109 entries in 0.0055s   -  reload
Longdo Approved EN-TH
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , S. I.P.O.,

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
offer [VT] เสนอเพื่อให้พิจารณา, Syn. present, propose, proffer, Ant. withdraw, withhold
offer [VT] อาสา, See also: แสดงความเต็มใจ, Syn. volunteer
offer [VT] เสนอราคา, Syn. bid, tender
offer [VT] บูชา (ทางศาสนา), Syn. sacrifice
offer [N] ข้อเสนอ, See also: สิ่งที่เสนอ, Syn. proposal, proposition
offer [N] ราคาที่ลดลง
offer to [PHRV] เสนอ
offer up [PHRV] ถวาย (บางสิ่งหรือบางคน) ให้กับพระเจ้า
offering [N] ของบูชา, See also: เครื่องเส้น, Syn. sacrifice
offering [N] ของถวาย (ทางศาสนา), Syn. gift, contribution

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
offer๑. เสนอ๒. คำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offer and acceptanceการเสนอและการสนอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
offer and acceptanceคำเสนอและคำสนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offer for saleเสนอขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offer noteใบเสนอขอ มีความหมายเหมือนกับ request note [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
offereeผู้ทำคำสนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offerorผู้ทำคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Offerราคาเสนอขาย
ราคาขายต่ำที่สุดของแต่ละหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายเข้ามาในระบบซื้อขาย ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจจะมีราคาเสนอขายเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอขายต่ำที่สุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอขายที่ราคาต่ำกว่าควรได้สิทธิขายก่อน [ตลาดทุน]
Offer and acceptanceคำเสนอและคำสนอง [TU Subject Heading]
Offering priceราคาขายหน่วยลงทุน
จะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) โดยปกติค่าธรรมเนียมการขายจะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.
It was wise of you accept his offer.
I am willing to take your offer.
I'll accept your offer.
I'm willing to accept your offer.
The job offer still stands.
To offer your seat to the old that is a kindness indeed.
This is way I am refusing the offer.
Under these circumstances I cannot accept the offer.
This generous offer may be a mere pose.

Hope Dictionary
offer(ออฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) เสนอ,กล่าวว่าจะยกให้,มอบ,ถวาย,ให้,เสนอราคา,บอกราคา,บอกขาย,ขอแต่งงาน,แสดง,ทำให้ปรากฎ,ประมูล,บูชา, See also: offerer n. offeror n.
offering(ออฟ'เฟอริง) n. สิ่งที่เสนอให้,สิ่งที่ถวายให้,ของบูชา,ของขวัญ,การเสนอ,การมอบ,การถวาย,การบูชา, Syn. submission
offertory(ออฟ'เฟอโทรี) n. ของบูชา,เพลงสวดในพิธีถวายของบูชา., See also: offertorial adj.
burnt offeringn. การเผาไหม้เพื่อบูชายันต์
coffer {cofferedn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
cofferdamn. หีบดำน้ำ
cofferingn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
coffers}n. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
goffer(กอฟ'เฟอะ) n. รอยจีบ,รอยย่น vt. ทำให้เกิดรอยจีบหรือรอยย่น
proffer(พรอฟ'เฟอะ) vt.,n. (การ) เสนอ,ยื่นให้,มอบ., See also: profferer n., Syn. offer

