิด Ptyas korros ในวงศ์ Colubridae ตัวยาวประมาณ ๑ เมตร ตาโต เลื้อยเร็ว ออกหากินเวลากลางวัน ส่วนมากจะหากินตามพื้นดิน ไม่มีพิษ, สิงตาโต หรือ ตาลาน ก็เรียก.ตะลาน ๒น. ชื่อมดหลายชนิดในวงศ์ Formicidae ตัวสีนํ้าตาลแดงคล้ายมดแดง ยาว ๔-๕ มิลลิเมตร ขายาว วิ่งเร็ว ไม่มีพิษ ส่วนใหญ่เป็นชนิด Anoplolepsis longipes, ตาลาน หรือ ตะลีตะลาน ก็เรียก.ตะลิงปลิง[-ปฺลิง] น. ชื่อไม้ต้นชนิด Averrhoa bilimbi L. ในวงศ์ Oxalidaceae ใบคล้าย ใบมะยม ผลยาวคล้ายมะดันแต่มีร่องตื้น ๆ รสเปรี้ยว.ตะลิบว. ลิบ, ไกล, เช่น ตะลิบหายไปไม่เห็นตัว. (ม. กาพย์ กุมารบรรพ).ตะลีตะลาน ๑ว. รีบร้อนลนลาน, ลุกลน.
เกี่ยวก. อาการที่สิ่งงอเป็นขอเกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ เช่น ทอดสมอให้เกี่ยวแง่หินไว้, เอาของที่มีลักษณะเช่นนั้น เกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ เช่น เอาขอเกี่ยว, ติดต่อผูกพัน, แตะต้อง, ยุ่งเกี่ยว, ข้องแวะ, เช่น เรื่องนี้อันตรายมากอย่าเอาตัวเข้าไปเกี่ยวเลย, เกี่ยวข้อง ก็ว่า; อาการที่สิ่งแหลมคมขูดขีด สะกิด เป็นต้น เช่น หนามเกี่ยว ตะปูเกี่ยว, ตัดด้วยเคียว เช่น เกี่ยวข้าว เกี่ยวหญ้า เกี่ยวแฝก; โดยปริยายหมายความว่า เนื่อง เช่น เกี่ยวด้วยเรื่องนี้.
เกี่ยวข้อง ก. ติดต่อผูกพัน, แตะต้อง, ยุ่งเกี่ยว, ข้องแวะ, เกี่ยว ก็ว่า.
ไก่เขี่ย ว. หวัด, ยุ่งจนเกือบอ่านไม่ออก, (มักใช้แก่ลายมือ).
กระจุยว. กระจายออกยุ่งไม่เป็นระเบียบ, นิยมใช้เข้าคู่กับ กระจุก เป็น กระจุกกระจุย.
กระจุยกระจาย ว. กระจายยุ่งเหยิง.
กระเซิงว. ยุ่งเหยิง, รุงรัง, เช่น ผมเป็นกระเซิง, เซิง ก็ว่า.
กระสุงกระสิงก. สุงสิง, ยุ่ง, ข้องแวะ. (ปาเลกัว).
กฤษฎา ๓, กฤษฎาญ, กฤษฎาญชลิต, กฤษฎาญชลี, กฤษฎาญชวลิตวา, กฤษฎาญชวลิศ, กฤษฎาญชวเลศ, กฤษฎาญชุลี[กฺริดสะดา, -ดาน, -ดานชะลิด, -ดานชะลี, -ดานชะวะลิดตะวา, -ดานชะวะลิด, -ดานชะวะเลด,-ดานชุลี] (โบ; กลอน) แผลงมาจาก กฤดาญชลี เช่น ถวายอภิวันทกฤษฎาญ กฤษฎาการกราบเกล้า. (ม. คําหลวง มัทรี; ฉกษัตริย์), กฤษฎาญชลิตไหว้. (มาลัยคําหลวง), กฤษฎาญชลียะยุ่งแล. (ม. คําหลวง ทศพร), อันว่ากฤษฎาญชวลิตวา. (มาลัยคำหลวง), อนนว่าเจ้าสากลกฤษฎาญชวลิศท่านธแล้ว. (ม. คําหลวง ทานกัณฑ์), ถวายกฤษฎาญชวเลศ ทูลแถลงเหตุนุสนธ์. (เพชรมงกุฎ), กฤษฎาญชุลีน้อม. (ฉันทลักษณ์).
