Search result for บาต (30 entries) (0.0525 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บาต-, *บาต*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาต[N] monk's alms-bowl, Example: ภาพที่พระสงฆ์ถือบาตรออกไปในเวลาเช้า ไม่ได้ไปขออาหารอย่างที่ชาวต่างประเทศเข้าใจ ท่านไปโปรดสัตว์ต่างหาก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาต
บาตรแก้ว[N] kind of monk's alms-bowl, Count unit: ใบ, Thai definition: บาตรใหญ่ 3 ใบถักเชือกรอบนอก ในพระราชพิธีกัตติเกยา
บาตรใหญ่[N] high-handed action, See also: powerfulness, coercion, Syn. อำนาจบาตรใหญ่, Example: เขาใช้อำนาจบาตรใหญ่ข่มขู่ข่มเหง และบีบบังคับลูกน้องให้จนมุม, Thai definition: อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่ผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
บาตก. ตก, ตกไป, มักใช้ประกอบหลังคําอื่น เช่น อสนีบาต = การตก แห่งสายฟ้า คือ ฟ้าผ่า, อุกกาบาต = การตกแห่งคบเพลิง คือ แสง สว่างที่ตกลงมาจากอากาศ. (ป. ปาต).
บาต[บาด] น. ภาชนะชนิดหนึ่งสําหรับภิกษุสามเณรใช้รับอาหาร บิณฑบาต. (ส. ปตฺร; ป. ปตฺต).
บาตรแก้ว น. บาตรใหญ่ ๓ ใบ ถักเชือกรอบนอก ในพระราชพิธี กัตติเกยา.
บาตรใหญ่ น. อํานาจที่ใช้ในทางข่มขี่, ใช้เข้าคู่กับ อํานาจ เป็น อํานาจบาตรใหญ่.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Batikบาติก [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาต[n.] (bāt) EN: monk's alms bowl   FR: sébile [f] ; bol d'aumône des bonzes [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
begging bowl(n) บาตรพระ เช่น With a begging bowl, a monk walks through a street market in Burma. This is his daily routine.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerolite(แอ' โรไลท) อุกกาบาตที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหิน -aerolitic adj.
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
ball(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
confederate(คันเฟด'เดอริท) adj. ซึ่งรวมกันในรูปสหพันธ์ สันนิบาต หรืออื่น ๆ, See also: Confederate เกี่ยวกับกลุ่ม 11 รัฐภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่แยกตัวออกเป็นอิสระในปี ค.ศ.1860-61 n. พันธมิตร,ผู้สมรู้ ร่วมคิด. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม คำที่มีความหมายเหมือน
confederation(คันเฟดดะเร'เชิน) n. การร่วมกลุ่ม,ภาวะที่ถูกรวมกลุ่ม,สันนิบาตหรือพันธมิตร,กลุ่มรัฐที่รวมกัน,The Confederation การรวมกลุ่ม13 รัฐแรกเริ่มของสหรัฐตามสนธิสัญญา Articles of Confederation 1781-1789, See also: confederationism,confederationist,confederal
crater(เคร'เทอะ) n. ปากปล่องภูเขาไฟ,แอ่งบนพื้นผิวดาวนพเคราะห์ที่เกิดจากลูกอุกกาบาตชนหลุมกระสุนปืนใหญ่
excommunicate(เอคซคะมิว'นะเคท) vt.,n. (คนที่ถูก) ตัดออกจากการเป็นสมาชิก,ขับไล่ออกจากศาสนา,คว่ำบาตร., See also: excommunication n. ดูexcommunicate excommunicative adj. ดูexcommunicate excommunicatory adj. ดูexcommunicate excommunicator n. ดูexcommunicat
falling starn. ลูกอุกกาบาต,ดาวตก,ผีพุ่งใต้
federal(เฟด'เดอเริล) adj. สหพันธ์,สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สันนิบาต,พันธมิตร,กลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
aerolite(n) ลูกอุกกาบาต
boycott(n) การคว่ำบาตร,การห้ามติดต่อ
boycott(vt) คว่ำบาตร,ไม่ติดต่อด้วย,ห้ามติดต่อ
confederation(n) การร่วมมือกัน,สหภาพ,สมาพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตร
excommunicate(vt) ตัดออกจากศาสนา,คว่ำบาตร,ไล่ออกจากกลุ่ม
excommunication(n) การตัดออกจากศาสนา,การคว่ำบาตร,การขับไล่,การไล่ออก
federal(adj) เกี่ยวกับสหพันธ์,เกี่ยวกับสันนิบาต,เกี่ยวกับพันธมิตร
league(n) สมาคม,สันนิบาต,สหพันธ์,คณะ,พันธมิตร,ความยาวสามไมล์
league(vt) รวมกันเป็นสันนิบาต,รวมกลุ่ม,เป็นพันธมิตร
leaguer(n) สมาชิกสันนิบาต,การโอบล้อม

Are you satisfied with the result?

Go to Top