Nontri Dictionary
offer(n) คำขอ,ข้อเสนอ,การยกให้,การเสนอ,การถวาย
offering(n) ของถวาย,เครื่องเซ่น,บัตรพลี
coffer(n) หีบ,กล่องใส่ของ,กำปั่น
proffer(n) การเสนอ,การยื่น,การส่ง,การให้,การมอบ
proffer(vt) เสนอ,ยื่นให้,ให้,มอบให้
scoffer(n) ผู้เสียดสี,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เครื่องเซ่นไหว้ [N] offering, Syn. ของเส้นไหว้, Example: ไก่เป็นเครื่องเซ่นไหว้อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ในการเซ่นไหว้ตามประเพณีของคนจีน, Thai definition: อาหารที่นำไปไหว้หรือสังเวยผีหรือเจ้า
หยิบยื่น [V] offer, See also: hand to, Example: แกตื้นตันใจที่เพื่อนบ้านพากันมายืนส่งอย่างน้อยก็หยิบยื่นกำลังใจให้แล้วในฐานะที่ไม่อาจช่วยด้วยทรัพย์สินเงินทอง
เสนอขาย [V] offer for sale, Ant. ขอซื้อ, ซื้อ, Example: บริษัททิสโกเสนอขายหุ้นถึงสิ้นเดือนนี้, Thai definition: ชักนำให้ผู้อื่นซื้อสินค้าที่ตนนำมาขาย
ให้ราคา [V] set the price, See also: offer the price, Syn. ตีราคา, Example: บริษัทให้ราคารถของผมเพียง 250,000 บาท ผมจึงยังไม่ขาย, Thai definition: กำหนดราคา
สังเวยบูชา [V] offer, Syn. บวงสรวง, บูชา, สังเวย
ใส่บาตร [V] offer food to monk, Syn. ตักบาตร
ให้ [V] give, See also: offer, hand in, present, award, Syn. มอบ, ส่งให้, Example: แม่ให้เงินติดตัว 1,000 บาทเป็นค่ารถและค่ากินอยู่ในกรุงเทพ, Thai definition: หยิบยื่นให้
ยื่นเสนอ [V] submit, See also: offer, propose, present, Example: กองทุนต่างๆ ที่เขารวมเสนอมานั้น ไม่ยื่นเสนอว่าจะลงทุนอย่างไร
ข้อเสนอ [N] proposal, See also: offer, proposition, suggestion, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: คณะกรรมการมีข้อเสนอเกี่ยวกับการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำที่น่าสนใจ, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
เครื่องไทยทาน [N] offering given as alms, Syn. ไทยทาน, Example: เขาจัดทำเครื่องไทยทานสำหรับถวายพระในวันพรุ่งนี้, Thai definition: ของสำหรับทำทาน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure   
บัตรพลี[n. exp.] (batphlī) EN: offerings for the spirit of the dead person ; offerings to deities   
บิณฑ[n.] (bintha) EN: food offering ; bowl of food   FR: bol de riz [m]
บิณฑบาต[n.] (binthabāt) EN: food offerings to a monk   
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings   FR: demander l'aumône
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthēt) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat   
บูชายัญ[v.] (būchāyan) EN: offer as a sacrifice ; sacrifice   
ให้[v.] (hai = hāi) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award   FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer

CMU Pronouncing Dictionary
OFFER AO1 F ER0 AO1 F ER0
OFFERS AO1 F ER0 Z AO1 F ER0 Z
OFFERED AO1 F ER0 D AO1 F ER0 D
OFFERER AO1 F ER0 ER0 AO1 F ER0 ER0
OFFER'S AO1 F ER0 Z AO1 F ER0 Z
OFFERING AO1 F R IH0 NG AO1 F R IH0 NG
OFFERING AO1 F ER0 IH0 NG AO1 F ER0 IH0 NG
OFFERMAN AO1 F ER0 M AH0 N AO1 F ER0 M AH0 N
OFFERMANN AO1 F ER0 M AH0 N AO1 F ER0 M AH0 N
OFFERINGS AO1 F R IH0 NG Z AO1 F R IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
offer (v) o1 f @ r [อธิบาย]
offers (v) o1 f @ z [อธิบาย]
offered (v) o1 f @ d [อธิบาย]
offering (v) o1 f @ r i ng [อธิบาย]
offerings (n) o1 f @ r i ng z [อธิบาย]
offertory (n) o1 f @ t r ii [อธิบาย]
offertories (n) o1 f @ t r i z [อธิบาย]

Saikam JP-TH Dictionary
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: เสนอ(เงินบริจาค) English: offer

Longdo Approved DE-TH
Koffer(n) |der, pl. Koffer| กระเป๋าเดินทาง
, See also: Related: Tasche

DING DE-EN Dictionary
Angebotspreis {m}offer price; bid price [Add to Longdo]
Rücktrittsgesuch {n}offer of resignation [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God [Add to Longdo]
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お神酒;御神酒[おみき, omiki] (n) (See 神酒) sacred wine or sake; sake offered to the gods [Add to Longdo]
お捻り;御捻り[おひねり, ohineri] (n) (uk) (See 捻り・3) wrapped offering (of money) [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
お払い物;御払い物[おはらいもの, oharaimono] (n) goods to offer the junk dealer [Add to Longdo]
オファー;オッファー[, ofa-; offa-] (n,vs) (also written 乙波) offer [Add to Longdo]
コッヘル;コッフェル[, kohheru ; kofferu] (n) portable stove (outdoor gear) (ger [Add to Longdo]
ゼロ回答[ゼロかいとう, zero kaitou] (n) nil return; nothing offered (e.g. in wage negotiations) [Add to Longdo]

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[gōng, 供] offer (information etc); supply [Add to Longdo]
[gòng, 供] offer; sacrificial offering; trial statement; confession [Add to Longdo]
供品[gòng pǐn, 供品] offering [Add to Longdo]
供物[gòng wù, 供物] offering [Add to Longdo]
奉现[fèng xiàn, 奉現] offering [Add to Longdo]
悬赏[xuán shǎng, 懸賞] offer a reward [Add to Longdo]
捐助[juān zhù, 捐助] offer; contribution; donation [Add to Longdo]
[sì, 祀] offer sacrifice to [Add to Longdo]
[jì, 祭] offer sacrifice [Add to Longdo]
祭品[jì pǐn, 祭品] offering [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
加わった呼量[くわわったこりょう, kuwawattakoryou] offered load [Add to Longdo]

Longdo Dict -- http://dict.longdo.com/