กลุ้ม[กฺลุ้ม] ก. รวมประดังคับคั่ง เช่น พูดกันกลุ้ม, ปกคลุมอยู่ทําให้มืดคลุ้ม เช่น ควันกลุ้ม เมฆกลุ้ม; รู้สึกอัดอั้นยุ่งใจ เช่น คิดไม่ออกกลุ้มเหลือเกิน; ชุลมุน, ขวักไขว่, เช่น วิ่งกันให้กลุ้ม.
กลุ้มใจ ก. รู้สึกรําคาญหรือยุ่งยากใจ ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร.
กะนัด(ถิ่น-ปักษ์ใต้) น. ไม้แบน ๒ อันนอกตะกอสําหรับขัดเส้นด้าย เพื่อกันด้ายยุ่ง.
ก้าวก่าย ก. ล่วงล้ำเข้าไปยุ่งเกี่ยวหน้าที่ผู้อื่น, เหลื่อมล้าไม่เป็นระเบียบ เช่น งานก้าวก่ายกัน.
ทำงนก. ห่วงใย, ยุ่งใจ. น. ภาระ. (ข. ทํงน่ ว่า หนัก).
ทุลักทุเลว. อาการที่เป็นไปอย่างขลุกขลัก ยุ่งยาก วุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบ.
ธัญโกศ น. ฉางข้าว, ยุ้งข้าว. (ป. ธญฺ? + ส. โกศ).
น่องแน่งว. ติดกันนุงนัง, เกี่ยวเนื่องกันยุ่ง.
นัวว. ยุ่ง, นุง; (ถิ่นอีสาน) อร่อย.
นัวเนีย ว. ปัวเปีย, พัลวัน, เกี่ยวพันกันยุ่ง.
นุงว. ยุ่ง, นุ่ง ก็ว่า.
นุงถุง ว. ยุ่งเหยิง.
นุงนัง ว. เกี่ยวพันกันยุ่ง เช่น ลูกหลานนุงนัง หนี้สินนุงนัง, พันกันยุ่ง เช่น ด้ายยุ่งนุงนัง.
นุ่ง ๒ว. ยุ่ง, นุง ก็ว่า.
เปรอะ[เปฺรอะ] ว. เลอะ เช่น ผ้าเปรอะ, เกรอะกรัง เช่น สนิมเปรอะ, หมักหมม เช่น ขี้ไคลเปรอะ; (ปาก) โดยปริยายหมายความว่า สับสน, ยุ่งเหยิง, เช่น ลวดลายเปรอะ วางของเปรอะไปหมด.
ปนเป ว. ปนกันยุ่งจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร.
ปมน. เนื้อที่เป็นปุ่มขึ้นตามตัว, ขอดของผ้าหรือเชือก, ข้อยุ่งที่แก้ยาก.
ประดักประเดิดว. รี ๆ รอ ๆ, ที่ทําให้รู้สึกลําบากยุ่งยากกายหรือใจ.
ปวดเศียรเวียนเกล้า (สํา) ก. เดือดร้อนรําคาญใจเพราะมีเรื่อง ยุ่งยากมากจนแก้ไม่ทัน.
ผักต้มขนมยำ (สํา) ว. ผสมผเสปนเปกันยุ่ง.
เฝือ ๒ว. รก, ยุ่ง, เรื้อ; เคลือบคลุม, ไม่แจ่มแจ้ง, เช่น ข้อความยังเฝืออยู่, หมดความสำคัญ เช่น มากเสียจนเฝือ, บ่อย ๆ หรือซ้ำ ๆ ซาก ๆ จนทำให้หมดความสำคัญหรือหมดความสนใจ เช่น เรื่องนี้พูดกัน จนเฝือ.
พอที่ ว. เหมาะ, ควร, มักใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่พอที่ เช่น ไม่พอ ที่จะเข้าไปยุ่งกับเขาเลย.
พัน ๒ก. วนรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสายหรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น พันคอ พันแผล เถาวัลย์พันกิ่งไม้, ม้วน เช่น พันไหมพรม, รัดโดยรอบ เช่น พันแข้ง, เกี่ยวกันไปมา, เกี่ยวกันยุ่งเหยิง, เช่น ด้ายพันกัน.
พัลวัน[พันละ] ว. อุตลุด, เกี่ยวพันหรือพัวพันกันจนยุ่งเหยิงสับสนแยก ไม่ออก, เช่น ตบตีกันเป็นพัลวัน.
ฟะฟั่นว. เฝือ, เฟือน, มากจนเฝือ; มืดมัว; ยุ่งเหยิง;สั่น, สะเทือน.
ฟั่น ๒ก. มืดมัว, ยุ่งเหยิง, ปะปน.
ฟั่นเฝือ ว. รกชัฏ, ยุ่งเหยิง, ปนคละกันยุ่ง, เคลือบคลุม เช่น สำนวนฟั่นเฝือ.
ขยุกขยุย[ขะหฺยุกขะหฺยุย] ว. ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเข้ายุ่ง[n.] (kān khao yung) EN: insertion   
การยุ่งยาก[n.] (kān yungyāk) FR: agitation [f]
ข้อยุ่งยาก[n.] (khøyungyāk) EN: difficulty ; crux   
ความยุ่งยาก[n.] (khwām yungyāk) EN: trouble ; difficulty ; hassle   FR: complication [f]
ความยุ่งเหยิง[n.] (khwām yungyoēng) EN: complexity ; disorderliness ; complication ; intricateness   FR: désordre [m[ ; pagaille [f]
ปะปนกันยุ่ง[adj.] (papon kan yung) FR: embrouillé ; confus
ผีเสื้อลายตลกขีดยุ่ง[n. exp.] (phīseūa lāi talok khīt yung) EN: Intricate Jester   
ผมยุ่ง[adj.] (phom yung) EN: disheveled   FR: ébouriffé ; hirsute
ผู้ก่อการยุ่งยาก[n. exp.] (phū kø kān yungyāk) FR: agitateur [m] ; agitatrice [f]
ปนกันยุ่ง[adj.] (pon kan yung) FR: embrouillé ; confus
ทำให้ยุ่งยาก[v. exp.] (thamhai yungyāk) EN: complicate   FR: compliquer
อย่ายุ่ง[v. exp.] (yā yung) FR: ne te mêles pas de ça
ยุ้งฉาง[n.] (yung) EN: barn ; silo ; storehouse   FR: grange [f]
ยุ่ง[v.] (yung) EN: be disheveled ; be tousled ; be entangled ; be in disorder ; be in a mess ; be in confusion   
ยุ่ง[v.] (yung) EN: meddle   FR: s'ingérer
ยุ่ง[adj.] (yung) EN: busy ; full ; occupied   FR: occupé ; affairé
ยุ่ง[X] (yung) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj   FR: en désordre
ยุ้ง[n.] (yung) EN: barn ; silo ; storehouse   
ยุ้งฉาง[n.] (yung chāng) EN: barn   FR: grange [f]
ยุ้งฉาง[v.] (yung chāng) EN: garner   FR: engranger
ยุ่งด้วย[v. exp.] (yung dūay) FR: se mêler de ; s'immiscer
ยุ่งเกี่ยว[v.] (yungkīo) EN: associate with   
ยุ่งเกี่ยว[adj.] (yungkīo) FR: impliqué ; mêlé
ยุ่งมาก[v. exp.] (yung māk) EN: be very busy   FR: être très occupé
ยุ่งวุ่นวาย[v. exp.] (yung wunwāi) EN: jumble   
ยุ่งยาก[adj.] (yungyāk) EN: complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine   FR: compliqué ; complexe ; inextricable ; labyrinthique
ยุ่งยากใจ[adv.] (yungyākjai) EN: awkwardly   
ยุ่งยิ่ง[adv.] (yungying) EN: restlessly   
ยุ่งเหยิง[v.] (yungyoēng) EN: be confused ; be chaotic ; rush in a disorderly manner   
ยุ่งเหยิง[X] (yungyoēng) FR: pêle-même ; chamboulé
ยุ่งอยู่[v. exp.] (yung yū) EN: be busy   FR: être occupé
ยุ่งอยู่กับ[v. exp.] (yung yū kap ngān) EN: be absorbed in   FR: s'absorber dans
ยุ่งอยู่กับงาน[v. exp.] (yung yū kap ngān) EN: be busy with one's work   FR: s'absorber dans son travail
ยุ่ง ๆ หน่อย[adj.] (yung-yung nøi) EN: be rather busy   FR: être assez occupé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barn[N] ยุ้งฉาง, See also: ฉาง, ยุ้งข้าว, โรงนา, Syn. barnyard
barnyard[N] บริเวณที่เก็บยุ้งข้าว, Syn. barn
ensilage[N] การเก็บเกี่ยวพืชสีเขียวที่เป็นอาหารสัตว์มาหมักไว้ในยุ้งฉางเพื่อใช้ในภายหลัง
ensilage[VT] หมักหญ้าหรือพืชสีเขียวที่เป็นอาหารสัตว์ในยุ้งฉาง, Syn. ensile
ensilage[N] อาหารสัตว์ที่เป็นพืชสีเขียวที่หมักไว้ในยุ้งฉาง, Syn. silage
ensile[VT] หมักหญ้าหรือพืชสีเขียวที่เป็นอาหารสัตว์ในยุ้งฉาง, Syn. ensilage
garner[N] ยุ้งฉาง
granary[N] ยุ้งฉาง, See also: ยุ้ง, ฉาง, Syn. bin, barn
grange[N] ยุ้งฉาง, See also: โรงนา, Syn. barn, granary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barn(บาร์น) n. ยุ้งข้าว
barnyard(บาร์น'ยาร์ด) n. ลานยุ้งข้าว
buckern. ม้าที่กระโดดหลังโก่ง,คนงานยุ้งฉาง,คนงานตักถ่านหินหรือยกของ
garner(การ์'เนอะ) vt. สะสม,เก็บรวบรวม,ได้. n. ยุ้ง,ฉาง,สิ่งที่เก็บสะสมไว้, Syn. gather
granary(เกร'นะรี,แกรน'นะริ) n. ยุ้งข้าว,ฉางข้าว,บริเวณที่ผลิตข้าวได้มากมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
barn(n) ยุ้งข้าว,ยุ้งฉาง,โรงนา
barnyard(n) ลานหน้าโรงนา,ลานยุ้งข้าว
garner(n) ที่เก็บของ,ยุ้ง,ฉาง
granary(n) ยุ้ง,ฉาง
grange(n) ฉาง,ยุ้ง,ไร่นา,ฟาร์ม
silo(n) ไซโล,ยุ้ง,ฉาง
storehouse(n) โกดัง,ร้าน,ยุ้ง,ฉาง,คลังสินค้า,แหล่งขุมทรัพย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うまや, umaya] (n) คอกสัตว์,ยุ้งฉาง,โรงเก็บหญ้าแห้ง

Are you satisfied with the result?

Go to Top